Okresy życia

Strona w budowie

 

Czas poznać/ powtórzyć słowa związane z wyglądem zewnętrznym. Czy wiesz jak powiedzieć po angielsku, że ktoś jest dobrze zbudowanym blondynem średniego wzrostu? Jeśli nie, czytaj dalej ?

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

okres życia life cycle [ˈlaɪf saɪkl]
pokolenie generation [ˌdʒenəˈreɪʃən]
urodzić się to be born [bi ‘bɔːn]
narodziny birth [ˈbɜːrθ]
dzieciństwo childhood  [ˈtʃaɪldhʊd]
infancy [ˈɪnfənsi]
noworodek newborn [ˈnjuːbɔːrn]
malec, małe dziecko uczące się chodzić toddler [ˈtɑːdlər]
niemowle, małe dziecko małe dziecko baby [ˈbeɪbi]
infant [ˈɪnfənt]
dziecko (dzieci) child (children[ˈtʃaɪld] ([ˈtʃɪldrən])
wiek młodzieńczy, dorastanie adolescence [ˌædəˈlesəns]
młody young [jʌŋ]
dorastać to grow up [ˈgroʊ ʌp]
nastolatek, nastolatka (13-19 lat) teenager [ˈtiːneɪdʒər]
młodzieniec, dziewczyna (13-18 lat) adolescent [ˌædəˈlesənt]
młoda osoba, młodzieniec lad [ˈlæd]
youngster [ˈjʌŋstər]
młodzieniaszek, dzieciak youth [ˈjuːθ]
niepełnoletni underage  [ˌʌndərˈeɪdʒ]
dorosłość – wiek dojrzały adulthood [ˈædʌlthʊd]
osoba dorosła, dojrzała adult [ˈædʌlt]
grown-upUS [ɡroʊn ʌp]
średni wiek middle age [ˈmɪdəl ˈeɪdʒ]
w średnim wieku middle aged [ˈmɪdəl ˈeɪdʒd]
podeszły wiek old age [ˈoʊld ˈeɪdʒ]
w podeszłym wieku old [ˈoʊld]
elderly
[ˈeldərli]
osoby starsze the elderly [ðə ˈeldərli]
starsza pani elderly lady [ˈeldərli leɪdi]
staruszek old man [ˈoʊld mæn]
staruszka old woman [ˈoʊld wʊmən]
umrzeć to die [ˈdaɪ]
umarły, martwy dead [ˈded]
śmierć death [ˈdeθ]

 

 

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

at the age of thirty-five w wieku trzydziestu pięciu lat

to be in one’s 20’s

thirtyish /ˈθɜː(r)tɪʃ/ – trzydziestolatek

over forty /ˈoʊvə(r) ˈfɔː(r)ti/, (AmE) /ˈoʊvə(r) ˈfɔː(r)ti/ – po czterdziestce

When were you born? I was born in 2002.

Where dou grow up? I grew up in Poland.

I was born in 1991. – Urodziłem się w 1991 roku.
grupa wiekowa age group

 

%d bloggers like this: