Przedmioty nauczania

Poznaj słowa dotyczące szkoły i przedmiotów nauczania. Spójrz również na przykłady zdań i pytań, które znajdziesz pod tabelką, by być gotowym na rozmowę na temat szkoły — to częsty temat poruszany na maturze i innych egzaminach z języka angielskiego.

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

przedmiot szkolny school subject  [ˈskuːl ˈsʌbdʒɪkt]
przedmioty humanistyczne humanities [hjuːˈmænɪtiz]
język polski *Polish [ˈpoʊlɪʃ]
język obcy foreign language [ˈfɑːrɪn ˈlæŋgwɪdʒ]
angielski *English [ˈɪŋɡlɪʃ]
język niemiecki *German  [ˈdʒɜːrmən]
język francuski *French [ˈfrentʃ]
język hiszpański *Spanish [ˈspænɪʃ]
język rosyjski *Russian [ˈrʌʃən]
łacina *Latin  [ˈlætɪn]
literatura literature [ˈlɪtrətʃər]

*W angielskim przymiotniki oznaczające nazwy języków pisane są dużą literą.

 

szkoła przedmioty szkolne słownictwo matura vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

nauki przyrodnicze, przedmioty ścisłe science  [ˈsaɪəns]
biologia biology  [baɪˈɑːlədʒi]
chemia chemistry  [ˈkemɪstri]
fizyka physics  [ˈfɪzɪks]
matematyka mathematics [ˌmæθəˈmætɪks]
matma maths [ˈmæθs]
informatyka IT (information technology)
ICT (information and communication technology)
technika technology  [tekˈnɑːlədʒi]
geografia geography  [dʒiˈɑːgrəfi]
historia history [ˈhɪstəri]
plastyka art [ˈɑːrt]
muzyka music  [ˈmjuːzɪk]
WOS, wiedza o społeczeństwie social studies [ˈsoʊʃəl ˈstʌdiz]
civics [ˈsɪvɪks]
przedsiębiorczość business studies  [ˈbɪznɪs ˈstʌdiz]
religia religious education  [rɪˈlɪdʒəs ˌedʒʊˈkeɪʃən]
wychowanie fizyczne PE (physical education)
kółko zainteresowań club  [ˈklʌb]
obowiązkowy obligatory  [əˈblɪgətəri]
dobrowolny, opcjonalny optional [ˈɑːpʃənəl]

 

szkoła przedmioty szkolne słownictwo matura vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące przedmioty szkolne. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

Z czego byłaś dobra w szkole?

Z francuskiego.

What were you good at school?

I was good at French.

Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny? What is your favorite school subject?
Moim ulubionym przedmiotem jest historia. My favorite school subject is history.
Fizyka jest trudna. Physics is hard.
Nienawidzę matematyki. I hate maths.
Zajęcia były nudne. The class was boring.
Zajęcia były interesujące. The class was interesting.
Lubię mojego nauczyciela od geografii. I like my geography teacher.

 

 

%d bloggers like this: