Warunki pracy i zatrudnienia

Strona w budowie

 

Czas poznać/ powtórzyć słowa związane z wyglądem zewnętrznym. Czy wiesz jak powiedzieć po angielsku, że ktoś jest dobrze zbudowanym blondynem średniego wzrostu? Jeśli nie, czytaj dalej ?

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

UBIEGANIE SIĘ O PRACĘ JOB APPLICATION [dʒɑːb ˌæplɪˈkeɪʃn]
szukać pracy to look for a job [lʊk fərə dʒɑːb]
znaleźć pracę to find a job [faɪnd ə dʒɑːb]
ubiegać się o pracę to apply for a job [əˈplaɪ ə dʒɑːb]
osoba starająca się o pracę applicant [ˈæplɪkənt]
kandydat candidate [ˈkændɪdeɪt]
wolny etat, wakat vacancy [ˈveɪkənsi]
ogłoszenie o pracę job advertisement
[dʒɑːb ˌædvərˈtaɪzmənt]US
[dʒɑːb ədˈvɜːtɪsmənt]GB
rekrutacja recruitment [rɪˈkruːtmənt]
życiorys, curriculum vitae résumé/resumeUS [rezjumeɪ]
curriculum vitae
GB [kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ]
list motywacyjny cover letter [ˈkʌvər ˈletər]
rozmowa kwalifikacyjna job interview [dʒɑːb ˈɪntərvjuː]
doświadczenie zawodowe work experience [wɜːrk ɪkˈspɪriəns]
umiejętności skills [skɪlz]
kwalifikacje qualifications [ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃənz]
referencje references [ˈrefərənsɪz]
umowa o prace employment contract [ɪmˈplɔɪmənt ˈkɑːntrækt]
podpisać umowę to sign a contract [saɪn ə ˈkɑːntrækt]

 

warunki pracy i zatrudnienia praca słownictwo matura

 

ZATRUDNIENIE EMPLOYMENT [ɪmˈplɔɪmənt]
pracodawca employer [ɪmˈplɔɪər]
pracownik employee  [ɪmˈplɔɪiː]
zatrudniać kogoś to employ sb [ɪmˈplɔɪ]
to take sb on
[teɪk ɑːn]
to hire sb
[ˈhaɪər]
zwolnić kogoś to fire sb [ˈfaɪər]
to dismiss sb
[dɪsˈmɪs]
to lay sb off
[leɪ ɔːf]
zostać zwolnionym to get fired [get ˈfaɪərd]
rzucić pracę to give up a job [ɡɪv ʌp ə dʒɑːb]
to resign
[rɪˈzaɪn]
stracić pracę to lose one’s job [lose dʒɑːb]
kariera career [kəˈrɪər]
robić karierę to make a career [meɪk ə kəˈrɪər]
szkolenie training [ˈtreɪnɪŋ]
szkolić to train [ˈtreɪn]
bezrobotny
bezrobocie
unemployed [ˌʌnɪmˈplɔɪd]
unemployment
[ˌʌnɪmˈplɔɪmənt]

 

ZAROBKI EARNINGS [ˈːrnɪŋz]
zarabiać pieniądze to earn money [ˈɜːrn ˈmʌni]
zarabiać na życie to earn one’s living [ˈɜːrn ˈlɪvɪŋ]
dochód income [ˈɪnkəm]
wynagrodzenie remuneration [rɪˌmjuːnəˈreɪʃən]
pensja miesięczna salary [ˈsæləri]
płaca tygodniowa, tygodniówka wage  [ˈweɪdʒ]
dniówka daily wage [ˈdeɪli ˈweɪdʒ]
dodatek, bonus bonus [ˈboʊnəs]
podwyżka raiseUS [reɪz]
rise
BR [raɪz]
awans promotion [prəˈmoʊʃən]
awansować, otrzymać awans to get promoted [ɡet prəˈmoʊtɪd]
podatek
płacić podatki
tax [ˈtæks]
to pay taxes
[peɪ ˈtæksɪz]
wypłata, zapłata payment [ˈpeɪmənt]
płacić gotówką to pay in cash [peɪ ɪn kæʃ]

 

warunki pracy i zatrudnienia praca słownictwo matura słówka lista

 

WARUNKI PRACY WORKING CONDITIONS
emerytura (pieniądze otrzymywane od rządu) pension [ˈpenʃən]
emerytura (jako okres życia) retirement [rɪˈtaɪərmənt]
odejść na emeryturę to retire [rɪˈtaɪər]
emeryt pensionerBR [ˈpenʃənər]
retiree
US [rɪˌtaɪəˈriː]
wakacje vacationUS [vəˈkeɪʃn]
holiday
BR  [ˈhɑːlədeɪ]
urlop
iść na urlop
leave [ˈliːv]
to go on leave [ɡoʊ ɑːn ˈliːv]
urlop płatny paid leave [peɪd ˈliːv]
urlop macierzynski maternity leave [məˈtɜːrnɪti ˈliːv]
zwolnienie lekarskie sick leave [sɪk ˈliːv]
wynagrodzenie za czas choroby sick pay [ˈsɪk ˈpeɪ]
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ˈbenɪfɪt]
dzień wolny od pracy day off  [deɪ ɔːf]
zrobić sobie dzień wolny to have a day off  [həv ə deɪ ɔːf]
dzień roboczy workdayUS [ˈwɜːrkdeɪ]
working dayBR [ˌwɜːrkɪŋ ˈdeɪ]

 

WYMAGANIA REQUIREMENTS [rɪˈkwaɪərmənts]
obowiązek duty  [ˈdjuːti]
obowiązki zawodowe official duties  [əˈfɪʃəl ˈdjuːtiz]
zaangażowanie commitment [kəˈmɪtmənt]
pracoholik workaholic [ˌwɜːkəˈhɒlɪk]
być wykwalifikowanym to be skilled [bi skɪld]
wiedza specjalistyczna know-how [ˈnoʊhaʊ]
Łatwo radzić sobie ze stresem to handle stress easily [ˈhændl stresˈiːzəli]
dobry w pracy wielozadaniowej good at multitasking [ɡʊd ət ˌmʌltiˈtæskɪŋ]
osoba umiejąca pracować w zespole team player [ˌtiːm ˈpleɪər]
zmotywowany motivated [ˈmoʊtɪveɪtɪd]
pracowity hard-working [ˌhɑːrdˈwɜːrkɪŋ]
pilny diligent [ˈdɪlɪdʒənt]
oddany szczegółom attentive to detail [əˈtentɪv tə ˈdiːteɪl / dɪˈteɪl]
wydajny efficient [ɪˈfɪʃənt]
zapobiegawczy, aktwyny, czynny proactive [proʊˈæktɪv]
ambitny ambitious [æmˈbɪʃəs]
pewny siebie self-confident  [ˌselfˈkɒnfɪdənt]
zrelaksowany easy-going [ˌiːziˈgoʊɪŋ]
elastyczny, ugodowy flexible [ˈfleksɪbəl]
lojalny loyal [ˈlɔɪəl]

 

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

ZWROTY

– What kind of raise are you looking to get? -Ile chciałbyś dostać?
– I would like to get… – Chciałbym dostać…
I have … years’ experience in the field Mam … lat doświadczenia w dziedzinie
I want to take on more responsibility Chcę wziąć na siebie większą odpowiedzialność
I’m good at resolving problem situations Jestem dobry w rozwiązywaniu sytuacji problemowych
I have effective communication skills in English – both verbally and in writing. Posiadam umiejętność komunikacji w języku angielskim – w mowie i piśmie.
I have … years’ experience in the field Mam … lat doświadczenia w dziedzinie

I help, I assist… Pomagam…
I coordinate… Koordynujê…
I deal with… Zajmujê siê…
I design… Projektujê…
I develop…, I work on… Opracowujê…
I distribute… Rozprowadzam…
I do the paperwork. Zajmujê siê robot¹ papierkow¹.
I sell… Sprzedajê…
Curriculum Vitae (USA: Résumé)
ÜPatrz równie¿: dialog . rozmowa kwalifikacyjna (4E, str. 48).
Personal information
Name: Imiê i nazwisko:
Date of birth: Data urodzenia:
Place of residence: Miejsce zamieszkania:
Telephone: Telefon:
Nationality: Narodowo.æ:
Work experience: Do.wiadczenie zawodowe:
Education: Wykszta³cenie:
Personal skills and competences: Osobiste umiejêtno.ci i zakres kompetencji:
(lub Personal skills and abilities)
D
Dialog: rozmowa telefoniczna w sprawie pracy
A: Hello, Patterson.s. Can I help you?
B: Oh, hello. May I speak to Ms Patterson, please?
A: Yes, of course. I.ll just get her.
C: Hello, Sheila Patterson speaking.
B: Hello, Ms Patterson. My name.s Roy Jones. I.m interested in the waitering
vacancy you advertised in the Evening Standard. Is it still available?
C: Yes, it.s still available. Can you tell me a little about yourself, Roy?
B: Well, I.m twenty-four years old and I.ve already had a lot of experience of
doing bar work.
C: Okay, can you tell me more about your experience?
B: Yes, sure. I.ve worked at the bar in my local pub part-time for the past three years.
C: I see. Do you serve food and hot drinks at the pub?
B: Oh yes, a lot of customers have lunch at our pub, so I serve tables too.
C: Okay, that sounds good.
B: Sorry, I.d like to know what the hours are.
C: We.re open every day from 11 am to 11pm except Sundays. You would
have to work every day from 11 till 5:30 or from 5:30 till 11.
B: What.s the hourly rate of pay?
C: It.s 12 pounds an hour.
B: That.s great!
C: Good. Can you come for a chat on Monday morning?
B: Yes, that sounds fine! What time should I come?
C: How about 9:30?
B: Yes, that.s great. Can you give me the address, please?
C: It.s 11 Grovner Road.
B: Okay, I.ll be there on Monday at 9:30.
C: Okay, see you then. Bye!
B: Bye!
T³umaczenie
A: Halo, Patterson.s. W czym mogê pomóc?
B: Och, halo. Czy mogê rozmawiaæ z pani¹ Patterson?
A: Tak, oczywi.cie. Ju¿ proszê.
4d.mp3 d³ugo.æ nagrania: 01:41
www.maturazangielskiego.net
48
C: Halo, mówi Sheila Patterson.
B: Halo, pani Patterson. Mówi Roy Jones. Jestem zainteresowany prac¹ na
stanowisku kelnera. Oferta pracy ukaza³a siê w Evening Standard. Czy oferta
jest jeszcze aktualna?
C: Tak, jest aktualna. Czy mo¿e mi pan co. o sobie powiedzieæ?
B: Mam dwadzie.cia cztery lata i ju¿ mam du¿e do.wiadczenie je.li chodzi o pracê
w barze.
C: Dobrze, czy mo¿e mi pan powiedzieæ co. wiêcej o swoim do.wiadczeniu?
B: Tak, oczywi.cie. Pracujê przy ladzie w osiedlowym pubie, na pó³ etatu,
od trzech lat.
C: Rozumiem. Czy w pubie podaje pan jedzenie i ciep³e napoje?
B: Tak, wielu klientów je lunch w naszym pubie, wiêc równie¿ podajê do sto³u.
C: Dobrze.
B: Przepraszam, chcia³bym wiedzieæ w jakich godzinach jest otwarty pañstwa pub.
C: Mamy otwarte codziennie od 11 rano do 11 wieczorem, z wyj¹tkiem
niedziel. Pan pracowa³by codziennie od 11 do 17:30 lub od 17:30 do 23.
B: Jakie jest wynagrodzenie za godzinê pracy?
C: 12 funtów za godzinê.
B: .wietnie!
C: Czy mo¿e pan przyj.æ na rozmowê w poniedzia³ek rano?
B: Tak! O której mam przyj.æ?
C: Mo¿e byæ o 9:30?
B: Tak. Czy mo¿e mi pani podaæ adres?
C: 11 Grovner Road.
B: Dobrze, bêdê w poniedzia³ek o 9:30.
C: Do zobaczenia!
B: Do zobaczenia!
E
Dialog: rozmowa kwalifikacyjna (Job Interview)
A: Good morning, can I help you?
B: Yes, I’m here for an interview with Mr Brown.
A: Can you give me your name, please?
B: Yes, of course. Mary Stanley.
A: I’ll just call him to tell him you’re here, Ms Stanley. Please take a seat over there.
4e.mp3 d³ugo.æ nagrania: 01:18
materia³y pochodz¹ z ksi¹¿ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, www.enset.pl
49
B: Thank you.
C: Hello, I’m Ian Brown. You must be Ms Stanley.
B: That’s right. Pleased to meet you.
C: Pleased to meet you too, Ms Stanley. Please go in my office and take a seat.
B: Thank you.
(…)
C: Now, I understand you want to work for us as a sales manager.
B: Yes, that’s right.
C: I read in your CV that you’re working as a sales representative for Readyquick.
If I’m right, you’ve been there for five years.
B: That’s correct, yes.
C: Are you successful?
B: Yes, I am. I’m our company’s top sales representative in this area.
C: Good. What kind of worker are you?
B: Well, I’m punctual, trustworthy and hardworking.
C: Great. Why are you looking for a new job?
B: Well, I want a new challenge, really.
C: Okay Ms Stanley, we’ll call you in a few days.
B: Great.
C: Nice to have met you.
B: Nice to have met you too, Mr Brown. I look forward to getting your call. Goodbye!
C: Goodbye!
T³umaczenie
A: Dzieñ dobry, w czym mogê pomóc?
B: Przysz³am tutaj na rozmowê kwalifikacyjn¹ z panem Brown.em.
A: Czy mo¿e mi pani podaæ swoje nazwisko?
B: Tak, oczywi.cie. Mary Stanley.
A: Zadzwoniê do niego i powiem ¿e pani ju¿ jest, pani Stanley. Proszê tam usi¹.æ.
B: Dziêkujê.
C: Witam, jestem Ian Brown. Pani jest zapewne pani¹ Stanley.
B: Zgadza siê. Mi³o mi pana poznaæ.
C: Mnie równie¿, pani Stanley. Proszê wej.æ do mojego biura i usi¹.æ.
B: Dziêkujê.
(…)
C: Wiêc… rozumiem, ¿e chcia³aby pani dla nas pracowaæ na stanowisku kierownika
sprzeda¿y.
B: Zgadza siê.
www.maturazangielskiego.net
50

 

%d bloggers like this: