Say/ speak/ tell/ talk – czym się różnią?

Jednym z największych problemów dla początkujących naukę angielskiego jest opanowanie różnicy między: say, speak, tell i talk. Dowiedź się jak łatwo odróżnić te słowa od siebie i jak je używać w codziennej rozmowie. Spójrz również na mały test na końcu artykułu. Powodzenia w nauce!

Mimo że say, speak, tell i talk pozornie mają takie samo znaczenie (mówić, rozmawiać), to jednak używane są w różnych sytuacjach. Zacznijmy od…

 

SAY

Znaczenie: powiedzieć, mówić.
Ze wszystkich wymienionych powyżej czasowników “to say” ma najbardziej ogólne znaczenie.

Przykłady zdań:

 • You say you love me. – Mówisz mi, że mnie kochasz
 • He said (that) he was tired. – Powiedział, że był zmęczony.
 • Say something! – Powiedź coś!
 • I have nothing to say. – Nie mam nic do powiedzenia.
 • “Hi, Adam!” said Mr. Smith. – “Hej, Adam” powiedział Pan Smith.

SAY + TO + osoba

Jeśli chcesz powiedzieć, że komuś coś powiedziałeś, dodaj to po czasowniku say.

Na przykład:

 • What did she say to you? – Co ci powiedziała?
 • She said nothing to her brother. – Nie powiedziała nic swojemu bratu.

Wyrażenia z czasownikiem “to say”

 • say something to oneself – powiedzieć coś do samego siebie
 • can’t say for sure – nie jestem pewien
 • say something out loud – powiedzieć coś na głos
 • suffice to say … – wystarczy powiedzieć, że …
 • that is to say – można powiedzieć, że …
 • I’m sorry to say that … – przykro mi powiedzieć, że…

Pamiętaj, że “to say” jest czasownikiem nieregularnym. W czasach przeszłych zmienia się na “said”.

Forma w czasie Present Simple Forma w czasie Past Simple Trzecia forma czasownika
say /seɪ/ said /sed/ said /sed/

 

 

 

TELL

Znaczenie: powiedzieć, kazać
Tell – używamy, gdy chcemy powiedzieć, że komuś coś powiedzieliśmy.

TELL + osoba

Jeśli chcesz powiedzieć, że komuś coś powiedziałeś, po czasowniku tell wpomnij komu to powiedziałeś, np.:

 • Tell someone something – powiedzieć coś komuś
 • Tell me that you want to travel. – Powiedź mi, że chcesz podróżować.
 • I have to tell you about it. – Muszę ci o tym powiedzieć.
 • Tell us what we should do. – Powiedz nam co powinniśmy zrobić.

KAZAĆ

Czasownik to tell czasami używany jest w znaczeniu “kazać”. Na przykład:

 • She told me to wait. – Kazała/powiedziała mi, żebym poczekał.
 • You told me to not to go out. – Kazałeś mi nie wychodzić.

Zwróć uwagę na konstrukcję użytą w powyższych zdaniach:
TELL + osoba + (not) to do something
(kazać/powiedzieć komuś, żeby coś (czegoś nie) zrobił).

Wyrażenia z czasownikiem “to tell”

W szczególnych przypadkach, gdy czasownik to tell jest częścią jakiegoś utartego wyrażenia w angielskim nie trzeba po nim koniecznie wspominać komu się coś powiedziało, ale można. Na przykład:

 • To tell a joke – opowiedzieć dowcip
 • She told me a joke – opowiedziała mi dowcip
 • Tell the truth – powiedzieć prawdę
 • Tell me the truth! – Powiedz mi prawdę!

Pamiętaj, że “to tell” jest czasownikiem nieregularnym. W czasach przeszłych zmienia się na “told”.

Forma w czasie Present Simple Forma w czasie Past Simple Trzecia forma czasownika
tell [tel] told [tould] told [tould]

 

 

 

SPEAK

Znaczenie: mówić, zabierać głos, rozmawiać
Speak – używamy w znaczeniu mówić, zabierać głos, albo mówić w jakimś konkretnym języku.

Przykłady zdań:

 • I speak French. – Mówię po francusku.
 • He was so surprised that he could hardly speak. – Był tak zaskoczony, że ledwo mógł mówić.
 • Did Tom speak from experience? – Czy Tom mówi z własnego doświaczenia?
 • I’m not sure he can help me, but I would like to speak to him. – Nie wiem, czy mi może pomóc, ale chciałbym z nim porozmawiać.

SPEAK + TO + osoba (zazwyczaj w oficjalnych sytuacjach)
Przykłady zdań:

 • I’d like to speak to the manager. – Chciałbym porozmawiać z menadżerem.
 • I am angry with him and I refuse to speak to him. – Jestem na niego zdenerwowany i nie godzę się z nim rozmawiać.

Wyrażenia z czasownikiem “to speak”
Czasownik speak często używany jest w utartych wyrażenia i idiomach, oto kilka z nich:

 • to speak one’s mind – mówić, co się myśli na jakiś temat
 • so to speak – że tak powiem
 • as we speak – w tym momencie
 • speak about something – mówić o czymś
 • speak of the devil – o diable mowa
 • speak ill of somebody – mówić o kimś źle
 • speak for oneself – mówić za siebie/ w swoim imieniu

Pamiętaj, że to speak jest czasownikiem nieregularnym. W czasach przeszłych zmienia się na spoke albo spoken.

Forma w czasie Present Simple Forma w czasie Past Simple Trzecia forma czasownika
speak [spi:k] spoke [spouk] spoken [spoukən]

 

 

 

TALK

Znaczenie: rozmawiać (zazwyczaj chodzi o dłuższą wypowiedź).

Przykłady zdań:

 • Did you talk to Mary? – Rozmawiałeś z Mary?
 • What did you want to talk about? – O czym chciałeś porozmawiać?
 • Don’t talk so loud! – Nie rozmawiajcie tak głośno!

TALK + TO + osoba = rozmawiać z kimś
TALK + ABOUT + coś = mówić o czymś

 • She wanted to talk to you about something. – Ona chciała z tobą o czymś porozmawiać.
 • He knows what he’s talking about. – On wie, o czym mówi.

Wyrażęnia z czasownikiem”to talk”

 • be all talk (and no action) – wiele się mówi a nic się nie robi,
 • talk one’s head off – gadać bez przerwy
 • small talk – pogawędka (niezobowiązująca rozmowa)
 • pep talk – pogadanka (mająca na celu kogoś zmotywować)
 • like talking to a wall – jak grochem o ścianę

To talk jest czasownikiem regularnym. W czasach przeszłych zmienia się na talked (talk + -ed).

Forma w czasie Present Simple Forma w czasie Past Simple Trzecia forma czasownika
talk [tɔːk] talked [tɔːkt] talked [tɔːkt]

twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: