Future PerfectZASTOSOWANIE

Kiedy używa się czasu Future Perfect? Czas Future Perfect to czas, który wskazuje, że pewne czynności zostaną zakończone w przyszłości.  Stosujemy go więc mówiąc o:

 • wydarzeniach, które zakończą się przed określonym czasie w przyszłości. 

They will have left by the time you come*. – Wyjdą zanim ty przyjdziesz. (Skończą wychodzić zanim ty przyjedziesz).

 

* zauważ, żedruga część zdania jest wyrażona w czasie teraźniejszym, mimo ze mówimy o przyszłości. Dzieje się tak ponieważ przed tym zdaniem użyte zostałeo określenie czasowe by.

 


ZDANIA TWIERDZĄCE

Zdania twierdzące w czasie Future Perfect tworzymy poprzez użycie operatora will,  czasownika posiłkowiego to have oraz czasownika w trzeciej formie. Czasownik w trzeciej formie to zazwyczaj czasownik, do którego dodano końcówkę -ed.

 

Podmiot will have czasownik w trzeciej formie Reszta zdania Polskie tłumaczenie
I will
have finished work by tomorrow. Ja skończę pracę do jutra.
You Ty skończysz pracę do jutra.
He On skończy pracę do jutra.
She Ona skończy pracę do jutra.
It Ono skończy pracę do jutra.
We My skończymy pracę do jutra.
You Wy skończycie pracę do jutra.
They Oni skończą pracę do jutra.

 

 • I will have been here for two years this April. – W kwietniu miną dwa lata jak tu jestem.
 • By the time you read this I will have left. – Zanim to przeczytasz mnie już tu nie będzie.
 • I will have finished doing my homework before he comes back. – Skończę pracę domową zanim on wróci.

TRZECIA FORMA CZASOWNIKA

By utworzyć trzecią formę czasowników regularnych dodajemy do nich końcówkę -ed. Forma ta jest taka sama dla wszystkich osób.

 

walk ➜ walked

push ➜ pushed

greet ➜ greeted

 

* Kiedy czasownik regularny kończy się na -e, dodajemy do niego -d.

hope ➜ hoped

free ➜ freed

tie ➜ tied

 

* Jeśli czasownik regularny zakończony jest literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, zmieniamy –y na –ied.

cry cried

reply replied

*ale ed, enjoy enjoyed, ponieważ w tych wyrazach przed -y znajduje się samogłoska a.

 

* Jeśli czasownik regularny kończy się na spółgłoskę, a przed nią stoi jedna samogłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę.

beg begged

plan planned

strip stripped

 

 

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

W angielskim występuje dość dużo czasowników nieregularnych, znaczy się takich, które w czasie przeszłym przybierają inną formę od regularnej formy: czasownik + końcówka –ed. Kliknij poniższy link, by znaleźć listę najpopularniejszych czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Czasowniki nieregularne

 


ZAPRZECZENIE

Zdanie przeczące w czasie Present Perfect tworzymy poprzez wstawienie not po czasowniku posiłkowym to have.

Zdania przeczące tworzy się więc w następujący sposób:

Osoba will + not = won’t
to have czasownik w III formie Reszta zdania Polskie znaczenie
I will not

lub

won’t

have finished by tomorrow. Ja nie skończę do jutra.
You Ty nie skończysz do jutra.
He On nie skończy do jutra.
She Ona nie skończy do jutra.
It Ono nie skończy do jutra.
We My nie skończymy do jutra.
You Wy nie skończycie do jutra.
They Oni nie skończą do jutra.

 

 • She won’t (will + not = won’t) have finished the task by the time it’s time to go home.

Nie skończy zadanie zanim będzie czas iść do domu (zanim trzeba iść do domu).

 • His grades won’t have gotten better if he stops participating in classes.

Jego oceny się nie poprawią jeśli przestanie uczestniczyć w zajęciach.

 • I will not have spent a lot of money by the end of the month.

Nie wydam dużo pieniędzy do końca miesiąca.

 


PYTANIA

Pytania w czasie Future Perfect tworzymy przez inwersję. Inwersja to zamiana szyku w zdaniu — w tym przypadku, przesunięcie czasownika will do przodu zdania.

 

 • You will have spoken Spanish for three years.  ➜   Will you have spoken Spanish for three years?
 • She will have sung three songs already.  ➜   Will she have sung three songs already?
 • They will have talked about you.  ➜   Will they have talked about you?

 

PYTANIA ZAMKNIĘTE

Pytanie zamknięte to pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. W czasie Future Continuous takie pytania tworzone są w następujący sposób:

 

Yes/No, + OSOBA + will/won’t

 

 • Will you have finished cooking by 8 o’clock? – Yes, I will. / No, I won’t (albo will not).

Skończysz gotować do ósmej? – Tak, skończę. / Nie, nie skończę.

 • Will your mum have joined us till then? – Yes, he will. / No, she won’t.

Czy twoja mama do nas dołączy do tego czasu? – Tak, dołączy. / Nie, nie dołączy.

 


OKREŚLENIA CZASOWE

 • by – do (np. by tomorrow – do jutra, by the end of the year – do końca roku)

I will have written 200 pages by tomorrow. (Do jutra napiszę 200 stron).

 • by the time – do czasu, gdy…, zanim (by the time she’s back – do kiedy ona nie wróci)

She will have learned three languages by the time she turns seven. (Nauczy się trzech języków zanim skończy siedem lat).

 • before – zanim

Before it gets dark they will have finished fishing. (Zanim zrobi się ciemno oni skończą łowić ryby).

 


PRZYKŁADY

 • We will have managed to passed the exam by the end of the semester.

Uda nam się zdać egzamin przed końcem semestru.

 • You will have finished writing your report by this time next month.

Skończysz pisać raport do tego czasu w przyszłym miesiącu.

 • Won’t we have arrived there by 8:00?

Nie dotrzemy tam do ósmej?

 • Will you have eaten dinner when I come to pick you up?

Skończysz jeść kolację zanim przyjdę cię odebrać?

 • Will you have visited your grandma before her birthday?

Odwiedzisz babcię przed jej urodzinami?

 • How much money will she have spent before whe realizes she’s poor?

Ile pieniędzy wyda (musi wydać), żeby zdać sobie sprawę, że jest biedna?

%d bloggers like this: