Uczucia i emocje – słownictwo na maturę

Mówienie o naszych uczuciach i emocjach jest częścią naszego codziennego życia. Tutaj poznasz angielskie słówka i wyrażenia, które pomogą Ci wyrazić, jak się czujesz.

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

RZECZOWNIKI
uczucia feelings  [ˈfiːlɪŋz]
emocje emotions [ɪˈmoʊʃənz]
nastrój mood [ˈmuːd]
szczęście happiness  [ˈhæpinɪs]
smutek sadness [ˈsædnɪs]
sorrow [ˈsɑːroʊ]
podziw admiration  [ˌædmɪˈreɪʃən]
złość anger  [ˈæŋgər]
wściekłość, szał, furia
rage [ˈreɪdʒ]
fury [ˈfjʊəri]
strach, obawa fear  [ˈfɪər]
niepokój, zdenerwowanie
anxiety [æŋˈzaɪɪti]
przerażenie terror  [ˈterər]
przygnębienie, depresja
depression [dvɪˈpreʃən]
obrzydzenie, wstręt
disgust [dɪsˈgʌst]
zazdrość envy [ˈenvi]
jealousy  
[ˈdʒeləsi]
euforia euphoria [juːˈfɔːriə]
żal, smutek
grief [ˈgriːf]
wdzięczność
gratitude [ˈgrætɪtjuːd]
nienawiść hatred [ˈheɪtrɪd]
hate [ˈheɪt]
miłość love [ˈlʌv]
duma pride [ˈpraɪd]
pewność siebie self-confidence [ˌselfˈkɑːnfɪdəns]
współczucie compassion [kəmˈpæʃən]
sympathy [ˈsɪmpəθi]
mieszane uczucia mixed feelings [ˈmɪkst ˈfiːlɪŋz]

 

emocje uczucia po angielsku matura słownictwo słówka

 

Przymiotniki – pozytywne
zadowolony, szczęśliwy content [kənˈtent]
happy [ˈhæpi]
radosny, uradowany cheerful [ˈtʃɪərfʊl]
joyful [ˈdʒɔɪfʊl]
zadowolony glad [ˈglæd]
pleased [ˈpliːzd]
zachwycony delighted  [dɪˈlaɪtɪd]
podniecony, podekscytowany excited  [ɪkˈsaɪtɪd]
thrilled  [ˈθrɪld]
szczęśliwy, mający szczęście, pomyślny lucky  [ˈlʌki]
fortunate  [ˈfɔːrtʃʊnət]
wzruszony moved  [ˈmuːvd]
touched  [ˈtʌtʃt]
wdzięczny grateful [ˈgreɪtfʊl]
zakochany in love [ˈɪn ˈlʌv]
dumny proud [ˈpraʊd]
pełen nadziei, optymistyczny hopeful [ˈhoʊpfʊl]

 

Przymiotniki negatywne
smutny sad [ˈsæd]
blue [ˈbluː]
ze złamanym sercem brokenhearted [ˌbroʊkənˈhɑːtɪd]
zniechęcony disheartened [dɪsˈhɑːrtənd]
dispirited
 [dɪˈspɪrɪtɪd]
przygnębiony, przybity depressed [dɪˈprest]
miserable
 [ˈmɪzərəbəl]
rozczarowany disappointed [ˌdɪsəˈpɔɪntɪd]
zażenowany, zawstydzony embarrassed [ɪmˈbærəst]
ponury, posępny gloomy [ˈgluːmi]
samotny, osamotniony lonely [ˈloʊnli]
nieszczęśliwy unfortunate [ʌnˈfɔːrtʃʊnətli]
unhappy [ʌnˈhæpi]
zły (na kogoś) angry (with)  [ˈæŋgri]
zirytowany annoyed [əˈnɔɪd]
podenerwowany cross [krɑːs]
zdenerwowany nervous [ˈnɜːrvəs]
upset [ˈʌpset]
sfrustrowany frustrated [frʌˈstreɪtɪd]
wściekły, rozwcieczony furious [ˈfjʊəriəs]
enraged
[ɪnˈreɪdʒd]
oburzony outraged  [ˈaʊtreɪdʒd]
urażony, obrażony resentful [rɪˈzentfʊl]
obrażony offendend [əˈfendɪd]
wściekły mad [ˈmæd]
zestresowany stressed [ˈstrest]
obrzydzony, zdegustowany disgusted [dɪsˈgʌstɪd]
wrogi hostile  [ˈhɑːstaɪl]
poważny serious  [ˈsɪəriəs]
wycofany, zamknięty withdrawn  [wɪðˈdrɔːn]
zdezorientowany, pomieszany confused [kənˈfjuːzd]
przestraszony afraid  [əˈfreɪd]
scared  [ˈskeərd]
pełen obaw apprehensive [ˌæprɪˈhensɪv]
bojaźliwy, nieśmiały timid [ˈtɪmɪd]
przerażony frightened [ˈfraɪtənd]
horrified  
[ˈhɔːrɪfaɪd]
terrified 
[ˈterɪfaɪd]
zaniepokojony, zdenerwowany anxious  [ˈæŋkʃəs]
worried [ˈwʌrid]
zszokowany shocked  [ˈʃɑːkt]
zaskoczony, zdziwiony surprised  [sərˈpraɪzd]
taken aback [ˈteɪkən əˈbæk]
zdumiony, zdziwiony astonished [əˈstɑːnɪʃt]
amazed
[əˈmeɪzd]
oszołomiony, zaskoczony startled [ˈstɑːrtəld]
stunned
[stʌnd]
znudzony bored [ˈbɔːrd]
zmęczony fatigued [fəˈtiːgd]
tired
 [ˈtaɪərd]
wyczerpany, zmęczony exhausted [ɪgˈzɔːstɪd]
leniwy, bezczynny lazy  [ˈleɪzi]
idle  [ˈaɪdəl]
senny, śpiący, znużony sleepy  [ˈsliːpi]
powolny slow [ˈsloʊ]

 

emocje uczucia po angielsku matura słownictwo słówka

 

Czasowniki i wyrażenia
lubić coś/kogoś

Nie lubię pływać.

to like [laɪk]

I don’t like swimming.

bardzo coś lubić, być chętnym do robienia czegoś

Lubię pływać

to be keen on something [kiːn]

I’m keen on swimming

być czymś podekscytowanym, chętnym do zrobienia czegoś to be enthusiastic [ɪnˌθuːziˈæstɪk]
lubić kogoś to like somebody
to be fond of somebody [fɔːnd]
czuć pociąg do kogoś to be/feel attracted [əˈtræktɪd] to somebody
uwielbiać coś

Uwielbiam ją.

to adore something [əˈdɔːr]

I adore her.

ubóstwiać kogoś to idolizeUS/ idoliseBR [ˈaɪdəlaɪz]
wielbić to worship [ˈwɜːrʃɪp]
zakochać się w kimś to fall in love with somebody
zakochać się w kimś po uszy to fall in love head over heels with somebody
kochać to love [lʌv]
szanować to respect [rɪˈspekt]
podziwiać kogoś

Podziwiam jego odwagę.

to admire [ədˈmaɪər] somebody
to look up to somebodyI admire his bravery
być w dobrym nastroju to be in a good mood [muːd]
być dumnym to be proud [praʊd]
opanować się, uspokoić się to calm down [kɑːm]
rozweselić, rozchmurzyć się to cheer up [tʃɪr]
nie lubić to dislike [dɪsˈlaɪk]
to not like
nie cierpieć to detest [dɪˈtest]
nie znosić czegoś

Nie mogę znieść, że ona cały czas narzeka.

can’t stand something

I can’t stand her complaining all the time.

nienawidzić to hate [heɪt]
to loathe [loʊð]
mieć czegoś dość czegoś

Mam ciebie dosyć!

to be fed up with something

I’m fed up with you!

być złym na kogoś

Jestem wkurzony na mojego brata.

to be angry with somebody [ˈæŋɡri]

I’m angry with my brother.

odtrącić to reject [rɪˈdʒekt]
być w złym nastroju to be in a bad mood [muːd]
być/czuć się przygnębionym to be/feel down
bać się czegoś, obawiać się to be afraid of something [əˈfreɪd]
to be scared of something [skerd]
to fear something [fɪr]
śmiać się z kogoś, wyśmiewać to laugh at somebody [læf]
patrzeć na kogoś z góry to look down on somebody
pogardzać kimś to despise [dɪˈspaɪz]
stracić panowanie nad sobą to lose one’s temper [ˈtempər]
ukrywać emocje/uczucia to hide one’s emotions/feelings
nie wtrącać się to mind one’s own business
zmienić zdanie to change one’s mind [maɪnd]

 

*envy — jest to zarówno rzeczownik (zazdrość), jak i czasownik (zazdrościć) i tak samo, jak przymiotnik envious oznacza pragnienie czegoś, co posiada ktoś inny
jealousy — to rzeczownik, który wiąże się z uczuciem strachu przed utratą czegoś, na korzyść kogoś innego.

%d bloggers like this: