Rodzaje sklepów

Pytanie o dane osobowe jest podstawą rozmowy w każdym języku. Poniższe słowa będą Ci przydatne w sytuacji, gdy poznasz kogoś nowego lub będziesz musiał opowiedzieć o sobie np. podczas egzaminu maturalnego. Poniższa lista słownictwa umożliwi Ci przygotowanie się na taką ewentualność, nada Ci pewności siebie i sprawi, że zrobisz dobre pierwsze wrażenie.

* Do każdego słowa została dołączona jego wymowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak poprawnie odczytać znaki międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA) i poprawić Twoją wymowę spójrz TUTAJ.

 

sklep shop [ʃɒp]

store [stɔːr]

supermarket supermarket [ˈsuːpərˌmɑːrkɪt ]

superstore [ˈsuːpərstɔːr ]

dom towarowy, dom handlowy department store [dɪˈpɑːrtmənt stɔːr]
centrum handlowe shopping centerUS/ shopping centreBR [ˈʃɒpɪŋ ˈsentər]

shopping mall [ˈʃɒpɪŋ mɔːl]

sklep należący do sieci handlowej chain store [tʃeɪn stɔːr]
punkt sprzedaży detalicznej retail outlet [ˈriːteɪl aʊtlet]
sklep osiedlowy local shop [ˈloʊkəl ʃɒp]
sklepik na rogu corner shop [ˈkɔːrnər ʃɒp]
kiosk? kiosk [ˈkiːɑːsk]

the newsagent’s [ˈnuːzˌeɪdʒənts]

sklep spożywczy grocery store [ˈɡroʊsəri stɔːr]
warzywniak the greengrocer’s [ˈɡriːnˌɡroʊsərz]
piekarnia bakeryUS [ˈbeɪkəri]

the baker’sBR [ˈbeɪkərz]

cukiernia confectionery [kənˈfɛkʃənəri]

candy store [ˈkændi stɔːr]

pastry shop [ˈpeɪstri ʃɒp]

sklep mięsny butcherUS [ˈbʊtʃər]

the butcher’sBR [ˈbʊtʃərz]

sklep rybny fish shopUS [fɪʃ ʃɒp ]

the fishmonger’sUK [ˈfɪʃmʌŋɡərz]

sklep ze zdrową żywnością health-food store [helθ fuːd stɔːr]
apteka, drogeria the chemist’s [ˈkemɪsts]

pharmacy [ˈfɑːrməsi]

drug store [drʌɡ stɔːr]

sklep odzieżowy clothes shop [kloʊðz ʃɒp]
butik boutique [buːˈtiːk]
sklep obuwniczy shoe shop [ʃuː ʃɒp]
sklep sportowy sports shop [spɔːrts ʃɒp ]
księgarnia bookshop [ˈbʊkʃɒp]
sklep papierniczy stationery shopUS [ˈsteɪʃəneri ʃɒp ]

the stationer’sUK [ˈsteɪʃənərz]

sklep meblowy furniture shop [ˈfɜːrnɪtʃər ʃɒp]
sklep z antykami antique shop [ˌænˈtiːk ʃɒp ]
sklep z używanymi rzeczami second-hand shop [ˌsɛkəndˈhænd ʃɒp]
sklep muzyczny music shop [ˈmjuːzɪk ʃɒp]
sklep zoologiczny pet shop [ˈpɛt ʃɒp]
sklep z zabawkami toy shop [ˈtɔɪ ʃɒp]
sklep z upominkami gift shop [ˈɡɪft ʃɒp]
sklep typu „wszystko za 5 złotych” dollar storeUS [ˈdɒlər stɔːr]

pound storeBR [ˈpaʊnd stɔːr]

sklep wolnocłowy duty-free [ˌduːtiˈfriː]
jubiler jewelry storeUS [ˈdʒuːəlri stɔːr]

the jeweller’sUK [ˈdʒuːələrz]

rynek, targ market [ˈmɑːrkɪt ]
pchli market flea market [fliː ˈmɑːrkɪt ]
stoisko, budka (na targu) stall [ˈstɔːl]
sklep ogrodniczy garden centreUS

garden centreBR [ˈgɑːrdən ˈsɛntər]

sklep z artykułami metalowymi hardware store [ˈhɑːrdwɛər stɔːr]
sklep budowlany, sklep dla majsterkowiczów; z materiałami do remontów DIY shop [ˌdiː aɪ ˈwaɪ ʃɒp]
biuro podróży travel agent [ˈtrævəl ˈeɪdʒənt]

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

 

%d bloggers like this: