Zawody i związane z nimi czynności

Pytanie o dane osobowe jest podstawą rozmowy w każdym języku. Poniższe słowa będą Ci przydatne w sytuacji, gdy poznasz kogoś nowego lub będziesz musiał opowiedzieć o sobie np. podczas egzaminu maturalnego. Poniższa lista słownictwa umożliwi Ci przygotowanie się na taką ewentualność, nada Ci pewności siebie i sprawi, że zrobisz dobre pierwsze wrażenie.

* Do każdego słowa została dołączona jego wymowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak poprawnie odczytać znaki międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA) i poprawić Twoją wymowę spójrz TUTAJ.

 

zawód occupation  [ˌɑːkjʊˈpeɪʃən]
zawód (wymagający kwalifikacji) profession [prəˈfeʃən]
stanowisko position [pəˈzɪʃən]
pracować jako to work as
pracownik umysłowy white-collar worker [ˌwaɪt’kɑːlə ˈwɜːrkər]
nauczyciel teacher [ˈtiːtʃər]
wykładowca lecturer [ˈlektʃərər]
bibliotekarz librarian [laɪˈbreəriən]
dziennikarz journalist [ˈdʒɜːrnəlɪst]
reporter reporter [rɪˈpɔːrtər]
prezenter telewizyjny TV presenter [ˌtiːˈviː prɪˈzentər]
tłumacz (pisemny) translator [trænsˈleɪtər]
tłumacz (ustny) interpreter [ɪnˈtɜːrprɪtər]
pilot

pilotować samolot

pilot [ˈpaɪlət]
to fly an airplane [ˈflaɪ æn ˈeərpleɪn]
stewardesa, steward flight attendant  [ˈflaɪt əˈtendənt]
ksiądz priest [ˈpriːst]
wygłosić kazanie to preach  [ˈpriːtʃ]
pracownik biurowy office worker [ˈɑːfɪs ˈwɜːrkər]
księgowy, księgowa

liczyć

accountant [əˈkaʊntənt]

to count [ˈkaʊnt]

makler giełdowy

inwestować pieniądze

stockbroker [ˈstɑːkbroʊkər]

to invest money [ɪnˈvest ˈmʌni]

doradca finansowy

inwestować

financial adviser [faɪˈnænʃəl ədˈvaɪzər]

to invest  [ɪnˈvest]

konsultant, doradca consultant [kənˈsʌltənt]
bankier banker [ˈbæŋkər]
urzędnik clerk [ˈklɑːrk]
ekonomista economist  [ɪˈkɑːnəmɪst]
kierownictwo

zarządzać

management [ˈmænɪdʒmənt]

to manage  [ˈmænɪdʒ]

przedsiębiorca

zakłożyć firmę

entrepreneur [ˌɑːntrəprəˈnɜːr]

to establish a company

[ɪˈstæblɪʃ ə ˈkʌmpəni]

biznesmen businessman [ˈbɪznɪsmæn]
szef

kierować czymś

boss [ˈbɑːs]

to be in charge of sth [ˈtʃɑːrdʒ]

nadzorca, zwierzchnik, promotor

nadzorować

supervisor [ˈsuːpərvaɪzər]

to supervise [ˈsuːpərvaɪz]

menedżer, kierownik manager [ˈmænɪdʒər]
administrator

zarządzać

administrator [ədˈmɪnɪstreɪtər]

to administer [ədˈmɪnɪstər]

kierownik, koordynator coordinator [koʊˈɔːdɪneɪtər]
asystent, pomocnik

pomagać

assistant [əˈsɪstənt]

to assist [əˈsɪst]

sekretarka, sekretarz secretary [ˈsekrətəri]
recepcjonista, recepcjonistka receptionist [rɪˈsepʃənɪst]
legal professions
adwokat, radca prawny solicitor [səˈlɪsɪtər]
prawnik, adwokat

(reprezentowaæ)

lawyer [ˈlɔɪər]

to represent [ˌreprɪˈzent]

sędzia

wydać wyrok

judge [ˈdʒʌdʒ]

to pass sentence [pɑːs ˈsentəns]

IT [ˌaɪˈtiː]
informatyk IT specialist [ˌaɪˈtiː ˈspeʃəlɪst]
producent oprogramowania software developer

[ˈsɑːftweər dɪˈveləpər]

programista

programować

computer programmer [kəmˈpjuːtərˈproʊgræmər]

to program [ˈproʊgræm]

inżynier engineer  [ˌendʒɪˈnɪər]
architekt architect  [ˈɑːrkɪtekt]
MEDICINE
lekarz

przepisać leki

doctor [ˈdɑːktər]

to prescribe medicine

[prɪˈskraɪb ˈmedsən]

pielęgniarka

opiekować się kimś

nurse [ˈnɜːrs]

to take care of sb [ˈteɪk ‚keə əv]

chirurg

operować

surgeon [ˈsɜːrdʒən]

to operate/ to perform a surgery

[ˈɑːpəreɪt/ pərfɔːrm ə ˈsɜːrdʒəri]

weterynarz vet [ˈvet]
dentysta dentist [ˈdentɪst]
farmaceuta aptekarz pharmacist [ˈfɑːrməsɪst]
psychiatra psychiatrist [saɪˈkaɪətrɪst]

shrink [ˈʃrɪŋk]

psycholog

udzielać pomocy psychologicznej

psychologist  [saɪˈkɑːlədʒɪst]

to counsel [ˈkaʊnsəl]

pracownik fizyczny blue-collar worker [ˈbluː ˈkɑːlər ˈwɜːrkər]
kucharz

gotować

cook [kʊk] (NOT COOKER)

to cook [kʊk]

szef kuchni chef [ˈʃef]
piekarz baker [ˈbeɪkə]
cieśla carpenter [ˈkɑ:rpəntər]
rzemieślnik craftsman  [ˈkrɑːftsmən]
drwal lumberjack [ˈlʌmbərdʒæk]
kowal blacksmith  [ˈblæksmɪθ]
elektryk electrician [ɪlekˈtrɪʃən]
robotnik budowlany

budować

construction worker

[kənˈstrʌkʃən mˈwɜːrkər]

to build [ˈbɪld]

hydraulik

 

plumber [ˈplʌmər]

to do the plumbing [‚duː ðə ˈplʌmɪŋ]

górnik

kopać

miner [ˈmaɪnər]

to dig [ˈdɪg]

rolnik, farmer

uprawiać, hodować

farmer [ˈfɑːmər]

to grow [ˈgroʊ]

ogrodnik

pracować w ogrodzie

gardener [ˈgɑːrdənər]

to do gardening  [duː ˈgɑːrdənɪŋ]

rybak

łowic ryby

fisherman [ˈfɪʃərmən]

to fish [ˈfɪʃ]

marynarz

żeglować

sailor [ˈseɪlər]

to sail [ˈseɪl]

listonosz

dostarczać listy

postman postwoman

to deliver letters

krawiec męski krawcowa? tailor [ˈteɪlər]
policjant policeman/policewoman, police officer to arrest (aresztowaæ)
firefighter to rescue (ratowaæ) stra¿ak fireman, to put out fires (gasiæ po¿ary),
kierowca

prowadzić

driver

to drive

taksówkarz taxi driver

cab driver

kierowca ciężarówki truck driver/trucker lorry driver
mechanik samochodowy

naprawiać samochody

car mechanic

to repair cars

śmieciarz dustman, to collect refuse (zbieraæ odpady),USA: garbage man to collect rubbish (zbieraæ œmieci) refuse collector
fryzjer

to cut hair (obcinaæ w³osy),

hairdresser
kosmetyczka beautician
football/soccer player
trener coach to coach (trenowaæ), to train (trenowaæ)
przewodnik

oprowadzać

tour guide [ˈtʊər ɡaɪd]

to guide [ˈɡaɪd]

gospodyni domowa housewife [ˈhaʊswaɪf]
artysta artist [ˈɑːrtɪst]
muzyk musician
dyrygent

dyrygować orkiestrą

conductor
piosenkarz

śpiewać

singer

to sing

tancerz, tancerka

tańczyć

dancer

to dance

pisarz

pisać

writer

to write

rzeźbiarz

rzeźbić

sculptor

to sculpt

malarz

malować

rysować

painter

to paint

to draw

aktor / aktorka actor / actress to perform (wykonywaæ, np.utwór, wystawiaæ)
reżyser film director
fotograf photographer to take photos/pictures (robiæ zdjêcia),
to design projektować
projektant mody fashion designer
modelka model to pose (for a photo/a photoshoot) (pozowaæ do zdjêcia)
naukowiec

to do research (prowadziæ badania),
to experiment with (eksperymentowaæ z)
to do experiments (robiæ eksperymenty)

scientist
fizyk physicist
chemist chemik
biologist biolog
historyk historian
polityk politician
prezydent president
vice prezydent
premier prime minister
poseł

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

ZWROTY
What do you do? – Czym się zajmujesz?
What do you do for a living? – Czym się zajmujesz?
Who do you work for? – Gdzie pracujesz?I am a… – Jestem… – I am a teacher.
I work as a… – Pracuję jako… – I work as a journalist.
I work in… – Pracuję w branży… – I work in IT.
I work at … – Pracuję w … – I work at a XYZ company.
I work for… – Pracuję dla… – I work for a foreign company.I have a full-time job. – Mam pracę na pełen etat.
I have a part-time job. – Mam pracę na pół etatu.
I am a freelancer. – Pracuję na własny rachunek.
I am retired. – Jestem na emeryturze.Gdzie pracujesz? Where do you work?
Kim chcia³byœ zostaæ? What would you like to be?

 

%d bloggers like this: