Okresy życia

Pytanie o dane osobowe jest podstawą rozmowy w każdym języku. Poniższe słowa będą Ci przydatne w sytuacji, gdy poznasz kogoś nowego lub będziesz musiał opowiedzieć o sobie np. podczas egzaminu maturalnego. Poniższa lista słownictwa umożliwi Ci przygotowanie się na taką ewentualność, nada Ci pewności siebie i sprawi, że zrobisz dobre pierwsze wrażenie.

* Do każdego słowa została dołączona jego wymowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak poprawnie odczytać znaki międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA) i poprawić Twoją wymowę spójrz TUTAJ.

 

okres życia  
pokolenie generation [ˌdʒɛnəˈreɪʃən]
urodzić się to be born [bi ‚bɔːn]
narodziny birth [ˈb3ːrθ]
dzieciństwo childhood  [ˈtʃaɪldhʊd]

infancy [ˈɪnfənsi]

noworodek newborn [ˈnjuːbɔːrn]
malec, małe dziecko uczące się chodzić toddler [ˈtɒdlər]
niemowle, małe dziecko małe dziecko baby [ˈbeɪbi]

infant [ˈɪnfənt]

dziecko (dzieci) child (children[ˈtʃaɪld] ([ˈtʃɪldrən])
wiek młodzieńczy, dorastanie adolescence [ˌædəˈlɛsəns]
młody young [jʌŋ]
dorastać to grow up [ˈgrəʊ ʌp]
nastolatek, nastolatka (13-19 lat) teenager [ˈtiːneɪdʒər]
młodzieniec, dziewczyna (13-18 lat) adolescent [ˌædəˈlɛsənt]
młoda osoba, młodzieniec lad [ˈlæd]

youngster [ˈjʌŋstər]

młodzieniaszek, dzieciak youth [ˈjuːθ]
niepełnoletni underage  [ˌʌndərˈeɪdʒ]
dorosłość – wiek dojrzały adulthood [ˈædʌlthʊd]
osoba dorosła, dojrzała adult [ˈædʌlt]

grown-upUS [ɡroʊn ʌp]

średni wiek middle age [ˈmɪdəl ˈeɪdʒ]
w średnim wieku middle aged [ˈmɪdəl ˈeɪdʒd]
podeszły wiek old age [ˈəʊld ˈeɪdʒ]
w podeszłym wieku old [ˈəʊld]

elderly [ˈɛldərli]

osoby starsze the elderly [ðə ˈɛldərli]
starsza pani elderly lady [ˈɛldərli leɪdi]
staruszek old man [ˈəʊld mæn]
staruszka old woman [ˈəʊld wʊmən]
umrzeć to die [ˈdaɪ]
umarły, martwy dead [ˈdɛd]
śmierć death [ˈdɛθ]

 

 

Wiara-w-samego-siebie

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

at the age of thirty-five w wieku trzydziestu pięciu lat

to be in one’s 20’s

thirtyish /ˈθɜː(r)tɪʃ/ – trzydziestolatek

over forty /ˈəʊvə(r) ˈfɔː(r)ti/, (AmE) /ˈoʊvə(r) ˈfɔː(r)ti/ – po czterdziestce

When were you born? I was born in 2002.

Where dou grow up? I grew up in Poland.

I was born in 1991. – Urodziłem się w 1991 roku.
grupa wiekowa age group

 

%d bloggers like this: