Diety

Pytanie o dane osobowe jest podstawą rozmowy w każdym języku. Poniższe słowa będą Ci przydatne w sytuacji, gdy poznasz kogoś nowego lub będziesz musiał opowiedzieć o sobie np. podczas egzaminu maturalnego. Poniższa lista słownictwa umożliwi Ci przygotowanie się na taką ewentualność, nada Ci pewności siebie i sprawi, że zrobisz dobre pierwsze wrażenie.

* Do każdego słowa została dołączona jego wymowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak poprawnie odczytać znaki międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA) i poprawić Twoją wymowę spójrz TUTAJ.

 

przejść na dietę

to go on a diet [go ɑn ə ˈdaɪət]

być na diecie

to be on a diet [bi ɑn ə ˈdaɪət]

liczyć calorie

to count the calories [kaʊnt ðə ˈkæləriz]
ograniczać spożycie czegoś to cut down on sth [kʌt daʊn ɑn]
wyeliminować coś (z diety) to cut out [kʌt aʊt]

przybrać na wadze

to put on weight [pʊt ɑn weɪt]
schudnąć to lose weight [luːz weɪt]
dieta diet [ˈdaɪət]

wegetarianizm

vegetarianism [ˌvɛʤəˈtɛriənɪzəm] 
wegetariański, wegetarianin vegetarian [ˌvɛʤəˈtɛriən]
weganizm veganism  [ˈviːgənɪzəm]
wegański, weganin vegan [ˈviːgən]
intensywna dieta odchudzająca crash diet [ˈkræʃ ˈdaɪət]

dieta odchudzająca

slimming diet [ˈslɪmɪŋ ˈdaɪət]
dieta, która jest aktualnie popularna fad diet [fæd ˈdaɪət]
dieta niskokaloryczna
low-calorie diet [loʊˈkæləri ˈdaɪət]
dieta niskotłuszczowa low-fat diet [loʊ fæt ˈdaɪət]
zrównoważona dieta well-balanced diet [wɛlˈbælənstˈdaɪət]
poszczenie, wstrzymanie się od przyjmowania pokarmu
fasting [ˈfæstɪŋ]
waga ciała body weight [ˈbɑdi weɪt]
waga idealna
ideal weight [aɪˈdɪəl weɪt]
oprzeć się pokusie

to resist temptation [rɪˈzɪst tɛmpˈteɪʃən]

pozwalać sobie na coś to indulge in sth [ɪnˈdʌlʤ ɪn]

lubić słodycze

to have a sweet tooth [hæv ə swiːt tuːθ]
dokładka second helping [ˈsɛkənd ˈhɛlpɪŋ]
żywienie, dietetyka nutrition [nuˈtrɪʃən]
pożywny nutritious [nuˈtrɪʃəs]
substancje odżywcze
nutrients [ˈnutriənts]
węglowodany carbohydrates [ˌkɑrboʊˈhaɪdreɪts]
tłuszcz fat [fæt]
białko protein [ˈproʊˌtn]
błonnik fibre [ˈfaɪbər]
kalorie calories [ˈkæləriz]
niskokaloryczny low-calorie [loʊ ˈkæləri]
low in calories [loʊ ɪn ˈkæləriz]
wysokokaloryczny high in calories [haɪ ɪn ˈkæləriz]

niskowęglowodanowy

low-carbohydrate [loʊˌkɑrboʊˈhaɪˌdreɪt]
beztłuszczowy fat-free [ˈfætfri]
bez cukru sugar-free [ˈʃʊgərˈfriː]
bezglutenowy gluten-free [ˈglutənˈfriː]
zdrowe jedzenie healthy food [ˈhɛlθiˈfuːd]
niezdrowe (tanie) jedzenie junk food [ʤʌŋkˈfuːd]

zaburzenia żywienia (np. bulimia)

eating disorders [ˈitɪŋ dɪˈsɔrdərz]
przejadanie się overeating [ˈoʊvəˈrtɪŋ]
mieć nadwagę be overweight [bi ˈoʊvərˌweɪt]
otyłość obesity [oʊˈbiːsəti]
bulimia bulimia [buːˈlɪmiə]
anoreksja anorexia [ˌænəˈrɛksiə]
alergia allergy [ˈælərʤi]
mieć alergię na coś to be allergic to sth [bi əˈlɜrʤɪk tu]

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

How much do you weigh?

What are the health benefits of…?

Do you have any health problems?

Regular physical exercise is important for good health.

A diet that is high in fibre is important in order to maintain a healthy body.

All that exercise has given me an appetite.

Nie wierzę w popularne diety, zresztą zmieniają się co rok.

I don’t believe in these fad diets. They change every year.

When preparing meals, you need to think about variety and taste as well as nutritional value.

Lots of exercise will prevent a heart attack.

If I eat nuts, I have an allergic reaction. I cannot breath properly.

There is evidence that overeating is one of the main causes of obesity..

 

%d bloggers like this: