Warunki pracy i zatrudnienia

Pytanie o dane osobowe jest podstawą rozmowy w każdym języku. Poniższe słowa będą Ci przydatne w sytuacji, gdy poznasz kogoś nowego lub będziesz musiał opowiedzieć o sobie np. podczas egzaminu maturalnego. Poniższa lista słownictwa umożliwi Ci przygotowanie się na taką ewentualność, nada Ci pewności siebie i sprawi, że zrobisz dobre pierwsze wrażenie.

* Do każdego słowa została dołączona jego wymowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak poprawnie odczytać znaki międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA) i poprawić Twoją wymowę spójrz TUTAJ.

 

ubieganie się o pracę job application
szukać pracy to look for a job
znaleźć pracę to find a job
ubiegać się o pracę to apply for a job
osoba starająca się o pracę applicant [ˈæplɪkənt]
kandydat candidate [ˈkændɪdeɪt]
wolny etat, wakat vacancy [ˈveɪkənsi]
ogłoszenie o pracę job advertisement
rekrutacja recruitment [rɪˈkruːtmənt]
życiorys, curriculum vitae résumé/resumeUS [rɛzjumeɪ]

curriculum vitaeGB  [kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ]

list motywacyjny cover letter [ˈkʌvər ˈlɛtər]
rozmowa kwalifikacyjna job interview
doświadczenie zawodowe work experience
umiejętności skills
kwalifikacje qualifications [ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃənz]
referencje references [ˈrɛfərənsɪz]
umowa o prace employment contract
podpisać umowę to sign a contract
EMPLOYMENT
pracodawca employer [ɪmˈplɔɪər]
pracownik employee  [ɪmˈplɔɪiː]
zatrudniać kogoś to employ sb

to take sb on

to hire sb

zwolnić kogoś to fire sb

to dismiss sb

to lay sb off

rzucić pracę to give up a job

to resign [rɪˈzaɪn]

stracić pracę to lose one’s job
kariera

robić karierę

career [kəˈrɪər]

to make a career

szkolenie

szkolić

training [ˈtreɪnɪŋ]

to train [ˈtreɪn]

bezrobotny

bezrobocie

unemployed [ˌʌnɪmˈplɔɪd]

unemployment [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt]

zarobki earnings [ˈ3ːrnɪŋz]
zarabiać pieniądze to earn money
zarabiać na życie to earn one’s living
dochód income [ˈɪnkəm]
wynagrodzenie remuneration [rɪˌmjuːnəˈreɪʃən]
pensja miesięczna salary [ˈsæləri]
płaca tygodniowa, tygodniówka wage  [ˈweɪdʒ]
dniówka daily wage
dodatek, bonus bonus [ˈbəʊnəs]
podwyżka pay rise

USA: pay raise

awansować, otrzymać awans promotion [prəˈməʊʃən]

to get promoted

podatek

płacić podatki

tax [ˈtæks]

to pay taxes

wypłata, zapłata payment [ˈpeɪmənt]
płacić gotówką to pay in cash
warunki pracy working conditions
emerytura pension (pieniadze[ˈpɛnʃən]
emerytura retirement (ookres zycia?)
odejść na emeryturę to retire [rɪˈtaɪər]
emeryt pensioner [ˈpɛnʃər]

retireeUS  [rɪˌtaɪəˈriː]

wakacje holiday  [ˈhɒlɪˌdeɪ]
urlop

iść na urlop

leave [ˈliːv]

to go on leave

urlop płatny paid leave [peɪd ˈliːv]
urlop macierzynski maternity leave [məˈt3ːrnɪti ˈliːv]
zwolnienie lekarskie sick leave [sɪk ˈliːv]
wynagrodzenie za czas choroby sick pay [ˈsɪk ˈpeɪ]
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
dzień wolny od pracy day off
zrobić sobie dzień wolny to have a day off
dni robocze work-daysUS

working days

wymagania requirements [rɪˈkwaɪərmənts]
obowiązek duty  [ˈdjuːti]
obowiązki zawodowe official duties  [əˈfɪʃəl ˈdjuːtiz]
zaangażowanie commitment [kəˈmɪtmənt]
pracoholik workaholic [ˌw3ːkəˈhɒlɪk]
być wykwalifikowanym to be skilled
wiedza specjalistyczna know-how [ˈnəʊhaʊ]
Łatwo radzić sobie ze stresem to handle stress easily
dobry w pracy wielozadaniowej good at multitasking
osoba umiejąca pracować w zespole team player
zmotywowany self-motivated

motivated [ˈməʊtɪveɪtɪd]

pracowity hard-working [ˌhɑːrdˈw3ːrkɪŋ]
pilny diligent [ˈdɪlɪdʒənt]
oddany szczegółom attentive to detail
wydajny efficient [ɪˈfɪʃənt]
zapobiegawczy, aktwyny, czynny proactive [prəʊˈæktɪv]
ambitny ambitious [æmˈbɪʃəs]
pewny siebie self-confident  [ˌsɛlfˈkɒnfɪdənt]
zrelaksowany easy-going [ˌiːziˈgəʊɪŋ]
elastyczny, ugodowy flexible [ˈflɛksɪbəl]
lojalny loyal [ˈlɔɪəl]

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

ZWROTY

– What kind of raise are you looking to get? -Ile chciałbyś dostać?
– I would like to get… – Chciałbym dostać…
I have … years’ experience in the field Mam … lat doświadczenia w dziedzinie
I want to take on more responsibility Chcę wziąć na siebie większą odpowiedzialność
I’m good at resolving problem situations Jestem dobry w rozwiązywaniu sytuacji problemowych
I have effective communication skills in English – both verbally and in writing. Posiadam umiejętność komunikacji w języku angielskim – w mowie i piśmie.
I have … years’ experience in the field Mam … lat doświadczenia w dziedzinie

I help, I assist… Pomagam…
I coordinate… Koordynujê…
I deal with… Zajmujê siê…
I design… Projektujê…
I develop…, I work on… Opracowujê…
I distribute… Rozprowadzam…
I do the paperwork. Zajmujê siê robot¹ papierkow¹.
I sell… Sprzedajê…
Curriculum Vitae (USA: Résumé)
ÜPatrz równie¿: dialog . rozmowa kwalifikacyjna (4E, str. 48).
Personal information
Name: Imiê i nazwisko:
Date of birth: Data urodzenia:
Place of residence: Miejsce zamieszkania:
Telephone: Telefon:
Nationality: Narodowo.æ:
Work experience: Do.wiadczenie zawodowe:
Education: Wykszta³cenie:
Personal skills and competences: Osobiste umiejêtno.ci i zakres kompetencji:
(lub Personal skills and abilities)
D
Dialog: rozmowa telefoniczna w sprawie pracy
A: Hello, Patterson.s. Can I help you?
B: Oh, hello. May I speak to Ms Patterson, please?
A: Yes, of course. I.ll just get her.
C: Hello, Sheila Patterson speaking.
B: Hello, Ms Patterson. My name.s Roy Jones. I.m interested in the waitering
vacancy you advertised in the Evening Standard. Is it still available?
C: Yes, it.s still available. Can you tell me a little about yourself, Roy?
B: Well, I.m twenty-four years old and I.ve already had a lot of experience of
doing bar work.
C: Okay, can you tell me more about your experience?
B: Yes, sure. I.ve worked at the bar in my local pub part-time for the past three years.
C: I see. Do you serve food and hot drinks at the pub?
B: Oh yes, a lot of customers have lunch at our pub, so I serve tables too.
C: Okay, that sounds good.
B: Sorry, I.d like to know what the hours are.
C: We.re open every day from 11 am to 11pm except Sundays. You would
have to work every day from 11 till 5:30 or from 5:30 till 11.
B: What.s the hourly rate of pay?
C: It.s 12 pounds an hour.
B: That.s great!
C: Good. Can you come for a chat on Monday morning?
B: Yes, that sounds fine! What time should I come?
C: How about 9:30?
B: Yes, that.s great. Can you give me the address, please?
C: It.s 11 Grovner Road.
B: Okay, I.ll be there on Monday at 9:30.
C: Okay, see you then. Bye!
B: Bye!
T³umaczenie
A: Halo, Patterson.s. W czym mogê pomóc?
B: Och, halo. Czy mogê rozmawiaæ z pani¹ Patterson?
A: Tak, oczywi.cie. Ju¿ proszê.
4d.mp3 d³ugo.æ nagrania: 01:41
www.maturazangielskiego.net
48
C: Halo, mówi Sheila Patterson.
B: Halo, pani Patterson. Mówi Roy Jones. Jestem zainteresowany prac¹ na
stanowisku kelnera. Oferta pracy ukaza³a siê w Evening Standard. Czy oferta
jest jeszcze aktualna?
C: Tak, jest aktualna. Czy mo¿e mi pan co. o sobie powiedzieæ?
B: Mam dwadzie.cia cztery lata i ju¿ mam du¿e do.wiadczenie je.li chodzi o pracê
w barze.
C: Dobrze, czy mo¿e mi pan powiedzieæ co. wiêcej o swoim do.wiadczeniu?
B: Tak, oczywi.cie. Pracujê przy ladzie w osiedlowym pubie, na pó³ etatu,
od trzech lat.
C: Rozumiem. Czy w pubie podaje pan jedzenie i ciep³e napoje?
B: Tak, wielu klientów je lunch w naszym pubie, wiêc równie¿ podajê do sto³u.
C: Dobrze.
B: Przepraszam, chcia³bym wiedzieæ w jakich godzinach jest otwarty pañstwa pub.
C: Mamy otwarte codziennie od 11 rano do 11 wieczorem, z wyj¹tkiem
niedziel. Pan pracowa³by codziennie od 11 do 17:30 lub od 17:30 do 23.
B: Jakie jest wynagrodzenie za godzinê pracy?
C: 12 funtów za godzinê.
B: .wietnie!
C: Czy mo¿e pan przyj.æ na rozmowê w poniedzia³ek rano?
B: Tak! O której mam przyj.æ?
C: Mo¿e byæ o 9:30?
B: Tak. Czy mo¿e mi pani podaæ adres?
C: 11 Grovner Road.
B: Dobrze, bêdê w poniedzia³ek o 9:30.
C: Do zobaczenia!
B: Do zobaczenia!
E
Dialog: rozmowa kwalifikacyjna (Job Interview)
A: Good morning, can I help you?
B: Yes, I’m here for an interview with Mr Brown.
A: Can you give me your name, please?
B: Yes, of course. Mary Stanley.
A: I’ll just call him to tell him you’re here, Ms Stanley. Please take a seat over there.
4e.mp3 d³ugo.æ nagrania: 01:18
materia³y pochodz¹ z ksi¹¿ki Tematyczny s³ownik polsko-angielski, www.enset.pl
49
B: Thank you.
C: Hello, I’m Ian Brown. You must be Ms Stanley.
B: That’s right. Pleased to meet you.
C: Pleased to meet you too, Ms Stanley. Please go in my office and take a seat.
B: Thank you.
(…)
C: Now, I understand you want to work for us as a sales manager.
B: Yes, that’s right.
C: I read in your CV that you’re working as a sales representative for Readyquick.
If I’m right, you’ve been there for five years.
B: That’s correct, yes.
C: Are you successful?
B: Yes, I am. I’m our company’s top sales representative in this area.
C: Good. What kind of worker are you?
B: Well, I’m punctual, trustworthy and hardworking.
C: Great. Why are you looking for a new job?
B: Well, I want a new challenge, really.
C: Okay Ms Stanley, we’ll call you in a few days.
B: Great.
C: Nice to have met you.
B: Nice to have met you too, Mr Brown. I look forward to getting your call. Goodbye!
C: Goodbye!
T³umaczenie
A: Dzieñ dobry, w czym mogê pomóc?
B: Przysz³am tutaj na rozmowê kwalifikacyjn¹ z panem Brown.em.
A: Czy mo¿e mi pani podaæ swoje nazwisko?
B: Tak, oczywi.cie. Mary Stanley.
A: Zadzwoniê do niego i powiem ¿e pani ju¿ jest, pani Stanley. Proszê tam usi¹.æ.
B: Dziêkujê.
C: Witam, jestem Ian Brown. Pani jest zapewne pani¹ Stanley.
B: Zgadza siê. Mi³o mi pana poznaæ.
C: Mnie równie¿, pani Stanley. Proszê wej.æ do mojego biura i usi¹.æ.
B: Dziêkujê.
(…)
C: Wiêc… rozumiem, ¿e chcia³aby pani dla nas pracowaæ na stanowisku kierownika
sprzeda¿y.
B: Zgadza siê.
www.maturazangielskiego.net
50

 

%d bloggers like this: