Praca dorywcza

Strona w budowie

 

Czas poznać/ powtórzyć słowa związane z wyglądem zewnętrznym. Czy wiesz jak powiedzieć po angielsku, że ktoś jest dobrze zbudowanym blondynem średniego wzrostu? Jeśli nie, czytaj dalej ?

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

praca na mniej niż pełny etat part-time job [ˌpɑːrtˈtaɪm ˌdʒɑːb]
praca na pełen etat full-time job  [ˌfʊlˈtaɪm ˌdʒɑːb]
praca sezonowa seasonal job [ˈsiːzənəl ˌdʒɑːb]
praca tymczasowa temporary job [ˈtempərəri ˌdʒɑːb]
stała praca permanent job [ˈpɜːrmənənt ˌdʒɑːb]
fizyczna physical job [ˈfɪzɪkəl ˌdʒɑːb]
pracować z domu to work from home  [ˈwɜːrk frəm ˈhoʊm]
pracować przez internert to work online  [ˈwɜːrk ˌɑːnˈlaɪn]
pracować w nadgodzinach to do overtime [ ˈoʊvərtaɪm]
praca w regularnych godzinach nine-to-five-job [ˈnaɪntəˈfaɪv ˌdʒɑːb]
praca na zmiany shift work [ˈʃɪft ˈwɜːrk]
pracować na zmiany praca na zmiany to work shifts  [ˈwɜːrk ˈʃɪfts]
nocna zmiana
pracować na nocną zmianę
night shift [ˈnaɪt ˈʃɪft]
to work the night shift  [ˈwɜːrk ˈðə ˈnaɪt ˈʃɪft]
płacić za godzinę pracy pay per hour [ˈpeɪ pɜːr ˈaʊər]
praca na czas to work against the clock
[ˈwɜːrk əˈgenst ðə ˈklɑːk]
pracować w nadgodzinach to work overtime  [ˈwɜːrk ˈoʊvərtaɪm]
przepracowany, zmęczony pracą overworked [ˌoʊvərˈwɜːrkt]
pracować na czarno to work illegaly  [ˈwɜːrk ɪˈliːgəli]

 

prace dorywcze casual jobs [ˈkæʒuəl ˌdʒɑːb]
opiekunka do dzieci babysitter [ˈbeɪbisɪtər]
au pair [oʊˈpeər]
prace w sektorze usług service jobs [ˈsɜːvɪs ˌdʒɑːbz]
kasjer
obsługiwać klientów
cashier [kæˈʃɪər]
to serve customers  [ˈsɜːrv ˈkʌstəmərz]
sklepikarz shopkeeper [ˈʃɑːpkiːpər]
sprzedawca w sklepie sales clerkUS [ˈseɪlzˌklɜːrk]
shop assistantBR
[ˈʃɑːp əˈsɪstənt]
kelner waiter [ˈweɪtər]
kelnerka waitress [ˈweɪtrəs]
barman bartenderUS [ˈbɑːrtendər]
barman [ˈbɑːrmən]
barmanka barmaid  [ˈbɑːrmeɪd]
obsługiwać klientów to serve customers [ˈsɜːrv kʌstəmər]
sprzątacz cleaner [ˈkliːnər]
sprzątaczka cleaning lady [ˈkliːnɪŋ ˈleɪdi]
ochroniarz, pracownik ochrony bodyguard [ˈbɑːdigɑːrd]
security guard [sɪˈkjʊərɪti ˈgɑːrd]
kontroler biletów ticket inspector  [ˈtɪkɪt ɪnˈspektər]
osoba zbierająca owoce fruit picker [ˈfruːt ˈpɪkər]
robotnik workman [ˈwɜːrkmən]

 

Praca dorywcza słownictwo matura lista słówek przygotowanie do egzaminu dojrzałości

 

przedsiębiorstwo enterprise [ˈentərpraɪz]
firma company [ˈkʌmpəni]
założyć firmę to set up a company [set ʌp ə ˈkʌmpəni]
prowadzić firmę to run a company/business [ˈrʌn ə ˈkʌmpəni/ ˈbɪznɪs]
personel staff [ˈstɑːf]
zespół team [ˈtiːm]
praca zespołowa teamwork [ˈtiːmwɜːrk]
współpracownik colleague [ˈkɑːliːg]
stanowisko pracy workplace [ˈwɜːrkpleɪs]
praca papierkowa paperwork [ˈpeɪpərwɜːrk]
praca w biurze office job [ˈɑːfɪs ˈdʒɑːb]
zastępować kogoś to cover for sb [ˈkʌvər ˈfər]
być odpowiedzialnym za to be responsible for [bi rɪˈspɑːnsɪbəl fər]

 

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

 

%d bloggers like this: