Angielskie słowa zmieniające znaczenie w zależności od akcentu ?

W angielskim dochodzi do bardzo ciekawego zjawisko, którego nie znajdziesz w naszej mowie ojczystej.
Dwa identyczne słowa, o takim samym zapisie, mogą być wypowiedziane na dwa różne sposoby, z akcentem w dwóch różnych miejscach i voilà magicznie zmienia się ich znaczenie. Zazwyczaj tak rozróżniamy od siebie czasowniki i rzeczowniki oraz czasami rzeczowniki/czasowniki i przymiotniki, pochodzące od tego samego słowa.
Spójrz na poniższe przykłady i pozwól się sobie zaskoczyć genialnością tego zjawiska ?!

 

 

Angielskie słowa, które zmieniają swoje znaczenie w zależności od położenia akcentu

 

RECORD

 •  a record  rekərd] (rzeczownik) – rekord, zapis
 •  to record  [rɪˈkɔːrd] (czasownik) – nagrywać

Zauważ, że chociaż zapisywane w ten sam sposób oba te słowa mają inne znaczenie, jedno jest czasownikiem a drugie rzeczownikiem. Do tego ich wymowa także nie jest taka sama, różnią się akcentem.
Tam, gdzie record używany jest jako rzeczownik, akcent znajduje się na pierwszej sylabie: RE-cord [ˈrekərd], ale kiedy record stosujemy jako czasownik, akcent znajduje się na drugiej sylabie: re-CORD, a re- brzmi jak [], ze zrelaksowaną wersją angielskiego i, czyli [ɪ].

Wsłuchaj się teraz w wymowę poniższych zdań i skup się na różnicy w akcentowaniu sylab.

 REcord
I broke the world record.
Podbiłem rekord świata.

 reCORD
She recorded a new song.
Nagrała nową piosenkę.

 

record rekord nagrywać wymowa angielska

 

COMPOUND

 •  a compound  kɑːmpaʊnd] (rzeczownik) – mieszanina, złożenie (rzeczy), kompleks (budynków)
 •  to compound  [kəmˈpaʊnd] (czasownik) – potęgować, powiększać, pograszać (sytuację)

COMpound 
The air smelled like a compound of diesel and petrol fumes.
Powietrze pachniało mieszaniną oparów oleju napędowego i benzyny.

 comPOUND 
The problems were compounded by severe food shortages.
Problemy zostały spotęgowane przez poważne niedobory żywności.

 

 

CONDUCT

 •  a conduct  kɑːndʌkt]USkɒndʌkt]UK (rzeczownik) – zachowanie
 •  to conduct  [kənˈdʌkt] (czasownik) – przeprowadzaćprowadzić


CONduct
His conduct was totally unacceptable.
Jego postępowanie było całkowicie nie do przyjęcia.

 conDUCT
We didn’t manage to conduct the study. 
Nie udało się przeprowadzić badania.

 

 

CONFLICT

 •  a conflict  kɑːnflɪkt] (rzeczownik) – konflikt, sprzeczność
 •  to conflict [kənˈflɪkt] (czasownik) – być sprzecznym, kłócić się, kolidować


CONflict 
Ann often comes into conflict with her boss.
Ann często wchodzi w konflikt ze swoim szefem.

 conFLICT 
There are several major areas where their interests conflict.
Istnieje kilka głównych obszarów, w których ich interesy są sprzeczne.

 

 

CONTENT

 •  content  kɑːntent]USkɒntent]UK (rzeczownik) – treść (strony internetowej, listu, filmu)
 •  content  [kənˈtent] (przymiotnik) – zadowolonyukontentowanyCONtent
I like the content he produces on YouTube. 
Podobają mi się treści, które tworzy na YouTube.

 conTENT
I was really content with the results. 
Byłem bardzo zadowolony z tych wyników.

 

wymowa akcent angielski content

 

 

CONTEST

 •  a contest  kɑːntest] (rzeczownik) – konkurs, zawody
 •  to contest  [kənˈtest] (czasownik) – zakwestionowaćpodważyć ważność

 CONtest 
She entered a contest.
Wzięła udział w konkursie.

 conTEST 
The party has decided not to contest this election.
Partia postanowiła nie kwestionować tych wyborów.

 

CONTRAST

 • a contrast  kɑːntræst] (rzeczownik) – kontrast
 •  to contrast  [kənˈtræst] (czasownik) – kontrastować (ze sobą), przeciwstawiać 


 CONtrast 
There was a huge contrast between these two countries. 
Między tymi dwoma krajami był ogromny kontrast.

 conTRAST 
It is interesting to contrast the British legal system with the American one.
Interesujące jest zestawienie brytyjskiego systemu prawnego z amerykańskim.

 

 

DECREASE

 •  a decrease  diːkriːs] (rzeczownik) – zmniejszeniespadekobniżenie
 •  to decrease  [dɪˈkriːs] (czasownik) – zmniejszaćzmniejszać się

 DEcrease
A decrease in the number of infections.
Spadek liczby infekcji.

 deCREASE
The population decreased significantly over the past few years.
Liczba ludności znacznie spadła w ciągu ostatnich kilku lat.

 

 

DESERT

 •  a desert  dezərt] (rzeczownik) – pustynia
 •  to desert  [dɪˈzɜːrt] (czasownik) – zdezerterować, opuszczać, porzucać
  Istnieje również rzeczownik o takiej samej wymowie jak czasownik to desert, ale zapisywany jest z podwójnym ss i oznacza: deser.
 •  a dessert  [dɪˈzɜːrt] (rzeczownik) – deser

 DEsert
She drove across the Sahara desert.
Przejechała przez Saharę.

 deSERT
The soldiers deserted the military.
Żołnierze zdezertowali z wojska.

 deSSERT
He’s really good at making desserts. 
Jest naprawdę dobry w robieniu deserów.

 

 

 

DISCOUNT

 •  a discount  dɪskaʊnt] (rzeczownik) – rabat, zniżka
 •  to discount  [dɪsˈkaʊnt] (czasownik) – zignorować, zlekceważyć

DIScount
Do you qualify for a discount?
Czy kwalifikujesz się do zniżki?

 disCOUNT 
We cannot discount the possibility of further problems.
Nie możemy wykluczyć dalszych problemów.

 

ESCORT

 •  an escort  eskɔːrt] (rzeczownik) – eskorta, osoba towarzyszącapartnerosoba do towarzystwa
 •  to escort  [ɪˈskɔːrt] (czasownik) – eskortować, towarzyszyć

 EScort
Prisoners are taken to court under police escort.
Więźniowie trafiają do sądu pod eskortą policji.

 esCORT
Let me escort you home.
Odprowadzę cię do domu.

 

 

EXPORT

 •  export  ekspɔːrt] (rzeczownik) – eksport
 •  to export  [ɪkˈspɔːrt] (czasownik) –  eksportować

 EXport
Their main export market is France.
Ich głównym rynkiem eksportowym jest Francja.

 exPORT
Most Chinese manufacturers both import and export.
Większość chińskich producentów importuje i eksportuje.

 

IMPACT

 •  an impact  ɪmpækt] (rzeczownik) – wpływ, siła uderzenia
 •  to impact  [ɪmˈpækt] (czasownik) – wpływać na cośmieć wpływ na cośoddziaływać na coś

 IMpact 
He’s got a great impact on teenagers. 
On ma duży wpływ na nastolatków.

 imPACT 
Smoking will negatively impact your health. 
Palenie negatywnie wpłynie na Twoje zdrowie.

 

IMPORT

 •  import  ɪmpɔːrt] (rzeczownik) – import
 •  to import  [ɪmˈpɔːrt] (czasownik) – importować

 IMport 
Cheap imports from China.
Tani import z Chin.

 imPORT 
Singapore imports food from Malaysia. 
Singapur importuje żywność z Malezji.

 

INCREASE

 •  an increase  ɪŋkriːs] (rzeczownik) – powiększeniewzrost
 •  to increase  [ɪnˈkriːs] (czasownik) – zwiększaćwzrastać

 INcrease
Profits show a steady increase.
Zyski wykazują stały wzrost.

 inCREASE
The price of oil increased dramatically.
Cena ropy gwałtownie wzrosła.

 

INSULT

 •  an insult  ɪnsʌlt] (rzeczownik) – zniewagaobelgaobraza
 •  to insult  [ɪnˈsʌlt] (czasownik) – znieważaćobrażać

 INsult 
This question was an insult to my intelligence.
To pytanie było zniewagą dla mojej inteligencji.

 inSULT 
Don’t insult your classmates!
Nie obrażaj swoich kolegów z klasy!

 

INVALID

 •  an invalid  [ˈɪnvəlɪd(rzeczownik) – inwalida, kaleka, chory
 •  invalid  [ɪnˈvælɪd] (przymiotnik) – nieprawidłowynieważny (np. o bilecie)

 INvalid
Her husband was an invalid and couldn’t come to the door to open it.
Jej mąż był inwalidą i nie mógł podejść do drzwi, żeby je otworzyć.

 inVALID
She was fined because her ticket was invalid. 
Została ukarana grzywną, ponieważ jej bilet był nieważny.

 

angielska wymowa amerykańska akcent

INVITE

 •  an invite  ɪnvaɪt] (rzeczownik) – zaproszenie (potocznie, normalnie an invitation  = zaproszenie)
 •  to invite  [ɪnˈvaɪt] (czasownik) – zapraszać
  istenieje również reczeonik o takiej sami

 INvite 
I received an invite to a meeting.
Otrzymałem zaproszenie na spotkanie.

 inVITE 
He didn’t want to invite me to his birthday party.
Nie chciał mnie zaprosić na swoje przyjęcie urodzinowe.

 

OBJECT

 •  an object  ɑːbdʒekt] (rzeczownik) – przedmiot, objekt
 •  to object  [əbˈdʒekt] (czasownik) – sprzeciwiać się, zgłaszać sprzeciw

 OBject 
He treats her like an object.
Traktuje ją jak przedmiot.

 obJECT 
They objected to the proposals.
Sprzeciwiali się propozycjom.

 

PERFECT

 •  perfect  [ˈpɜːrfɪkt] (przymiotnik) – perfekcyjnydoskonały
 •  perfect  [pərˈfekt(czasownik) – doskonalić

 PERfect
The car is in perfect condition.
Samochód jest w idealnym stanie.

perFECT 
She tries to perfect her new technique.
Stara się udoskonalić swoją nową technikę.

 

PERMIT

 •  a permit  pɜːrmɪt] (rzeczownik) – pozwolenie
 •  to permit  [pərˈmɪt] (czasownik) – przyzwalać, zezwalać

 PERmit 
We applied for a permit.
Wystąpiliśmy o pozwolenie.

 perMIT 
The mum permitted the child to use a cell phone.
Mama pozwoliła dziecku na korzystanie z telefonu komórkowego.

 

PRESENT

 •  a present  preznt] (rzeczownik) – prezent
 •  to present  [prɪˈzent] (czasownik) – przedstawiać, prezentować

 PREsent 
She gave him a present.
Dała mu prezent.

 preSENT 
We’re going to present our findings.
Przedstawimy nasze odkrycia.

 

PRODUCE

 •  produce  [ˈproʊduːs]US [ˈprɒdjuːs]UK  (rzeczownik) – produkty rolnepłody rolne
 •  to produce   [prəˈduːs]US [prəˈdjuːs]UK (czasownik) – produkować

 PROduce
The shop sells only fresh local produce.
Sklep sprzedaje tylko świeże, lokalne produkty rolne.

 proDUCE
This company produces microchips. 
Ta firma produkuje mikroczipy.

 

PROGRESS

 •  progress  [ˈprɑːɡrəs]US [ˈprəʊɡres]UK  (rzeczownik) – postęp
 •  to progress  [prəˈɡres] (czasownik) – rodzić postępy

 PROgress 
We haven’t made much progress.
Nie zrobiliśmy zbyt dużych postępów.

 proGRESS 
She is progressing really quickly at English.
Ona robi szybkie postępy w angielskim. 

 

PROJECT

 •  a project  prɑːdʒekt] (rzeczownik) – projekt, plan
 •  to project  [prəˈdʒekt] (czasownik) – wyświetlać (za pomocą projektora), planować

 PROject 
They’re working on a project.
Pracują nad projektem.

 proJECT 
The overall cost is projected at $100.
Ogólny koszt przewiduje się na 100 dolarów.

 

 

PROTEST

 •  a protest  proʊtest] (rzeczownik) – protest
 •  to protest  [prəˈtest] (czasownik) – protestować

 PROtest
The riot began as a peaceful protest.
Zamieszki rozpoczęły się jako pokojowy protest.

 proTEST
Workers were forced to protest their living conditions.
Robotnicy zostali zmuszeni do protestu przeciwko swoim warunkom życia.

 

REBEL

 •  a rebel  [ˈrebl] (rzeczownik) – buntownikrebeliant
 •  to rebel  [rɪˈbel] (czasownik) – buntować się, odmawiać posłuszeństwa

 REbel 
He was a rebel as a teenager. 
Jako nastolatek był buntownikiem.

 reBEL 
They rebelled against authority.
Zbuntowali się przeciwko władzy.

 

REFILL

 •  a refill  [ˈriːfɪl] (rzeczownik) – dolewka (napoju), wkład (do długopisu)
 •  to refill  [ˌriːˈfɪl] (czasownik) – ponownie napełniać

 REfill 
I want a refill.
Chcę dolewki.

 reFILL 
I refilled my cup with coffee.
Ponownie napełniłem swoją filiżankę kawą.

 

REFUND

 •  a refund  riːfʌnd] (rzeczownik) – zwrot pieniędzyrefundacja
 •  to refund  [rɪˈfʌnd] (czasownik) – zwracać pieniądzerefundować (poniesione koszty)

 REfund 
I’d like a refund.
Poproszę o zwrot pieniędzy.

 reFUND 
I’m sorry. We cannot refund you. 
Przepraszam. Nie możemy Ci zwrócić pieniędzy.

 

REJECT

 •  a reject  riːdʒekt] (rzeczownik) – odrzucony (np. kandydat o pracę)wyrzutek (społeczeństwa)
 •  to reject  [rɪˈdʒekt] (czasownik) – odrzucać (np. sugestię)zaprzeczać 

 REject 
This is one of the rejects from the factory.
To jeden z odrzutów z fabryki.

 reJECT 
She rejected my help.
Odrzuciła moją pomoc.

 

SUBJECT

 •  a subject  sʌbdʒekt] (rzeczownik) – temat, przedmiot (w szkole)
 •  to subject  [səbˈdʒekt] (czasownik) – uciskaćpoddawać (formalnie)

 SUBject 
What’s your favorite subject at school?
Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole?

 subJECT 
They were subjected to harsh interrogation.
Zostali poddani surowemu przesłuchaniu.

 

SURVEY

 •  a survey  sɜːrveɪ] (rzeczownik) – badaniesondażankieta
 •  to survey  [sərˈveɪ] (czasownik) – przeprowadzać sondaż

 SURvey 
They conducted a survey on the streets of Madrid. 
Przeprowadzili ankietę na ulicach Madrytu.

 surVEY 
We surveyed lots of people today.
Przeprowadziliśmy dziś ankietę wśród wielu osób.

 

UPDATE

 •  an update  ʌpdeɪt] (rzeczownik) – aktualizacja, wieść z ostatniej chwili
 •  to update  [ˌʌpˈdeɪt] (czasownik) – aktualizować, przekazywać najświeższe nowiny

 UPdate 
Send new updates.
Wyślij nowe aktualizacje.

 upDATE 
She hasn’t updated me yet. 
Jeszcze nie przakazała mi najświeższych nowin.

 

UPGRADE

 •  an upgrade  ʌpɡreɪd] (rzeczownik) – aktualizacjanowa wersja programu
 •  to upgrade  [ˌʌpˈɡreɪd] (czasownik) – unowocześniać, usprawniać, podnosić standard usługi

 UPgrade 
It’s an old version, but I found the upgrade.
To stara wersja, ale znalazłem aktualizację.

 upGRADE 
Her flight to London was upgraded.
Jej lot do Londynu został podniesiony do wyższej klasy.

 

UPSET

 •  an upset  ʌpset] (rzeczownik) – wstrząswstrząs emocjonalny
 •  to upset  [ʌpˈset] (czasownik) – zmartwićzasmucić, 

 UPset 
The accident was a great upset she couldn’t deal with for a long time.
Wypadek był wielkim wstrząsem, z którym nie mogła sobie poradzić przez długi czas.

 upSET 
I don’t want to upset you with my comment but… 
Nie chcę cię denerwować moim komentarzem, ale …

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat angielskiej wymowy, kliknij tutaj.

twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: