Problemy etyczne – słownictwo na maturę

Problemy etyczne to jeden z bardziej skomplikowanych tematów, które możesz napotkać na maturze rozszerzonej. Spójrz na poniższe słowa i wyrażenia.

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

RZECZOWNIKI
problemy etyczne ethical problems [ˈeθɪkəl ˈprɑːbləmz]
ethical issues [ˈeθɪkəl ˈɪʃuːz]
moralność morality [məˈrælɪti]
nieetyczne zachowanie unethical behaviorUS/ behaviourGB  [ˌʌnˈeθɪkəl bɪˈheɪvjər]
hazard gambling [ˈgæmblɪŋ]
eutanazja euthanasia [ˌjuːθəˈneɪziə]
assisted suicide [əˈsɪstɪd ˈsuːɪsaɪd]
aborcja abortion [əˈbɔːrʃən]
dobroczynność, działalność charytatywna charity  [ˈtʃærɪti]
bezdomność homelessness [ˈhoʊmləsnɪs]
bezrobocie unemployment [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt]
korupcja corruption [kəˈrʌpʃən]
rasizm racism [ˈreɪsɪzəm]
kara śmierci death penalty  [ˈdeθ ˈpenəlti]
dożywocie life sentence [ˈlaɪf ˈsentəns]
filozofia philosophy  [fɪˈlɑːsəfi]
łamanie praw człowieka human rights violation  [ˈhjuːmən ˈraɪts ˌvaɪəˈleɪʃən]
zażywanie narkotyków drug abuse [ˈdrʌg əˈbjuːs]
sprawiedliwy handel fair trade  [ˈfeər ˈtreɪd]
wolność słowa freedom of speech  [ˈfriːdəm əv ˈspiːtʃ]
inżynieria genetyczna genetic engineering  [dʒɪˈnetɪk ˌendʒɪˈnɪərɪŋ]
prywatność privacy [ˈprɪvəsi] lub [ˈpraɪvəsi]
odpowiedzialność moralna moral responsibility [ˈmɑːrəl rɪˌspɑːnsɪˈbɪləti]
gwałt rape [ˈreɪp]
gwałciciel rapist [ˈreɪpɪst]
samobójstwo suicide [ˈsuːɪsaɪd]
prześladowanie persecution [ˌpɜːrsɪˈkjuːʃən]
brak tolerancji intolerance [ɪnˈtɑːlərəns]
zabójstwo, morderstwo murder [ˈmɜːrdər]
morderca, zabójca murderer [ˈmɜːrdərər]
killer 
[ˈkɪlər]
ludobójstwo genocide [ˈdʒenəsaɪd]
klonowanie cloning [ˈkloʊnɪŋ]
uzależnienie (od) addiction (to) [əˈdɪkʃən]

 

CZASOWNIKI
uprawiać hazard to gamble [ˈgæmbəl]
przeprowadzić aborcję to abort  [əˈbɔːrt]
krzywdzić ludzi to hurt people [ˈhɜːrt ˈpiːpəl]
zgwałcić to rape [ˈreɪp]
być uzależnionym (od) to be addicted (to) [əˈdɪktɪd]

 

hazard gamble angielski nauka problemy etyczne słownictwo vocabulary matura angielskie

 

Poniżej znajdziesz częste pytania, które możesz użyć rozmawiając na temat problemów etycznych.

Czy jesteś za _______ ? Are you for _______ ?
Czy jesteś przeciwko _______ ? Are you against _______ ?
Co myślisz o _______ ? How do you feel about _______ ?
What do you think about _______ ?
What’s your position on _______ ?
Czy zgadzasz się  z opinią, że _______ Do you agree with the opinion that _______ ?
Would you support the view that _______ ?
Uważam, że _______ I believe that _______
Ciężko powiedzieć It is hard to say
To skomplikowany problem. It  is a complicated issue
argumenty za the arguments for
argumenty przeciw the arguments against
supporting arguments

 

%d bloggers like this: