Kształcenie pozaszkolne

Pytanie o dane osobowe jest podstawą rozmowy w każdym języku. Poniższe słowa będą Ci przydatne w sytuacji, gdy poznasz kogoś nowego lub będziesz musiał opowiedzieć o sobie np. podczas egzaminu maturalnego. Poniższa lista słownictwa umożliwi Ci przygotowanie się na taką ewentualność, nada Ci pewności siebie i sprawi, że zrobisz dobre pierwsze wrażenie.

* Do każdego słowa została dołączona jego wymowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak poprawnie odczytać znaki międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA) i poprawić Twoją wymowę spójrz TUTAJ.

 

zajęcia pozalekcyjne extracurricular activities  [ˌekstrəkəˈrɪkjʊlər ækˈtɪvɪtiz]
dodatkowe lekcje extra lessons/ classes [ˈekstrəˈlesəns]
brać dodatkowe lekcje to take extra classes [ˈekstrəˈklɑːsɪs]
uczęszczać na kurs to attend a course [əˈtend ə ˈkɔːrs]
nauczyciel prywatny tutor [ˈtjuːtər]
szkolenie training [ˈtreɪnɪŋ]
warsztat workshop [ˈwɜːrkʃɑːp]
impreza charytatywna charity event [ˈtʃærɪti ɪˈvent]
wolontariat voluntary work [ˈvɑːləntəri ˈwɜːrk]
harcerstwo scouting [ˈskaʊtɪŋ]
harcerz scout [ˈskaʊt]
stowarzyszenie, kółko society [səˈsaɪəti]
klub club [ˈklʌb]
wstąpić do klubu to join a club [ˈdʒɔɪn ə ˈklʌb]
brać udział w czymś to take part in [ˈteɪk ˈpɑːrt ɪn]
to participate in
[pɑːrˈtɪsɪpeɪt ɪn]
członek member [ˈmembə]
uczeń, praktykant, terminator apprentice [ə ‘prentɪs]
odbyć praktyki to serve an apprenticeship [ˈsɜːrv æn ə ‘prentɪs]
wycieczka szkolna school trip [ˈskuːl trɪp]
wymiana exchange [ɪksˈtʃeɪndʒ]
obóz letni summer camp [ˈsʌmər kæmp]

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

 

%d bloggers like this: