Zawody i związane z nimi czynności

Strona w budowie

 

Czas poznać/ powtórzyć słowa związane z wyglądem zewnętrznym. Czy wiesz jak powiedzieć po angielsku, że ktoś jest dobrze zbudowanym blondynem średniego wzrostu? Jeśli nie, czytaj dalej ?

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

zawód occupation  [ˌɑːkjʊˈpeɪʃən]
zawód (wymagający kwalifikacji) profession [prəˈfeʃən]
stanowisko position [pəˈzɪʃən]
pracować jako to work as [wɜːrk əz]

 

PRACOWNIK UMYSŁOWY white-collar worker [ˌwaɪt kɑːlə ˈwɜːrkər]
nauczyciel teacher [ˈtiːtʃər]
wykładowca lecturer [ˈlektʃərər]
bibliotekarz librarian [laɪˈbreəriən]
dziennikarz journalist [ˈdʒɜːrnəlɪst]
reporter reporter [rɪˈpɔːrtər]
prezenter telewizyjny TV presenter [ˌtiːˈviː prɪˈzentər]
tłumacz (pisemny) translator [trænsˈleɪtər]
tłumacz (ustny) interpreter [ɪnˈtɜːrprɪtər]
pilot pilot [ˈpaɪlət]
pilotować samolot to fly an airplane [ˈflaɪ æn ˈeərpleɪn]
stewardesa, steward flight attendant  [ˈflaɪt əˈtendənt]
ksiądz priest [ˈpriːst]
wygłosić kazanie to preach  [ˈpriːtʃ]

 

PRACOWNIK BIUROWY office worker [ˈɑːfɪs ˈwɜːrkər]
księgowy, księgowa
liczyć
accountant [əˈkaʊntənt]
to count [ˈkaʊnt]
makler giełdowy
inwestować pieniądze
stockbroker [ˈstɑːkbroʊkər]
to invest money [ɪnˈvest ˈmʌni]
doradca finansowy financial adviser [faɪˈnænʃəl ədˈvaɪzər]
konsultant, doradca consultant [kənˈsʌltənt]
bankier banker [ˈbæŋkər]
urzędnik clerk [ˈklɑːrk]
ekonomista economist  [ɪˈkɑːnəmɪst]
kierownictwo
zarządzać
management [ˈmænɪdʒmənt]
to manage
 [ˈmænɪdʒ]
przedsiębiorca
zakłożyć firmę
entrepreneur [ˌɑːntrəprəˈnɜːr]
to establish a company
[ɪˈstæblɪʃ ə ˈkʌmpəni]
biznesmen businessman [ˈbɪznɪsmæn]
szef
kierować czymś
boss [ˈbɑːs]
to be in charge of sth
[ˈtʃɑːrdʒ]
nadzorca, zwierzchnik, promotor
nadzorować
supervisor [ˈsuːpərvaɪzər]
to supervise
 [ˈsuːpərvaɪz]
menedżer, kierownik manager [ˈmænɪdʒər]
administrator
zarządzać
administrator [ədˈmɪnɪstreɪtər]
to administer
[ədˈmɪnɪstər]
kierownik, koordynator coordinator [koʊˈɔːdɪneɪtər]
asystent, pomocnik
pomagać
assistant [əˈsɪstənt]
to assist
[əˈsɪst]
sekretarka, sekretarz secretary [ˈsekrətəri]
recepcjonista, recepcjonistka receptionist [rɪˈsepʃənɪst]

 

Zawody i związane z nimi czynności praca słownictwo matura lista słówka nauka f

 

ZAWODY PRAWNICZE legal professions [ˈliːɡl prəˈfeʃnz]
adwokat, radca prawny solicitor [səˈlɪsɪtər]
prawnik, adwokat
reprezentować kogoś (w sądzie)
lawyer [ˈlɔɪər]
to represent somebody
 [ˌreprɪˈzent]
sędzia
wydać wyrok
judge [ˈdʒʌdʒ]
to pass sentence
[pɑːs ˈsentəns]

 

INFORMATYKA IT [ˌaɪˈtiː]
informatyk IT specialist [ˌaɪˈtiː ˈspeʃəlɪst]
producent oprogramowania software developer [ˈsɑːftweər dɪˈveləpər]
programista
programować
computer programmer [kəmˈpjuːtərˈproʊgræmər]
to program [ˈproʊgræm]
inżynier engineer  [ˌendʒɪˈnɪər]
architekt architect  [ˈɑːrkɪtekt]

 

MEDYCYNA MEDICINE [ˈmedɪsn]
lekarz
przepisać leki
doctor [ˈdɑːktər]
to prescribe medicine [prɪˈskraɪb ˈmedsən]
pielęgniarka
opiekować się kimś
nurse [ˈnɜːrs]
to take care of sb [ˈteɪk ‘keə əv]
chirurg surgeon [ˈsɜːrdʒən]
operować to operate [ˈɑːpəreɪt]
to perform a surgery
[pərfɔːrm ə ˈsɜːrdʒəri]
weterynarz vet [ˈvet]
dentysta dentist [ˈdentɪst]
farmaceuta aptekarz pharmacist [ˈfɑːrməsɪst]
psychiatra psychiatrist [saɪˈkaɪətrɪst]
shrink [ˈʃrɪŋk]
psycholog
udzielać pomocy psychologicznej
psychologist  [saɪˈkɑːlədʒɪst]
to counsel [ˈkaʊnsəl]

 

pracownik fizyczny blue-collar worker [ˈbluː ˈkɑːlər ˈwɜːrkər]
kucharz
gotować
cook [kʊk] (Nie “cooker”!)
to cook [kʊk]
szef kuchni chef [ˈʃef]
piekarz baker [ˈbeɪkə]
cieśla carpenter [ˈkɑ:rpəntər]
rzemieślnik craftsman  [ˈkrɑːftsmən]
drwal lumberjack [ˈlʌmbərdʒæk]
kowal blacksmith  [ˈblæksmɪθ]
elektryk electrician [ɪlekˈtrɪʃən]
robotnik budowlany
budować
construction worker [kənˈstrʌkʃən mˈwɜːrkər]
to build [ˈbɪld]
hydraulik plumber [ˈplʌmər]
to do the plumbing [‘duː ðə ˈplʌmɪŋ]
górnik
kopać
miner [ˈmaɪnər]
to dig [ˈdɪg]
rolnik, farmer
uprawiać, hodować
farmer [ˈfɑːmər]
to grow [ˈgroʊ]
ogrodnik
pracować w ogrodzie
gardener [ˈgɑːrdənər]
to do gardening
 [duː ˈgɑːrdənɪŋ]
rybak
łowić ryby
fisherman [ˈfɪʃərmən]
to fish
[ˈfɪʃ]
marynarz
żeglować
sailor [ˈseɪlər]
to sail [ˈseɪl]
listonosz postman (mężczyzna) [ˈpəʊstmən]
postwoman
(kobieta) [ˈpəʊstwʊmən]
dostarczać listy to deliver letters [dɪˈlɪvər ˈletərz]
krawiec
krawcowa
tailor [ˈteɪlər]
policjant, policjantka police officer [pəˈliːs ɑːfɪsər]
policeman
(policjant) [pəˈliːsmən]
policewoman
(policjantka) [pəˈliːswʊmən]
aresztować to arrest [əˈrest]
strażak fireman [ˈfaɪərmən]
ratować to rescue [ˈreskjuː]
gasić pożary to put out fires [pʊt aʊt ˈfaɪərz]
kierowca
prowadzić
driver [ˈdraɪvər]
to drive [ˈdraɪv]
taksówkarz taxi driver [ˈtæksi draɪvər]
cab driverUS [ˈkæb draɪvər]  
kierowca ciężarówki truck driverUS [trʌk ˈdraɪvər]
lorry driverBR [ˈlɔːri ˈdraɪvər]
mechanik samochodowy
naprawiać samochody
car mechanic [kɑːr məˈkænɪk]
to repair cars [rɪˈper kɑːrz]
śmieciarz garbage manUS [ˈɡɑːrbɪdʒ mæn]
dustmanBR [ˈdʌstmən]
zbierać śmieci to collect rubbish [kəˈlekt ˈrʌbɪʃ]
fryzjer
obcinać włosy
hairdresser [ˈherdresər]
to cut hair [kʌt her]
kosmetyczka beautician [bjuːˈtɪʃn]
piłkarz soccer playerUS
football playerBR
trener coach [koʊtʃ]
trenować to coach [koʊtʃ]
to train
[treɪn]
przewodnik
oprowadzać
tour guide [ˈtʊər ɡaɪd]
to guide [ˈɡaɪd]
gospodyni domowa housewife [ˈhaʊswaɪf]

 

Zawody i związane z nimi czynności praca słownictwo matura lista słówka nauka dojrzałości

 

artysta artist [ˈɑːrtɪst]
muzyk musician [mjuˈzɪʃn]
dyrygent
dyrygować orkiestrą
conductor [kənˈdʌktər]
to conduct an orchestra [kənˈdʌkt ən ˈɔːrkɪstrə]
piosenkarz
śpiewać
singer [ˈsɪŋər]
to sing [ˈsɪŋ]
tancerz, tancerka
tańczyć
dancer [ˈdænsər]
to dance [ˈdæns]
pisarz
pisać
writer [ˈraɪtər]
to write [ˈraɪt]
rzeźbiarz
rzeźbić
sculptor [ˈskʌlptər]
to sculpt [skʌlpt]
malarz painter [ˈpeɪntər]
malować to paint [ˈpeɪnt]
rysować to draw [drɔː]
aktor
aktorka
actor [ˈæktər]
actress
[ˈæktrəs]
wykonywać (np.utwór) toperform [pərˈfɔːrm]
reżyser film director [fɪlm dəˈrektər / daɪˈrektər]
fotograf photographer [fəˈtɑːɡrəfər]
robić zdjęcia to take photos [teɪk ˈfoʊtoʊz]
to take pictures
[teɪk ˈpɪktʃərz]
projektować
projektant mody
to design [dɪˈzaɪn]
fashion designer [ˈfæʃn dɪzaɪnər]
modelka
pozować do zdjęcia
model [ˈmɑːdl]
to pose for a photo [poʊz fərə ˈfoʊtoʊ]
naukowiec scientist [ˈsaɪəntɪst]
prowadzić badania to do research [duː ˈriːsɜːrtʃ / rɪˈsɜːrtʃ]
eksperymentować, robić eksperymenty to experiment [ɪkˈsperɪmənt]
to do experiments [duː ɪkˈsperɪmənts]
fizyk physicist [ˈfɪzɪsɪst]
chemik chemist [ˈkemɪst]
biolog biologist [baɪˈɑːlədʒɪst]
historyk historian [hɪˈstɔːriən]
polityk politician [ˌpɑːləˈtɪʃn]
prezydent president [ˈprezɪdənt]
vice prezydent vice-president [ˌvaɪs ˈprezɪdənt]
premier prime minister [ˌpraɪm ˈmɪnɪstər]
poseł Member of Parliament (MP)BR [ˈmembər əvˈpɑːrləmənt]
deputy
[ˈdepjuti]
representative [ˌreprɪˈzentətɪv]

 

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

ZWROTY
What do you do? – Czym się zajmujesz?
What do you do for a living? – Czym się zajmujesz?
Who do you work for? – Gdzie pracujesz?I am a… – Jestem… – I am a teacher.
I work as a… – Pracuję jako… – I work as a journalist.
I work in… – Pracuję w branży… – I work in IT.
I work at … – Pracuję w … – I work at a XYZ company.
I work for… – Pracuję dla… – I work for a foreign company.I have a full-time job. – Mam pracę na pełen etat.
I have a part-time job. – Mam pracę na pół etatu.
I am a freelancer. – Pracuję na własny rachunek.
I am retired. – Jestem na emeryturze.Gdzie pracujesz? Where do you work?
Kim chcia³byœ zostaæ? What would you like to be?

 

%d bloggers like this: