Oceny i wymagania

Mówienie o naszych uczuciach i emocjach jest częścią naszego codziennego życia. Tutaj poznasz angielskie słówka i wyrażenia, które pomogą Ci wyrazić, jak się czujesz.

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

STUDYING  
uczyć się to study [ˈstʌdi]
to learn  [ˈlɜːrn] (difference)
uczyć się o to learn about  [ˈlɜːrn əˈbaʊt]
uczyć się pilnie to study hard [ˈstʌdi ˈhɑːrd]
uczyć się na pamięć to memorize [ˈmeməraɪz]
to learn by heart [ˈlɜːrn baɪ ˈhɑːrt]
wkuwać to cram  [ˈkræm]
skupić się to concentrate [ˈkɑːnsəntreɪt]
to focus [ˈfoʊkəs]
uważać, zwracać uwagę na to pay attention to [ˈpeɪ əˈtenʃən]
przygotowywać się do to prepare for [prɪˈpeər ˈfər]
powtarzać materiał to reviewUS  [rɪˈvjuː]
to reviseBR  [rɪˈvaɪz]
robić postępy to make progress [ˈmeɪk ˈproʊgres]
bardzo się starać to do one’s best [ˈbest]

 

wyniki w nauce academic results [ˌækəˈdemɪk rɪˈzʌlts]
ocena, stopień mark [ˈmɑːrk]
grade [ˈgreɪd]
score [ˈskɔːr]
postawić ocenę to give mark
otrzymać ocenę to get mark
punkt point  [ˈpɔɪnt]
uzyskać 100 punktów na teście to get/ score 100 points in an exam
wyniki testu test results [ˈtest rɪˈzʌlts]
otrzymać wyniki to get results
sprawdzać arkusze egzaminacyjne to mark/check exam papers
poprawiać arkusze egzaminacyjne to correct exam papers
przystępować do egzaminu to do an exam
to sit an exam
ponownie przystępić do egzaminu to retake an exam
to re-sit an exam
zdać egzamin to pass an exam
napisać egzamin dobrze to do well in an exam
zdać celująco, śpiewająco to pass with flying colors
nie zdać testu / egzaminu to fail a test
napisać egzamin źle to do badly in an exam
celujący (6), ocena najwyższa
bardzo dobry (5)
dobry (4)
zdane, dostateczny (3)dopuszczający (2)
niedostateczny (1), ocena najniższa
A /eɪ/ – excellent
B /biː/ – very good
C /siː/ – good [ɡʊd]
D /diː/ – satisfactory
E /iː/ – poor
F /ef/ – unsatisfactory

 

zadanie assignment [əˈsaɪnmənt]
wykonać zadaną pracę to do an assignment
napisać zadaną pracę to write an assignment
wypracowanie essay [ˈeseɪ]
wykonać prezentację to give a presentation [ˌprezənˈteɪʃən]
wygłosić referat na temat to give a talk on
odpowiadać na pytania to answer questions
poszukiwać informacji, prowadzić badania to do research  [rɪˈsɜːrtʃ]
robić zadanie / ćwiczenie to do a task [ˈtæsk]
to do an exercise [ˈeksərsaɪz]
rozwiązywać zadanie/ problem to solve a problem [ˈsɑːlv ə ˈprɑːbləm]
przeprowadzić eksperyment to do an experiment [ɪkˈsperɪmənt]
robić notatki take notes to take notes [ˈnoʊts]
praca domowa homework  [ˈhoʊmwɜːrk]
odrabiać pracę domową to do homework
oddawać pracę domową to submit homework to hand in homework [ˈhænd ɪn]
to submit homework [səbˈmɪt]
sprawdzać pracę domową to check homework [ˈtʃek]
ostateczny termin deadline [ˈdedlaɪn]

 

szkoła przedmioty szkolne słownictwo matura vocabulary nauka angielskiego lista słówka wyrażenia

 

egzamin exam [ɪgˈzæm]
examination  [ɪgˌzæmɪˈneɪʃən]
test, klasówka
test z biologii
test [ˈtest]
test in biology
egzaminator
examiner [ɪgˈzæmɪnər]
egzamin wstępny entrance test/examination [ˈentrəns]
egzamin próbny mock exam  [ˈmɑːk ɪgˈzæm]
arkusz egzaminacyjny exam paper [ɪgˈzæm ˈpeɪpər]
wyniki egzaminu exam results [ɪgˈzæm rɪˈzʌlts]
matura (egzamin na zakończenie liceum) high school exam
egzamin wstępny na uniwersytet university entrance exam
uczyć się do klasówki to study for a test
ustny oral
pisemny written
dyktando dictation

 

lesson/class
uczestniczyć w lekcji, brać udział w lekcji to participate in a class
to take part in a class
opuszczać lekcje, uciekać urywać się z lekcji to skip classes
to cut classes
wagarowanie truancy
wagarować to play truant
ściąga crib
ściągać to cheat
przepisać, skopiować to copy
podrabiać to forge
popełniać błędy to make mistakes

 

obecność attendance
uczęszczać do szkoły attend school
być obecnym to be present
nieobecność absence
być nieobecnym to be absent
sprawdzać obecność to take the register
być zawieszonym (w prawach ucznia) to be suspended
być usuniętym ze szkoły to be excluded from school
to be expelled from school
usunięcie (ucznia ze szkoły) expulsion
odpaść, przestać chodzić do szkoły to drop out from school
osoba, która nie skończyła szkoły a dropout
kara punishment
uwaga note
nagana reprimand
udzielić komuś nagany to reprimand somebody
kara polegająca na zatrzymaniu ucznia w szkole po lekcjach detention
nagroda, nagrodzić award
wyróżnienie distinction
świadectwo certificate
dostać świadectwo to get/obtain a certificate
dostać dyplom to get/obtain a diploma

 

 

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

I do my best to

 

%d bloggers like this: