Czasowniki nieregularne

Oto lista/tabelka najbardziej popularnych czasowników nieregularnych.
Ściągnij poniższą listę w formacie PDF.
*Do każdego słowa dołączony jest jego zapis fonetyczny.
Tutaj dowiesz się jak odszyfrować angielski alfabet fonetyczny.
 
Forma w Present Simple
Forma w Past Simple
Trzecia forma czasownika
Tłumaczenie
beat
/bi:t/
beat
/bi:t/
beaten
/’bi:tn/
bić, uderzać
become
/bɪ ‘kʌm/
became
/bɪ ‘keɪm/
become
/bɪ ‘kʌm/
stawać się
begin
/bɪ ‘gɪn/
began
/bɪ ‘gæn/
begun
/bɪ ‘gʌn/
 zaczynać
bend
/bend/
bent
/bent/
bent
/bent/
zginać
bind
/baɪnd/
bound
/baʊnd/
bound
/baʊnd/
 wiązać
bite
/baɪt/
bit
/bɪt/
bitten
/’bɪtn/
gryźć
bleed
/bli:d/
bled
/bled/
bled
/bled/
krwawić
blow
/bloʊ/
blew
/blu:/
blown
/bloʊn/
dmuchać, wiać
break
/breɪk/
broke
/broʊk/
broken
/’broʊkən/
 łamać
bring
/brɪŋ/
brought
/brɔ:t/
brought
/brɔ:t/
 przynosić
build
/bɪld/
built
/bɪlt/
built
/bɪlt/
 budować
burn
/bɜ:rn/
burnt
/bɜ:rnt/
burnt /bɜ:rn/
burne /bɜ:rnd/
 palić się, płonąć
buy
/baɪ/
bought
/bɔ:t/
bought
/bɔ:t/
 kupić
catch
/kætʃ/
caught
/kɔ:t/
caught
/kɔ:t/
 złapać
choose
/tʃu:z/
chose
/tʃoʊz/
chosen
/’tʃoʊzən/
 wybrać
come
/kʌm/
came
/keɪm/
come
/kʌm/
 przychodzić
cost
/kɑ:st/
cost
/kɑ:st/
cost
/kɑ:st/
 kosztować
cut
/kʌt/
cut
/kʌt/
cut
/kʌt/
 ciąć
dig
/dɪg/
dug
/dʌg/
dug
/dʌg/
 kopać (w ziemi)
do
/du:/
did
/dɪd/
done
/dʌn/
 robić
draw
/drɔ:/
drew
/dru:/
drawn
/drɔ:n/
rysować, ciągnąć
dream
/dri:m/
dreamt
/dremt/
dreamt /dremt/
dreamed /dri:md/
 śnić
drink
/drɪŋk/
drank
/dræŋk/
drunk
/drʌŋk/
 pić
drive
/draɪv/
drove
/droʊv/
driven
/’drɪvən/
 prowadzić (samochód)
eat
/i:t/
ate
/eɪt, et/
eaten
/’i:tn/
 jeść
fall
/fɔ:l/
fell
/fel/
fallen
/’fɔ:lən/
 upaść, spadać
feed
/fi:d/
fed
/fed/
fed
/fed/
 karmić
feel
/fi:l/
felt
/felt/
felt
/felt/
 czuć
fight
/faɪt/
fought
/fɔ:t/
fought
/fɔ:t/
 walczyć, kłócić się
find
/faɪnd/
found
/faʊnd/
found
/faʊnd/
znaleźć
fly
/flaɪ/
flew
/flu:/
flown
/floʊn/
 latać
forget
/fər ‘get/
forgot
/fər ‘gɑ:t/
forgotten
/fər ‘gɑ:tn/
 zapomnieć
forgive
/fər ‘gɪv/
forgave
/fər ‘geɪv/
forgiven
/fər ‘gɪvən/
 wybaczać
freeze
/fri:z/
froze
/froʊz/
frozen
/’froʊzən/
 zamrażać
get
/get/
got
/gɑ:t/
got /gɑ:t/
gotten /’gɑ:tn/
 dostać
give
/gɪv/
gave
/geɪv/
given
/’gɪvən/
 dać
go
/goʊ/
went
/went/
gone
/gɑ:n/
 iść
grow
/groʊ/
grew
/gru:/
grown
/groʊn/
 rosnąć
hang
/hæŋ/
hung
/hʌŋ/
hung
/hʌŋ/
 powiesić
have
/hæv/
had
/hæd/
had
/hæd/
 mieć
hear
/hɪər/
heard
/hɜ:rd/
heard
/hɜ:rd/
 słuchać
hide
/haɪd/
hid
/hɪd/
hidden
/’hɪdn/
 ukryć
hit
/hɪt/
hit
/hɪt/
hit
/hɪt/
 uderzyć
hold
/hoʊld/
held
/held/
held
/held/
 trzymać
hurt
/hɜ:rt/
hurt
/hɜ:rt/
hurt
/hɜ:rt/
 ranić, kaleczyć
keep
/ki:p/
kept
/kept/
kept
/kept/
 trzymać, zatrzymać
know
/noʊ/
knew
/nu:/
known
/noʊn/
 znać, wiedzieć
lay
/leɪ/
laid
/leɪd/
laid
/leɪd/
położyć, kłaść
lead
/li:d/
led
/led/
led
/led/
 prowadzić
learn
/lɜ:rn/
learnt
/lɜ:rnt/
learnt /lɜ:rnt/
learned /lɜ:rnd/
 uczyć się
leave
/li:v/
left
/left/
left
/left/
opuszczać, wyjeżdżać
lend
/lend/
lent
/lent/
lent
/lent/
pożyczać (komuś)
let
/let/
let
/let/
let
/let/
pozwalać
lie
/laɪ/
lay
/leɪ/
lain
/leɪn/
kłamać
lose
/lu:z/
lost
/lɑ:st/
lost
/lɑ:st/
gubić, tracić
make
/meɪk/
made
/meɪd/
made
/meɪd/
produkować, robić
mean
/mi:n/
meant
/ment/
meant
/ment/
 oznaczać, znaczyć
meet
/mi:t/
met
/met/
met
/met/
 spotykać
pay
/peɪ/
paid
/peɪd/
paid
/peɪd/
 płacić
put
/pʊt/
put
/pʊt/
put
/pʊt/
 położyć
read
/ri:d/
read
/red/
read
/red/
 czytać
ride
/raɪd/
rode
/roʊd/
ridden
/’rɪdn/
jechać
(rowerem, na koniu)
ring
/rɪŋ/
rang
/ræŋ/
rung
/rʌŋ/
 dzwonić
rise
/raɪz/
rose
/roʊz/
risen
/’rɪzən/
podnieść
run
/rʌn/
ran
/ræn/
run
/rʌn/
 biegać
say
/seɪ/
said
/sed/
said
/sed/
 powiedzieć
see
/si:/
saw
/sɔ:/
seen
/si:n/
 widzieć
sell
/sel/
sold
/soʊld/
sold
/soʊld/
 sprzedawać
send
/send/
sent
/sent/
sent
/sent/
 wysyłać
set
/set/
set
/set/
set
/set/
 ustawiać
shake
/ʃeɪk/
shook
/ʃʊk/
shaken
/’ʃeɪkən/
trząść
shine
/ʃaɪn/
shone
/ʃoʊn, ʃɑ:n/
shone
/ʃoʊn, ʃɑ:n/
świecić, błyszczeć
shoot
/ʃu:t/
shot
/ʃɑ:t/
shot
/ʃɑ:t/
 strzelać
show
/ʃoʊ/
showed
/ʃoʊd/
shown
/ʃoʊn/
 pokazywać
shut
/ʃʌt/
shut
/ʃʌt/
shut
/ʃʌt/
zamykać
sing
/sɪŋ/
sang
/sæŋ/
sung
/sʌŋ/
 śpiewać
sink
/sɪŋk/
sank
/sæŋk/
sunk
/sʌŋk/
tonąć
sit
/sɪt/
sat
/sæt/
sat
/sæt/
 usiąść
sleep
/sli:p/
slept
/slept/
slept
/slept/
 spać
smell
/smel/
smelt
/smelt/
smelt /smelt/
smelled /smeld/
wąchać, pachnieć
speak
/spi:k/
spoke
/spoʊk/
spoken
/’spoʊkən/
mówić
spell
/spel/
spelt
/spelt/
spelt /spelt/
spelled /speld/
literować
spend
/spend/
spent
/spent/
spent
/spent/
wydawać (pieniądze), spędzać (czas)
spill
/spɪl/
spilt
/spɪlt/
spilt /spɪlt/
spilled /spɪld/
rozlewać, rozsypać
spit
/spɪt/
spat
/spæt/
spat
/spæt/
 pluć
spoil
/spoɪl/
spoilt
/spoɪlt/
spoilt /spoɪlt/
spoiled /spoɪld/
psuć
stand
/stænd/
stood
/stʊd/
stood
/stʊd/
 stać
steal
/sti:l/
stole
/stoʊl/
stolen
/’stoʊlən/
 ukraść
strike
/straɪk/
struck
/strʌk/
struck
/strʌk/
wetknąć, utknąć
swim
/swɪm/
swam
/swæm/
swum
/swʌm/
 pływać
take
/teɪk/
took
/tʊk/
taken
/’teɪkən/
 brać
teach
/ti:tʃ/
taught
/tɔ:t/
taught
/tɔ:t/
 nauczać
tear
/teər/
tore
/tɔr/
torn
/tɔrn/
 rwać
tell
/tel/
told
/toʊld/
told
/toʊld/
 mówić
think
/θɪŋk/
thought
/θɔ:t/
thought
/θɔ:t/
 myśleć
throw
/θroʊ/
threw
/θru:/
thrown
/θroʊn/
 rzucać
understand
/ʌndər ‘stænd/
understood
/ʌndər ‘stʊd/
understood
/ʌndər ‘stʊd/
 zrozumieć
wake
/weɪk/
woke
/woʊk/
woken
/’woʊkən/
budzić
wear
/weər/
wore
/wɔr/
worn
/wɔrn/
nosić (na sobie), ubierać
win
/wɪn/
won
/wʌn/
won
/wʌn/
 wygrać
write
/raɪt/
wrote
/roʊt/
written
/’rɪtn/
 napisać

 

 

 

Gotowy do nauki innych czasów?

 

twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: