Regulamin korepetycji online z LingTip

W celu zapewniania pozytywnej i zadowalającej współpracy obu stron, zarówno ucznia, jak i korepetytora, zalecam przeczytanie poniższego regulaminu zajęć indywidualnych/grupowych oraz kursów organizowanych przez firmę LingTip.

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Zajęcia odbywają się poprzez platformę ZOOM w godzinach ustalonych między korepetytorem i uczniem/ uczniami.

2. W przypadku zajęć grupowych na podstawie wstępnej diagnozy, nowi uczniowie są przydzielani do poszczególnych kursów grupowych zgodnie z wiekiem i/lub zakresem posiadanej wiedzy.

3. W celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu kursów uczeń ma prawo do zgłaszania wniosków i zastrzeżeń dotyczących zarówno spraw merytorycznych (toku nauczania), jak i organizacyjnych.

 

HARMONOGRAM i NIEOBECNOŚCI

1. Ilość zajęć indywidualnych i grupowych ustalana jest z góry na cały miesiąc przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu. Przelewu trzeba dokonać przed pierwszymi zajęciami nowego miesiąca na poniższe konto:

Adam Adamiak – Lingtip
Os. Wyzwolenia 10/93, 62-700 Turek
Tytuł: Zajęcia z języka angielskiego za [nazwa miesiąca]
Numer konta: 11 1090 1229 0000 0001 4349 5577

3. Zatwierdzenie ilości godzin na dany miesiąc zobowiązuje ucznia do tego, że ustalona ilość zajęć się odbędzie. Jeśli z powodów losowych uczeń nie będzie w stanie stawić się na zajęcia, zobowiązuje się do przełożenia ich na inny termin w ciągu tygodnia. Jeśli nie jest w stanie tego zrobić, zajęcia przepadają mimo ich opłacenia.

2. Planowaną lub losową (choroba, wyjazdy itp.) nieobecność na zajęciach uczeń zgłasza najpóźniej do godz. 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Tak zgłoszoną nieobecność korepetytor traktuje jako nieobecność usprawiedliwioną, a uczeń może odrobić opuszczone zajęcia w terminie uzgodnionym z korepetytorem. W ten sposób uczeń może opuścić maksymalnie 1 zajęcie w ciągu miesiąca.

3. Nieobecności niezgłoszone zgodnie z ww. punktem są traktowane jako nieusprawiedliwione i nie podlegają odrobieniu (zajęcia przepadają mimo ich opłacenia).

4. Nie zgłoszone zaprzestanie uczestniczenia ucznia w zajęciach nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem czy też rozwiązaniem umowy i nie jest podstawą do obniżenia bądź zwrotu opłaty za kurs.

5. W przypadku absencji korepetytora LingTip zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa lub powiadomienia Uczniów o odwołaniu zajęć. Wszystkie odwołane zajęcia odbędą się w terminie późniejszym uzgodnionym z uczniem.

6. W nieopisanych wyżej przypadkach losowych LingTip może, na wniosek ucznia zawiesić lub przesunąć w czasie wykonywanie umowy. Każdorazowo w ustaleniach obowiązuje zasada wymieniona w punkcie poprzednim.

%d bloggers like this: