Past PerfectZASTOSOWANIE

Czas Past Perfect to jeden z tych czasów, które nie występują w języku polskim. Nie jest on też często używany przez ojczystych użytkowników języka angielskiego w codziennej komunikacji. Zazwyczaj stosowany jest w wypowiedziach pisemnych. Past Perfect to tak zwany czas zaprzeszły, oznacza to, że jest stosowany do opisu czynności, które zostały zakończone przed inną czynnością, która również miała miejsce w przeszłości. Stosujemy go:

 •  w sytuacji gdzie mówca chce podkreślić, która z dwóch czynności, które miały miejsce w przeszłości, wydarzyła się jako pierwsza. Czynność, która została wykonana później opisana jest w czasie Past Simple.

Sha had already heard about Anna before she met her. –  Ona słyszała już o Annie, zanim ją spotkała. (Najpierw o niej usłyszała (Past Perfect), a potem ją spotkała (Past Simple))

 • w zdaniach z wish, które dotyczą przeszłości.

I wish I had gone to England two years ago. –  Żałuję, że nie pojechałam do Anglii dwa lata temu.

 • w zdaniach w trzecim okresie warunkowym, który wyraża spekulacje na temat przeszłości.

If I had had more money then I would have gone on holiday. – Gdybym miał wtedy więcej pieniędzy, pojechałbym na wakacje (ale nie pojechałem).

 

*Past Simple także może zostać użyty do opisu czynności, które występują po sobie. Różnica między Past Simple oraz Past Perfect w tym przypadku jest następująca. Czas Past Simple opisuje czynności, które następują jedna po drugiej, a czas Past Perfect używany jest, gdy pomiędzy czynnościami, które opisuje, widoczny jest dystans czasowy.


ZDANIA TWIERDZĄCE

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect tworzymy poprzez użycie odmienionego czasownika posiłkowego had oraz czasownika w trzeciej formie. Czasownik w trzeciej formie to zazwyczaj czasownik, do którego dodano końcówkę -ed.

 

Podmiot had Czasownik w trzeciej formie Reszta zdania Polskie tłumaczenie
I had started learning English. Ja zacząłem uczyć się angielskiego.
You Ty zacząłeś uczyć się angielskiego.
He On zaczął uczyć się angielskiego.
She Ona zaczęła uczyć się angielskiego.
It Ono zaczęło uczyć się angielskiego.
We My zaczęliśmy uczyć się angielskiego.
You Wy zaczęliście uczyć się angielskiego.
They Oni zaczęli uczyć się angielskiego.
* W czasie Past Perfect stosowane są także formy ściągnietych czasownika had:
 • I had ➜   I’d
 • you had ➜  you’d
 • he had/she had/it had ➜   he’d/she’d/it’d
 • we had   we’ve
 • they had ➜   they’ve

 

* Zauważ, że skrócona forma -‘d może też pochodzić zarówno od słów: had, jak i would.

 • He’d (had) watched it. (On to obejrzał).
 • He’d (would) watch it. (On by to obejrzał).

 

TRZECIA FORMA CZASOWNIKA

By utworzyć trzecią formę czasowników regularnych, dodajemy do nich końcówkę -ed. Forma ta jest taka sama dla wszystkich osób. ( TUTAJ znajdziesz listę angielskich czasowników nieregularnych).

 

walk ➜ walked

push ➜ pushed

greet ➜ greeted

 

* Kiedy czasownik regularny kończy się na -e, dodajemy do niego -d.

hope ➜ hoped

free ➜ freed

tie ➜ tied

 

* Jeśli czasownik regularny zakończony jest literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, zmieniamy –y na –ied.

cry cried

reply replied

*ale ed, enjoy enjoyed, ponieważ w tych wyrazach przed -y znajduje się samogłoska a.

 

* Jeśli czasownik regularny kończy się na spółgłoskę, a przed nią stoi jedna samogłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę.

beg begged

plan planned

strip stripped

 

 

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

W angielskim występuje dość dużo czasowników nieregularnych, znaczy się takich, które w czasie przeszłym przybierają inną formę od regularnej formy: czasownik + końcówka –ed. Kliknij poniższy link, by znaleźć listę najpopularniejszych czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Czasowniki nieregularne

 


ZAPRZECZENIE

Zdanie przeczące w czasie Past Perfect tworzymy poprzez wstawienie not po czasowniku posiłkowym had.

Zdania przeczące tworzy się więc w następujący sposób:

to have Przeczenie czasownik w trzeciej formie Reszta zdania Polskie znaczenie
I had not called yet. Ja jeszcze nie zadzwoniłem.
You Ty jeszcze nie zadzwoniłeś.
He On jeszcze nie zadzwonił.
She Ona jeszcze nie zadzwoniła.
It Ono/To jeszcze nie zadzwoniło.
We My jeszcze nie zadzwoniliśmy.
You Wy jeszcze nie zadzwoniliście.
They Oni jeszcze nie zadzwonili.

*W przeczeniu z had istnieje także forma ściągnięta: had + not = hadn’t!

 

 • She hadn’t been to Poland for over 20 years before she came back again.

Ona nie była w Polsce przez ponad dwadzieścia lat, zanim znowu wróciła.

 • After I had seen her I realized she was not my sister.

Po tym, jak ją zobaczyłem, zdałem sobie sprawę, że nie była moją siostrą.

 


PYTANIA

Pytania w czasie Past Perfect tworzymy przez inwersję, czyli zmianę szyku. Zdanie pytające rozpoczyna się słowem had.

 

She had given it to you. ➜  Had she given it to you?

You had watched the show. ➜  Had you watched the show?

They had seen her. ➜  Had they seen her?

 

Jeśli w zdaniu pytającym w czasie Past Perfect chcesz użyć zaimka pytającego, takiego jak na przykład when (kiedy?), konstrukcja takiego zdania będzie wyglądała następująco:

Słowo pytające had Podmiot czasownik w trzeciej formie Polskie tłumaczenie
When had I arrived? Kiedy ja przybyłem?
you Kiedy ty przybyłeś?
he Kiedy on przybył?
she Kiedy ona przybyła?
it Kiedy ono przybyło?
we Kiedy my przybyliśmy?
you Kiedy wy przybyliście?
they Kiedy oni przybyli?

 

W ten sam sposób tworzymy pytania, używając poniższych zaimków pytających:

 

 • where (gdzie?)

Where had you gone? (Gdzie poszedłeś?)

 • how (jak?)

How had you succeeded? (Jak odniosłeś sukces?)

 • how much (ile?)

How much had he spent? (Ile wydał pieniędzy?)

 • why (dlaczego?)

Why hadn’t you showed up? (Dlaczego się nie pokazałeś?)

 • whose (czyj?)

Whose ball had you played? (Czyją piłką grałeś?)

 • which (który?)

Which car had you bought? (Który samochód kupiłeś?)

 • what (co?)

What had he done? (Co on zrobił?)

 

PYTANIA ZAMKNIĘTE

Pytanie zamknięte to pytanie, na które można odpowiedzieć tak, lub nie. W czasie Past Perfect takie pytania tworzone są w następujący sposób:

 

Yes / No, + OSOBA + had / hadn’t

 

 • Had you attended the university before you got married? Yes, I had. / No, I hadn’t.

Chodziłaś na uniwersytet, zanim wyszłaś za mąż?   Tak, chodziłam. / Nie, nie chodziłam.

 • Had he finished this book before he started reading a new one? Yes, he had. / No, he hadn’t.

Czy on skończył tę książkę, zanim zaczął czytać nową?   Tak, skończył ją. / Nie, nie skończył jej.

 


OKREŚLENIA CZASOWE

 • before – przed, zanim

We had never travelled before we got married. (Nigdy nie podróżowaliśmy, zanim się nie pobraliśmy).

 • after – po

After the party had finished, everybody went home. (Po tym, jak impreza dobiegła końca, wszyscy poszli do domu).

 • by the time – do tego czasu, zanim

By the time she turned seven she had already visited ten countries. (Zanim skończyła siedem lat, odwiedziła już w dziesięć krajów).

 • since – od + określony moment w przeszłości (np. od marca– since March)

Before that I had lived in Paris since 2015. (Przedtem mieszkałem w Paryżu od 2015 roku).

 • for – od/przez + okres czasu (np. przez 2 lata – for two years)

After she had worked in Shanghai for 4 years she left the city. (Po tym jak mieszkała w Szanghaju przez 4 lata, opuściła miasto.)

 

 


PRZYKŁADY

 


ĆWICZENIA

%d bloggers like this: