Członkowie rodziny

Pytanie o dane osobowe jest podstawą rozmowy w każdym języku. Poniższe słowa będą Ci przydatne w sytuacji, gdy poznasz kogoś nowego lub będziesz musiał opowiedzieć o sobie np. podczas egzaminu maturalnego. Poniższa lista słownictwa umożliwi Ci przygotowanie się na taką ewentualność, nada Ci pewności siebie i sprawi, że zrobisz dobre pierwsze wrażenie.

* Do każdego słowa została dołączona jego wymowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak poprawnie odczytać znaki międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA) i poprawić Twoją wymowę spójrz TUTAJ.

 

członkowie rodziny family members [ˈfæmɪli ˈmɛmbərz]
krewni relatives [ˈrɛlətɪvz]
rodzice parents  [ˈpɛərənts]
matka

mama

mother [ˈmʌðər]

momUS  [ˈmɒm] mumGR [ˈmʌm]

ojciec

tata

father [ˈfɑːðər]

dad [ˈdæd]

dziecko

dzieci

child  [ˈtʃaɪld]

children  [ˈtʃɪldrən]

rodzeństwo siblings  [ˈsɪblɪŋz]
jedynak an only child [ˈoʊnli tʃaɪld]
sierota an orphan [ˈɔːrfən]
syn a son [ˈsʌn]
córka a daughter [ˈdɔːtər]
siostra a sister [ˈsɪstər]
brat a brother [ˈbrʌðər]
bliźniaki twins [twɪnz]
twin-sister  [ˈtwɪn sɪstər]
brat bliźniak twin-brother [ˈtwɪn brʌðər]
siostra przyrodnia half-sister [ˈhɑːf sɪstər]
brat przyrodni half-brother [ˈhɑːf brʌðər]
macocha stepmother [ˈstɛpmʌðər]
ojczym stepfather [ˈstɛpfɑːðər]
pasierb, pasierbica stepchild [ˈstɛptʃaɪld]
córka macochy/ ojczyma stepsister [ˈstɛpsɪstər]
syn macochy/ ojczyma stepbrother  [ˈstɛpbrʌðər]
pasierbica stepdaughter [ˈstɛpdɔːtər]
pasierb stepson [ˈstɛpsʌn]
adopcja adoption [əˈdɒpʃən]
rodzice adopcyjni adoptive parents [əˈdɒptɪv ˈpɛərənts]
adoptowane dziecko adopted child  [əˈdɒptɪd ˈtʃaɪld]
przybrani rodzice foster parents [ˈfɒstər pɛərənts]
przybrane dzieci foster children [ˈfɒstər tʃɪldrən]
dziadkowie grandparents  [ˈgrænˌpɛərənts]
babcia grandmother [ˈgrændmʌðər]

grandma [ˈgrændmə]

dziadek grandfather [ˈgrændfɑːðər]

grandpa  [ˈgræmpɑː] [ˈgrændpə]

wnuki grandchildren  [ˈgræntʃɪldrən]
 wnuczka granddaughter  [ˈgrændɔːtər]
wnuk grandson  [ˈgrændsʌn]
pradziadkowie great-grandparents [ˈɡreɪt ˈgrænˌpɛərənts]
prababcia great-grandmother [ˈɡreɪt ˌgrændmʌðər]
pradziadek great-grandfather [ˈɡreɪt ˌgrændfɑːðər]
prawnuki great-grandchildren [ˈɡreɪt ˌgræntʃɪldrən]
prawnuczka great-granddaughter [ˈɡreɪt ˌgrændɔːtər]
prawnuczek great-grandson [ˈɡreɪt ˌgrændsʌn]
ciocia aunt [ˈɑːnt]
wójek uncle [ˈʌŋkəl]
kuzyn/ kuzynka cousin [ˈkʌzən]
bratanica, siostrzenica niece [ˈniːs]
bratanek, siostrzeniec nephew [ˈnɛfjuː]
matka chrzestna godmother [ˈgɒdmʌðər]
ojciec chrzestny godfather [ˈgɒdfɑːðər]
żona wife [ˈwaɪf]
mąż husband [ˈhʌzbənd]
była żona ex-wife [ˈɛks ˌwaɪf]
był mąż ex-husband [ˈɛks ˌhʌzbənd]
wdowa widow [ˈwɪdəʊ]
wdowiec widower [ˈwɪdəʊər]
teściowa mother-in-law [ˈmʌðərɪnlɔː]
teść father-in-law [ˈfɑːðərɪnlɔː]
synowa daughter-in-law [ˈdɔːtərɪnlɔː]
zięć son-in-law  [ˈsʌnɪnlɔː]
szwagierka,bratowa sister-in-law [ˈsɪstərɪnlɔː]
szwagier brother-in-law [ˈbrʌðərɪnlɔː]

 

 

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące danych osobowych. Zauważ, że do pytań dołączone zostały także odpowiedzi. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jak masz na imię/ nazwisko?

Mam na imię/ nazwisko _______ .

What is your name / last name?

My name/ last name is _______.

 

%d bloggers like this: