Past SimpleZASTOSOWANIE

Kiedy używa się czasu Past Simple? Czas Past Simple to czas opisujący wydarzenia z przeszłości, które nie mają związku z chwilą obecną. Stosujemy go, mówiąc o:

 

 • jednorazowym wydarzeniu w przeszłości:

They divorced two years ago. – Rozwiedli się dwa lata temu.

 • krótkich czynnościach, które wydarzyły się po sobie:

He woke up, brushed his teeth and left for work. – Obudził się, umył zęby i wyszedł do pracy.

 • przeszłych zwyczajach i  nawyków (zazwyczaj już nieaktualnych, w tym przypadku często używana jest konstrukcja used to) :

I played violin as a child. – Jako dziecko, grałem na pianinie.

We used to visit my parents every Sunday. – Odwiedzaliśmy moich rodziców co niedzielę. (Już tego nie robimy)

 


ZDANIA TWIERDZĄCE

Zdania twierdzące w czasie Past Simple tworzymy poprzez użycie czasownika w drugiej formie. Druga forma czasownikowa to zazwyczaj czasownik, do którego dodano końcówkę -ed.

 

Podmiot Czasownik w II formie Reszta zdania Polskie tłumaczenie
I watched a movie.
Ja obejrzałem film.
You Ty obejrzałeś film.
He On obejrzał film.
She Ona obejrzał film.
It Ono obejrzał film.
We My obejrzeliśmy film.
You Wy obejrzeliście film.
They Oni obejrzeli film.

 

DRUGA FORMA CZASOWNIKA

By utworzyć drugą formę czasowników regularnych, zazwyczaj dodajemy do nich końcówkę -ed (podobnie jak przy tworzemiu trzeciej formy czasowników). Forma ta jest taka sama dla wszystkich osób.

 

walk ➜ walked

push ➜ pushed

greet ➜ greeted

 

* Kiedy czasownik regularny kończy się na –e, dodajemy do niego -d.

hope ➜ hoped

free ➜ freed

tie ➜ tied

 

* Jeśli czasownik regularny zakończony jest literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, zmieniamy –y na –ied.

cry cried

reply replied

*ale ed, enjoy enjoyed — ponieważ w tych wyrazach przed -y znajduje się samogłoska a.

 

* Jeśli czasownik regularny kończy się na spółgłoskę, a przed nią stoi jedna samogłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę.

beg begged

plan planned

strip stripped

 

 

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

W angielskim występuje dość dużo czasowników nieregularnych, znaczy się takich, które w czasie przeszłym przybierają inną formę od regularnej formy: czasownik + końcówka –ed. Kliknij poniższy link ↓ , by znaleźć listę najpopularniejszych czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Czasowniki nieregularne

 


ZAPRZECZENIE

Zdanie przeczące w czasie Past Simple tworzymy poprzez wstawienie słowa not po czasowniku posiłkowym did, który jest drugą formą czasownika to do. Zauważ, że w zdaniach przeczących używana jest pierwsza forma czasownika, forma, która zazwyczaj stosowana jest do wyrażania teraźniejszości. Jest to możliwe, ponieważ przed czasownikiem w zdaniu przeczącym z Past Simple zawsze będzie znajdować się konstrukcja didn‘t (did + not), która wskazuje nam na to, że opisane wydarzenie jest w czasie przeszłym. Dlatego też czasownik w zdaniu przeczącym nie przybiera drugiej formy (formy czasu przeszłego).

Zdania przeczące tworzy się więc w następujący sposób:

Osoba did
Przeczenie Czasownik w I formie
Reszta zdania Polskie znaczenie
I did not read this book. Ja nie przeczytałem tej książki.
You Ty nie przeczytałem tej książki.
He On nie przeczytał tej książki.
She Ona nie przeczytał tej książki.
It Ono nie przeczytało tej książki.
We My nie przeczytaliśmy tej książki.
You Wy nie przeczytaliście tej książki.
They Oni nie przeczytali tej książki.

W czasie Past Simple stosowana jest forma ściągnieta z did:

 

DID + NOT = DIDN’T

 

 • She didn’t watch TV yesterday.

Wczoraj nie oglądała telewizji.

 • They did not want to go home.

Nie chcieli iść do domu.

 • I didn’t understand what you said.

Nie zrozumiałem, co powiedziałeś.

 


PYTANIA

Pytania w czasie Past Simple tworzymy przez użycie czasownika posiłkowego? did oraz czasownika w bezokoliczniku, czyli w takiej formie,  w jakiej znajdziesz słowo w słowniku. Na przykład:

Did Podmiot Czasownik w I formie Reszta zdania Polskie tłumaczenie
Did I see* her? Czy ja ją widziałem?
you Czy ty ją widziałeś?
he Czy on ją widział?
she Czy ona ją widział?
it Czy ono ją widział?
we Czy my ją widzieliśmy?
you Czy wy ją widzieliście?
they Czy oni ją widzieli?

 

*Zauważ, że  w czasie Past Simple zadając pytanie stosuje się did oraz czasownik w pierwszej formie (formie teraźniejszej, np. go, watch, speak itd.), w przeciwieństwie do zdania twierdzącego, gdzie czasownik używany jest w drugiej formie czasownika (w formie przeszłej, np. watched, liked, spoke itd.).

 

I worked yesterday. – Did you work yesterday?

They watched TV. – Did they watch TV?

She liked Spain. – Did she like Spain?

 

Jeśli w zdaniu pytającym w czasie Present Perfect chcesz użyć zaimka pytającego, takiego jak na przykład when (kiedy?), konstrukcja takiego zdania będzie wyglądała następująco:

Zaimek pytający did
Podmiot Czasownik w I formie
Polskie tłumaczenie
Where did I go? Gdzie ja poszedłem?
you Gdzie ty poszedłeś?
he Gdzie on poszedł?
she Gdzie ona poszedł?
it Gdzie ono poszedł?
we Gdzie my poszliśmy?
you Gdzie wy poszliście?
they Gdzie oni poszli?

 

W ten sam sposób tworzymy pytania, używając poniższych zaimków pytających:

 

 • where (gdzie?)

Where have you gone? (Gdzie poszedłeś?)

 • how (jak?)

How have you succeeded? (Jak odniosłeś sukces?)

 • how much (ile?)

How much has he spent? (Ile wydał pieniędzy?)

 • why (dlaczego?)

Why haven’t you showed up? (Dlaczego się nie pokazałeś?)

 • whose (czyj?)

Whose ball have you played? (Czyją piłką grałeś?)

 • which (który?)

Which car have you bought? (Który samochód kupiłeś?)

 • what (co?)

What has he done? (Co on zrobił?)

 

PYTANIA ZAMKNIĘTE

Pytanie zamknięte to pytanie, na które można odpowiedzieć tak, lub nie. W czasie Present Perfect takie pytania tworzone są w następujący sposób:

 

Yes/No, + OSOBA + did*

(*w odmienionej formie)

 

 • Did you go school?   Yes, I did. / No, I didn’t

Poszedłeś do szkoły?   Tak, poszedłem. / Nie, nie poszedłem.

 • Did she smile?   Yes, she did. / No, she did not.

Czy ona się uśmiechnęła.    Tak, uśmiechnęła się. / Nie, nie uśmiechnęła się.

 

OKREŚLENIA CZASOWE

Poniższe określenia czasowe często używane są w zdaniach z czasem Past Simple.

 • yesterday – wczoraj

I had a lot of fun yesterday. (Wczoraj dobrze się bawiłem).

 • the day before yesterday – przedwczoraj

They visited me the day before yesterday. (Oni odwiedzili mnie przedwczoraj).

 • last … (year, month, itd.) – w zeszłym… (roku, miesiącu, itd.).

I traveled around Spain last week. (W zeszłym tygodniu podróżowałem po Hiszpanii).

 • …  ago (three days ago, five years ago, itd.) – … temu (trzy dni temu, pięć lat temu, itd.).

We didn’t go to work two days ago. (Nie poszliśmy do pracy dwa dni temu).

 • in 2010 – w 2010 (in + rok w przeszłości)

She got married in 2010. (Wyszła za mąż w 2010).

 • when – kiedy… (mówiąc o przeszłych zdarzeniach)

I was a child, when I moved to London. (Byłem dzieckiem, kiedy przeprowadziłem się do Londynu).

 • then – następnie (mówiąc o przeszłych zdarzeniach).

 


PRZYKŁADY

 


Powodzenia w nauce! 🙂

Team LingTip.pl


ĆWICZENIA

%d bloggers like this: