Opis domu

Pozaj słownictwo dzięki, któremu będziesz w stanie opisać dom oraz przedmioty, które możesz w nim znaleźć.

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

dom house [haʊs]
home [hoʊm]
mieszkanie apartment [əˈpɑːrtmənt]
dwupokojowe mieszkanie two-roomed apartmentUS [tuː ruːmd əˈpɑːrtmənt]
two-roomed flatGB [tuː ruːmd flæt]
dom dwupiętrowy (parter i piętro) two-storey house [tuː ˈstɔːri haʊs]
wejście entrance [ˈentrəns]
wyjście exit [ˈegzɪt]
drzwi door [ˈdɔːr]
pukać do drzwi to knock on the door [nɑːk]
wizjer, judasz peephole [ˈpiːphoʊl]
dzwonek do drzwi doorbell [ˈdɔːrbel]
dzwonić do drzwi to ring the doorbell
zamek (do zamykania drzwi) lock [ˈlɑːk]
domofon interphone [ˈɪntəˌfoʊn]
żarówka light bulb [ˈlaɪt ˈbʌlb]
wtyczka plug [ˈplʌg]
wyłącznik switch [ˈswɪtʃ]
wycieraczka doormat  [ˈdɔːrmæt]
dywan carpet  [ˈkɑːrpɪt]
dywanik rug [ˈrʌg]
drzwi frontowe, przednie drzwi front door  [rʌnt dɔːr]
tylne drzwi, drzwi z tyłu domu back door  [bæk dɔːr]
podjazd (do garażu) driveway  [ˈdraɪvˌweɪ]
brama, furtka gate [geɪt]
brama wjazdowa gateway [ˈɡeɪtweɪ]
płot, ogrodzenie fence  [fens]
żywopłot hedge  [ˈhedʒ]
ogród garden  [ˈɡɑːrdn]

 

opis domu słownictwo matura vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

pokój room [ruːm]
strych, poddasze attic  [ˈætɪk]
loft  [lɔːft]
piwnica basement  [ˈbeɪsmən]
cellar  [ˈselər]
pomieszczenie gospodarcze utility room  [juːˈtɪləti ruːm]
przedpokój, hol hall [hɔːl]
hallway [ˈhɔːlˌweɪ]
korytarz corridor [ˈkɑːrɪdɔːr]
garaż garage  [ˈgærɑːʒ]
balkon balcony [ˈbælkəni]
taras terrace [ˈterəs]
patio patio [ˈpætioʊ]
ganek porch [pɔːrtʃ]

 

dach roof  [ˈruːf]
sufit ceiling [ˈsiːlɪŋ]
płytki, dachówki tiles [taɪlz]
cegła brick [ˈbrɪk]
ściana, mur wall [wɔːl]
tapeta wallpaper [ˈwɔːlpeɪpər]
okno window [ˈwɪndoʊ]
okno dachowe (tzw. świetlik) skylight [ˈskaɪˌlaɪt]
parapet windowsill [ˈwɪndoʊˌsɪl]
szyba windowpane  [ˈwɪndoʊˌpeɪn]
zasłony curtains [ˈkɜːtənz]
firanki lace curtains  [ˈleɪs ˈkɜːtnz]
żaluzja blind [ˈblaɪnd]
roleta zewnętrzna, okiennica shutter [ˈʃʌtər]
piętro, podłoga floor [flɔːr]
parter first floorUS  [fɜːrst flɔːr]
ground floorGB  [ɡraʊnd flɔːr]
na dole / na dół, na parterze downstairs [ˌdaʊnˈsterz]
na górze / na górę, na górnym piętrze upstairs [ʌpˈsteərz]
winda elevatorUS  [ˈeləveɪtər]
liftGB [lɪft]
klatka schodowa staircase [ˈsteərˌkeɪs]
stairway [ˈsteərˌweɪ]
schody stairs [steəz]
stopień step [ˈstep]
balustrada, poręcz balustrade [ˌbæləˈstreɪd]
banister [ˈbænɪstər]
komin chimney [ˈtʃɪmni]
panele słoneczne solar panels [ˈsoʊlər ˈpænəls]
alarm przeciwpożarowy smoke alarm [ˈsmoʊk əˈlɑːrm]
piorunochron lightning rodUS [ˈlaɪtɪŋ rɑːd]
lightning conductorGB [ˈlaɪtɪŋ kənˈdʌktər]
kanalizacja drainage [ˈdreɪnɪdʒ]
rynna, ściek gutter [ˈɡʌtər]
centralne ogrzewanie central heating [ˈsentrəl ˈhiːtɪŋ]
kaloryfer radiator  [ˈreɪdieɪtər]
oświetlenie lighting [ˈlaɪtɪŋ]
światło light [ˈlaɪt]
włączyć światło to turn on/to switch on the light
[ˈtɜːrn ɑːn/ˈswɪtʃ ɑːn ðə ˈlaɪt]
wyłączyć światło to turn off /to switch off the light
[ˈtɜːrn ɑːf/ˈswɪtʃ ɑːf ðə ˈlaɪt]
meble furniture [ˈfɜːrnɪtʃər]
umeblować mieszkanie to furnish the flat  [ˈfɜːrnɪʃ ðə ˈflæt]
ozdoba ornament [ˈɔːrnəmənt]

 

opis domu słownictwo matura vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

zagracony cluttered [ˈklʌtərd]
wygodny comfortable [ˈkʌmfərtəbəl]
przytulny cosy [ˈkoʊzi]
wykończony, odnowiony decorated  [ˈdekəreɪtɪd]
umeblowany furnished  [ˈfɜːrnɪʃt]
nieumeblowany unfurnished  [ˌʌnˈfɜːrnɪʃt]
przestronny spacious  [ˈspeɪʃəs]
ciasny cramped  [ˈkræmpt]
obskurny dingy  [ˈdɪndʒi]
zakurzony dusty [ˈdʌsti]
stalowy steel [ˈstiːl]
kamienny stone [ˈstoʊn]
drewniany wooden [ˈwʊdən]
utrzymywać, konserwować maintain [meɪnˈteɪn]
przerobić, przekształcić convert [kənˈvɜːrt]

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące opisu domu. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak duże jest twoje mieszkanie?

Ma 50m2.

How big is your apartment?

It’s 50m2.

Ile pokoi jest w twoim mieszkaniu? How many rooms are there in your apartment?
Na którym piętrze mieszkasz?

Mieszkam na parterze.

Which floor do you live on?

I live on the first floor.
I live on the ground floor.

Z kim mieszkasz?

Mieszkam samemu.

Who do you live with?

I live on my own.

 

%d bloggers like this: