System oświaty

Pytanie o dane osobowe jest podstawą rozmowy w każdym języku. Poniższe słowa będą Ci przydatne w sytuacji, gdy poznasz kogoś nowego lub będziesz musiał opowiedzieć o sobie np. podczas egzaminu maturalnego. Poniższa lista słownictwa umożliwi Ci przygotowanie się na taką ewentualność, nada Ci pewności siebie i sprawi, że zrobisz dobre pierwsze wrażenie.

* Do każdego słowa została dołączona jego wymowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak poprawnie odczytać znaki międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA) i poprawić Twoją wymowę spójrz TUTAJ.

Słowa ozanczone na niebiesko opisują system edukacyjny w Stanach Zjednoczonych a te w kolorze czerwonym system obowiązujący w Wielkiej Brytanii.

żłobek nursery
przedszkole kindergarten

Nursery School /ˈnɜː(r)s(ə)ri skuːl/

( 3-4 lata)

Elementary School /ˌelɪˈment(ə)ri skuːl/ – szkoła podstawowa (wiek: 5/6 – 12/13 lat, etap obowiązkowy)

Primary School /ˈpraɪməri skuːl/ – szkoła podstawowa (wiek: 4/5 – 11/12 lat, etap obowiązkowy)

 • comprehensive school – szkoła ogólnokształcąca
 • elementary school – szkoła podstawowa
 • high school – liceum
 • kindergarten – przedszkola
 • middle school – gimnazjum
 • primary school – szkoła podstawowa
 • state school – szkoła państwowa
 • university/college – uniwersytet/uczelnia wyższa
academy – akademia
comprehensive school – szkoła średnia
elementary school – szkoła podstawowa
high school – szkoła średnia
independent school – szkoła niepubliczna
junior high school – gimnazjum
middle school – gimnazjumprimary school – szkoła podstawowa
private school – szkoła prywatna
public school – szkoła prywatna
secondary school – szkoła średnia
single-sex school – szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
state school – szkoła państwowa
technical school – technikum
university – uniwersytet, uczelnia wyższa
vocational school – szkoła zawodowa

 

    • state school /steɪt skuːl/ – szkoła państwowa
    • independent school /ˌɪndɪˈpendənt skuːl/  – szkoła niepaństwowa
    • public school /ˈpʌblɪ skuːl/ – szkoła prywatna w Anglii
    • public school /ˈpʌblɪ skuːl/ – szkoła publiczna (zapewnia bezpłatną naukę)
    • private school /ˈpraɪvət skuːl/ – szkoła prywatna
    • boarding school /ˈbɔː(r)dɪŋ skuːl/ – szkoła z internatem

 

Types of school in UK – typy szkół w Wielkiej Brytanii

    • Secondary School /ˈsekənd(ə)ri skuːl/ – szkoła średnia (wiek: 11/12 – 16/18 lat, etap obowiązkowy)
    • grammar school /ˈɡræmə(r) skuːl/ – szkoła ogólnokształcąca (liceum)
    • comprehensive school /ˌkɒmprɪˈhensɪv skuːl/, (AmE) /ˌka:mprɪˈhensɪv skuːl/ – państwowa szkoła ogólnokształcąca (liceum)
    • Further Education /ˈfɜː(r)ðə(r) ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n/ – szkoła policealna (wiek: 16+)
    • college school /ˈkɒlɑːʒ skuːl/, (AmE) /ˈka:lɑːʒ/ – szkoła policealna
    • technical school /ˈteknɪk(ə)l skuːl/ – szkoła techniczna (technikum)
    • vocational school /vəʊˈkeɪʃ(ə)nəl skuːl/, (AmE) /voʊˈkeɪʃ(ə)nəl skuːl/ – szkoła zawodowa (zawodówka)
    • Higher Education /ˈhaɪə(r) ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n/ – szkoła wyższa (wiek: 18+)
    • University /ˌjuːnɪˈvɜː(r)səti/ – uniwersytet, uczelnia wyższa
    • Collage of Art / Music / Education… ˌ /ˈkɒlɑːʒ əv ɑː(r)t – ˈmjuːzɪk – edjʊˈkeɪʃ(ə)n/, (AmE) /ˈka:lɑːʒ/ – szkoły wyższe oferujące kursy zawodowe w ramach wąskich specjalizacji

 

Types of school in US – typy szkół w Stanach Zjednoczonych

    • Nursery School /ˈnɜː(r)s(ə)ri skuːl/ – przedszkole (wiek dziecka:  4-5 lat)
    • Kindergarten /ˈkɪndə(r)ˌɡɑː(r)t(ə)n/ – przedszkole (wiek dziecka:  5-6 lat)
    • Junior High School /ˈdʒuːniə(r) haɪ skuːl/ – szkoła średnia, gimnazjum (wiek: 12/13 – 15/16 lat, etap obowiązkowy)
    • Senior High School /ˈsiːniə(r) haɪ skuːl/ – szkoła średnia, liceum (wiek: 15/16 – 17/18 lat)
    • high school /haɪ skuːl/ – liceum
    • Community Collage /kəˈmjuːnəti ˈkɒlɑːʒ/, (AmE) /ˈka:lɑːʒ/ – dwuletnia szkoła która otwiera drogę na studia (wiek: 18+)
    • Higher Education /ˈhaɪə(r) ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n/ – szkoła wyższa (wiek: 18+)
    • University /ˌjuːnɪˈvɜː(r)səti/ – uniwersytet, uczelnia wyższa
    • Collage /ˈkɒlɑːʒ/, (AmE) /ˈka:lɑːʒ/ – szkoła wyższa oferująca kursy zawodowe w ramach wąskich specjalizacji
single-sex school szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
state school szkoła państwowa
public school szkoła państwowa (AmE)
university uniwersytet
vocational school szkoła zawodowa
technical college szkoła zawodowa
boarding school szkoła z internatem
co-educational (co-ed) school szkoła koedukacyjna
mixed school szkoła koedukacyjna
college szkoła pomaturalna
comprehensive school szkoła ogólnokształcąca (współczesna)
grammar school szkoła ogólnokształcąca (tradycyjna)
primary school szkoła podstawowa
elementary school szkoła podstawowa (AmE)
private school szkoła prywatna
public school szkoła prywatna (BrE)
secondary school szkoła średnia
high school szkoła średnia (AmE)
uczelnia academy
szkoła koedukacyjna coeducational school
szkoła pomaturalna college
szkoła ogólnokształcąca comprehensive school
uczyć się zawodu do vocational training
szkoła podstawowa elementary school
w USA szkoła średnia dla uczniów 13-15 lat junior high school
przedszkole kindergartenszkoła prywatna private school
szkoła średnia secondary school
szkoła żeńska lub męska single-sex school
szkoła państwowa state school
uniwersytet university
szkoła z internatem boarding school
sieć szkół prywatnych public school system

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

 

%d bloggers like this: