Rynek pracy

Strona w budowie

 

Czas poznać/ powtórzyć słowa związane z wyglądem zewnętrznym. Czy wiesz jak powiedzieć po angielsku, że ktoś jest dobrze zbudowanym blondynem średniego wzrostu? Jeśli nie, czytaj dalej ?

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

rynek pracy labour market [ˈleɪbərˈ mɑːrkɪt]
job market [ˈdʒɑːb mɑːrkɪt]
kryzys gospodarczy economic crisis  [ˌiːkəˈnɑːmɪk ˈkraɪsɪs]
korupcja
skorumpowany
corruption [kəˈrʌpʃən]
corrupt [kəˈrʌpt]
uchylanie się od podatków tax evasion [ˈtæks ɪˈveɪʒən]
biuro pośrednictwa pracy employment office [ɪmˈplɔɪmənt ˈɑːfɪs]
wypadek przy pracy accident at work [ˈæksɪdənt ət ˈwɜːrk]
ubezpieczenie na życie life insurance [ˈlaɪf ɪnˈʃʊərəns]
odsetki, procent interest [ˈɪntrəst]
dzień wypłaty payday [ˈpeɪˌdeɪ]
płaca netto net pay [ˈnet peɪ]
płaca brutto gross pay [ˈgroʊs peɪ]
płaca minimalna minimum wage [ˈmɪnɪməm weɪdʒ]
rozsądna płaca reasonable pay [ˈriːzənəbəl ˈpeɪ]
związek zawodowy trade union [ˈtreɪd ˈjuːnjən]
outsourcing outsourcing [ˌaʊtˈsɔːrsɪŋ]
zlecać wykonanie działań firmie obcej to outsource [ˌaʊtˈsɔːrs]
redukcje job cuts [ˈdʒɑːb ˈkʌts]
strajkować to go on strike [ˈgoʊ ɑːn ˈstraɪk]
pozwolenia na prece work permit [wɜːrk ˈpɜːrmɪt]
godziny pracy working hours [ˈwɜːrkɪŋ ˈaʊərz]
dotrzymać terminów to meet deadlines [ˈmiːt ˈdedlaɪnz]
burza mózgów brainstorming [ˈbreɪnstɔːrmɪŋ]
drobne prace odd jobs [ˈɑːd ˈdʒɑːbz]
samozatrudniony self-employed [ˌselfɪmˈplɔɪd]

 

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

 

%d bloggers like this: