Życie szkoły

Pytanie o dane osobowe jest podstawą rozmowy w każdym języku. Poniższe słowa będą Ci przydatne w sytuacji, gdy poznasz kogoś nowego lub będziesz musiał opowiedzieć o sobie np. podczas egzaminu maturalnego. Poniższa lista słownictwa umożliwi Ci przygotowanie się na taką ewentualność, nada Ci pewności siebie i sprawi, że zrobisz dobre pierwsze wrażenie.

* Do każdego słowa została dołączona jego wymowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak poprawnie odczytać znaki międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA) i poprawić Twoją wymowę spójrz TUTAJ.

 

BUDYNEK SZKOŁY school building
sala lekcyjna
classroom [ˈklɑːsruːm]
pracownia, sala do nauki biologii, chemii, fizyki aboratory [ləˈbɑːrətəri]
science lab [ˈsaɪəns ˈlæb]
pracownia komputerowa computer room [kəmˈpjuːtər ˈruːm]
sala gimnastyczna gym [ˈdʒɪm]
boisko sportowe sports field [spɔːts ˈfiːld]
biblioteka library [ˈlaɪbrəri]
gabinet dyrektora principal’s officeUS  [ˈprɪnsɪpəlz ˈɑːfɪs]
headmaster’s officeGB [ˌhedˈmɑːstərsˈɑːfɪs]
sekretariat office  [ˈɑːfɪs]
pokój nauczycielski staffroom [ˈstɑːfruːm]
świetlica common room [ˈkɑːmən ˈruːm]
stołówka canteen  [kænˈtiːn]
cafeteria [ˌkæfɪˈtiərɪə]

 

OBJEKTY W KLASIE
dzwonek bell [bel]
dziennik lekcyjny register [ˈredʒɪstər]
projektor, rzutnik projector [prəˈdʒektər]
tablica szkolna blackboard (czarna) [ˈblækbɔːrd]
whiteboard (biała) [ˈwaɪtbɔːrd]
zmazać/ wyczyścić (tablicę) to erase [ɪˈreɪz]
to wipe [ˈwaɪp]
kreda chalk [ˈtʃɔːk]
gąbka sponge [spʌndʒ]
ławka bench  [ˈbentʃ]
biurko desk [ˈdesk]
biurko nauczyciela teacher’s desk  [ˈtiːtʃərs ˈdesk]
krzesło chair [ˈtʃeər]

 

Życie szkoły szkoła przedmioty szkolne słownictwo matura vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

RZECZY UCZNIA
pióro, długopis pen [ˈpen]
atrament ink [ˈɪŋk]
ołówek pencil [ˈpensəl]
piórnik pencil case [ˈpensəl ˈkeɪs]
temperówka pencil sharpener [ˈpensəl ˈʃɑːrpənər]
mazak marker [ˈmɑːrkər]
kredka świecowa crayon [ˈkreɪɑːn]
gumka eraserUS[ɪˈreɪzər]
rubberGB [ˈrʌbə]
linijka ruler [ˈruːlər]
papier paper [ˈpeɪpər]
nożyczki scissors [ˈsɪzərz]
klej glue [ˈgluː]
farba paint [ˈpeɪnt]
pędzel paintbrush [ˈpeɪntbrʌʃ]
kalkulator calculator [ˈkælkjʊleɪtər]
plecak, tornister school bag [ˈskuːlˈbæg]
rucksackGB [ˈrʌksæk]
szafka locker  [ˈlɑːkər]
książka book [ˈbʊk]
podręcznik textbook [ˈtekstbʊk]
coursebook [ˈkɔːrsbʊk]
zeszyt (do ćwiczeń) exercise book [ˈeksərsaɪz ˈbʊk]
zeszyt notebook [ˈnoʊtbʊk]
mapa map [mæp]

 

OSOBY W SZKOLE
nauczyciel, profesor teacher [ˈtiːtʃər]
professor   [prəˈfesər]
egzaminator, egzaminatorka examiner  [ɪgˈzæmɪnər]
wymagający nauczyciel demanding teacher  [dɪˈmɑːndɪŋ ˈtiːtʃər]
sprawiedliwy fair  [ˈfeər]
niesprawiedliwy unfair [ˌʌnˈfeər]
motywujący motivating [ˈmoʊtɪveɪt]
motywować motivate [ˈmoʊtɪveɪtɪŋ]
cierpliwy patient [ˈpeɪʃənt]
niecierpliwy impatient [ɪmˈpeɪʃənt]
profesjonalny professional [prəˈfeʃənəl]
wychowawaca home-room teacherUS  [ˈhoʊmrʊm ˈtiːtʃər]
form teacherGB [ˈfɔːrm ˈtiːtʃər]
nauczyciel zastępca substitute teacher [ˈsʌbstɪˌtjuːt ˈtiːtʃər]
grono pedagogiczne teaching staff [ˈtiːtʃɪŋ ˈstɑːf]
dyrektor principalUS  [ˈprɪnsɪpəl]
headmasterGB [ˌhedˈmɑːstər]
zastępca dyrektora assistant principalUS  [əˈsɪstənt ˈprɪnsɪpəl]
deputy headmasterGB  [ˈdepjʊti ˌhedˈmɑːstər]
bibliotekarz librarian [laɪˈbreriən]
sprzątaczka cleaning lady [ˈkliːnɪŋ ˈleɪdi]
dozorca, woźny janitorUS [ˈdʒænɪtər]
caretakerGB [ˈkeərteɪkər]

 

UCZEŃ
uczeń student [ˈstuːdənt]
pupilGB [ˈpjuːpɪl]
uczeń (chłopiec) schoolboy [ˈskuːlbɔɪ]
uczennica schoolgirl [ˈskuːlgɜːrl]
kolega / koleżanka ze szkoły schoolmate [ˈskuːlmeɪt]
kolega / koleżanka z klasy classmate [ˈklɑːsmeɪt]
prymus top student [ˈtɑːp ˈstuːdənt]
przewodniczący klasy prefect [ˈpriːfekt]
absolwent, abiturient graduate [ˈɡrædʒuət]
skończyć szkołę to graduate from school  [ˈgrædʒueɪt frəm ˈskuːl]
student university student  [ˌjuːniˈvɜːrsəti ˈstuːdənt]

 

OPIS UCZNIA
aktywny graduate [ˈgrædʒuət]
ambitny ambitious  [æmˈbɪʃəs]
skrupulatny, sumienny conscientious  [ˌkɑːnʃiˈenʃəs]
pracowity hard-working [ˌhɑːrdˈwɜːrkɪŋ]
leniwy lazy [ˈleɪzi]
twórczy creative  [kriˈeɪtɪv]
utalentowany gifted [ˈgɪftɪd]
talented [ˈtæləntɪd]
zmotywowany motivated [ˈmoʊtɪveɪtɪd]
punktualny punctual  [ˈpʌŋktʃʊəl]

 

Życie szkoły szkoła przedmioty szkolne słownictwo matura vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

ŻYCIE SZKOŁY
plan lekcji timetable [ˈtaɪmteɪbəl]
schedule [ˈskeʤʊl]US [ˈʃedjuːl]GB
przerwa break [ˈbreɪk]
długa przerwa lunch break [ˈlʌntʃ ˈbreɪk]
wolna lekcja, okienko free period [ˈfriː ˈpɪəriəd]
rok szkolny school year [ˈskuːl ˈjɪər]
semestr term [ˈtɜːrm]
semestr zimowy winter term [ˈwɪntər ˈtɜːrm]
semestr letni summer term [ˈsʌmər ˈtɜːrm]
przerwa zimowa, ferie winter break [ˈwɪntərˈbreɪk]
wakacje vacationUS [vəˈkeɪʃən]
holidayGB [ˈhɑːlɪˌdeɪ]
jechać na wakacje go on vacationUS
go on holidayGB
zrobić sobie rok przerwy miedzy szkołą średnia a studiami to take a gap year [ˈgæp ˈjɪər]

 

INNE
wywiadówka teacher-parents meeting [ˈtiːtʃər ˈpeərənts ˈmiːtɪŋ]
dręczyć, prześladować bully [ˈbʊli]
bullying [ˈbʊliɪŋ]
zwolnienie z powodu choroby sick note  [ˈsɪk ˈnoʊt]
świadectwo certificate [sərˈtɪfɪkət]
dyplom diploma [dɪˈploʊmə]
zdobyć stypendium to win a scholarship [ˈwɪn ə ˈskɑːlərʃɪp]

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

 

%d bloggers like this: