Cechy charakteru – słownictwo na maturę

Czy wiesz jak opisać charakter twojego najlepszego przyjaciela? Na przeróżnych testach wymagana jest właśnie ta umiejętność — opisu charakteru. Poniżej znajdziesz listę dzięki, której opanujesz wymagane do tego słowa i wyrażenia.

  • Zwróć uwagę na oznaczenia US (amerykański angielski) oraz BR (brytyjski).
  • Te dziwne znaczki, które widzisz po każdym wyrazie to litery międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomogą Ci one opanować poprawną wymowę angielskich słów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak je czytać, spójrz TUTAJ.

 

CECHY CHARAKTERU character traits [ˈkærɪktər ˈtreɪts]
osobowość personality  [ˌpɜːrsəˈnælɪti]

 

CECHY POZYTYWNE positive traits [ˈpɑːzɪtɪv ˈtreɪts]
czuły, kochający affectionate  [əˈfekʃənət]
loving  [ˈlʌvɪŋ]
ambitny ambitious [æmˈbɪʃəs]
odważny brave  [ˈbreɪv]
courageous  [kəˈreɪdʒəs]
bystry bright  [ˈbraɪt]
tolerancyjny, o szerokich horyzontach open-minded  [ˌoʊpənˈmaɪndɪd]
tolerant  [ˈtɑːlərənt]
spokojny, opanowany calm  [ˈkɑːm] – zauważ, że “l” nie jest wymawiane!
opanowany, kontrolujący się composed [kəmˈpoʊzd]
controlled
[kənˈtroʊld]
pokojowy, spokojny peaceful  [ˈpiːsfʊl]
beztroski carefree [ˈkeərfriː]
opiekuńczy, troskliwy caring  [ˈkeərɪŋ]
ostrożny cautious  [ˈkɔːʃəs]
czarujący charming  [ˈtʃɑːrmɪŋ]
wesoły, radosny cheerful [ˈtʃɪərfʊl]
troskliwy considerate  [kənˈsɪdərət]
eatywny, twórczy creative  [kriˈeɪtɪv]
zdecydowany decisive  [dɪˈsaɪsɪv]
oddany dedicated  [ˈdedɪkeɪtɪd]
devoted   [dɪˈvoʊtɪd]
wymagający demanding  [dɪˈmɑːndɪŋ]
załamany, z depresją depressed  [dɪˈprest]
bezpośredni direct [dɪˈrekt] [daɪˈrekt]
reczowy, realistyczny down-to-earth  [ˌdaʊntəˈɜːrθ]
realistic  [ˌrɪəˈlɪstɪk]
dynamiczny dynamic  [daɪˈnæmɪk]
luzacki easy-going  [ˌiːziˈgoʊɪŋ]
oszczędny economical  [ˌiːkəˈnɑːmɪkəl]
energiczny energetic  [ˌenərˈdʒetɪk]
podekscytowany excited  [ɪkˈsaɪtɪd]
doświadczony experienced  [ɪkˈspɪəriənst]
sprawiedliwy fair  [ˈfeər]
łatwo wybaczający, wyrozumiały forgiving  [fərˈgɪvɪŋ]
szczery frank [fræŋk]
honest (uczciwy) [ˈɑːnɪst]
przyjacielski, przyjazny friendly  [ˈfrendli]
zabawny funny [ˈfʌni]
hojny, szczodry generous  [ˈdʒenərəs]
łagodny gentle  [ˈdʒentəl]
utalentowany gifted  [ˈgɪftɪd]
talented  [ˈtæləntɪd]
pracowity hard-working  [ˌhɑːrdˈwɜːrkɪŋ]
pomocny, uczynny helpful  [ˈhelpfʊl]
gościnny hospitable  [ˈhɑːspɪtəbəl]
niezależny independent  [ˌɪndɪˈpendənt]
lojalny loyal   [ˈlɔɪəl]
pobłażliwy, wyrozumiały lenient [ˈliːniənt]
dojrzały mature  [məˈtjʊər]
skromny modest  [ˈmɑːdɪst]
schludny, staranny neat  [ˈniːt]
szlachetny, wielkoduszny noble  [ˈnoʊbəl]
posłuszny obedient  [əˈbiːdɪənt]
spostrzegawczy observant  [əbˈzɜːrvənt]
optymistyczny optimistic [ˌɑːptɪˈmɪstɪk]
zorganizowany organized  [ˈɔːrgənaɪzd]
towarzyski, otwarty outgoing  [ˌaʊtˈgoʊɪŋ]
sociable [ˈsoʊʃəbəl]
cierpliwy patient  [ˈpeɪʃənt]
przekonujący, elokwentny persuasive  [pərˈsweɪsɪv]
grzeczny, uprzejmy polite  [pəˈlaɪt]
praktyczny practical  [ˈpræktɪkəl]
punktualny punctual  [ˈpʌŋktʃʊəl]
opanowany, spokojny, cichy quiet  [ˈkwaɪət]
wyluzowany relaxed  [rɪˈlækst]
łatwy w obejściu, wyluzowany easy-going [ˌiːziˈgoʊɪŋ]
rzetelny, godny zaufania reliable [rɪˈlaɪəbəl]
pomysłowy, zaradny resourceful  [rɪˈzɔːrsfʊl]
odpowiedzialny responsible  [rɪˈspɑːnsɪbəl]
romantyczny romantic [roʊˈmæntɪk]
pewny siebie self-confident  [ˌselfˈkɑːnfɪdənt]
bezinteresowny selfless [ˈselfləs]
poczucie humoru sense of humorUS/ humourGB  [ˈsens əv ˈhjuːmər]
rozsądny sensible [ˈsensɪbəl]
wrażliwy sensitive[ˈsensɪtɪv]
poważny serious [ˈsɪəriəs]
inteligentny, bystry smart [ˈsmɑːrt]
intelligent 
[ɪnˈtelɪdʒənt]
clever
[ˈklevər]
wyrafinowany, obyty sophisticated [səˈfɪstɪkeɪtɪd]
spontaniczny spontaneous [spɑːnˈteɪniəs]
współczujący sympathetic  [ˌsɪmpəˈθetɪk]
compassionate  [kəmˈpæʃənət]
gadatliwy talkative [ˈtɔːkətɪv]
troskliwy, życzliwy thoughtful [ˈθɔːtfʊl]
oszczędny thrifty [ˈθrɪfti]
schludny tidy [ˈtaɪdi]
ufny trustful  [ˈtrʌstfʊl]
godny zaufania trustworthy  [ˈtrʌstwɜːrði]
prawdomówny truthful  [ˈtruːθfʊl]
wyrozumiały understanding  [ˌʌndərˈstændɪŋ]
życzliwy, serdeczny warm-hearted [ˌwɔːrmˈhɑːrtɪd]
mądry wise  [ˈwaɪz]
dowcipny witty [ˈwɪti]

 

 

CECHY NEGATYWNE negative traits [ˈnegətɪv ˈtreɪts]
roztargniony absent-minded [ˌæbsəntˈmaɪndɪd]
agresywny aggressive [əˈgresɪv]
arogancki, zarozumiały arrogant  [ˈærəgənt]
niezręczny, niezdarny awkward  [ˈɔːkwərd]
zły, skory do gniewu bad-tempered  [ˌbædˈtempərd]
zgorzkniały bitter  [ˈbɪtər]
nudny, nieciekawy boring  [ˈbɔːrɪŋ]
dull [ˈdʌl]
znudzony bored [ˈbɔːrd]
lubiący dominować, apodyktyczny bossy  [ˈbɑːsi]
dominant  [ˈdɑːmɪnənt]
nieuważny, niedbały careless [ˈkeərləs]
dziecinny childish [ˈtʃaɪldɪʃ]
niezdarny clumsy [ˈklʌmzi]
zarozumiały conceited  [kənˈsiːtɪd]
tchór coward [ˈkaʊərd]
okrutny cruel [ˈkruːəl]
przebiegły cunning [ˈkʌnɪŋ]
rozczarowany (czymś) disappointed (with) [ˌdɪsəˈpɔɪntɪd]
nieuczciwy dishonest  [dɪsˈɑːnɪst]
nielojalny disloyal [ˌdɪsˈlɔɪəl]
podejrzliwy, nieufny distrustful [dɪsˈtrʌstfʊl]
ekscentryczny eccentric  [ɪkˈsentrɪk]
egoistyczny, egocentryczny egoistic [ˌiːgoʊˈɪstɪk]
egocentric
[ˌiːgoʊˈsentrɪk]
self-centred
[ˌiːgoʊˈsentərd]
zażenowany, zawstydzony embarassed [ɪmˈbærəst]
uczuciowy emotional  [ɪˈmoʊʃənəl]
rozrzutny extravagant  [ɪkˈstrævəgənt]
roztargniony forgetful  [fərˈgetfʊl]
chciwy, zachłanny greedy [ˈgriːdi]
zrzędliwy grumpy [ˈɡrʌmpi]
niedojrzały immature [ˌɪməˈtjʊər]
niecierpliwy impatient [ɪmˈpeɪʃənt]
nieuprzejmy impolite [ˌɪmpəˈlaɪt]
ciekawski, wścibski nosy [ˈnoʊzi]
curious [ˈkjʊəriəs]
inquisitive [ɪnˈkwɪzɪtɪv]
niepewny siebie, zakompleksiony insecure [ˌɪnsɪˈkjʊər]
niewrażliwy insensitive [ɪnˈsensɪtɪv]
nietolerancyjny intolerant  [ɪnˈtɑːlərənt]
nieodpowiedzialny irresponsible [ˌɪrɪˈspɑːnsɪbəl]
zazdrosny jealous [ˈdʒeləs]
leniwy lazy [ˈleɪzi]
żywiołowy lively [ˈlaɪvli]
niska samoocena low self-esteem [ˈloʊ ˌselfɪˈstiːm]
poor self-esteem [ˈpʊərˌselfɪˈstiːm]
złośliwy, podły mean [ˈmiːn]
vicious [ˈvɪʃəs]
malicious [məˈlɪʃəs]
nieporządny, zabałaganiony messy [ˈmesi]
nieszczęśliwy miserable [ˈmɪzərəbəl]
zmiennego usposobienia, zmienny moody  [ˈmuːdi]
naiwny naive [naɪˈiːv]
wstrętny nasty [ˈnɑːsti]
ograniczony, o wąskich horyzontach narrow-minded [ˌnæroʊˈmaɪndɪd]
przewrażliwiony, przeczulony oversensitive  [ˌoʊvəˈsensɪtɪv]
pedantyczny pedantic [pɪˈdæntɪk]
pesymistyczny pessimistic  [ˌpesɪˈmɪstɪk]
zaborczy possessive [pəˈzesɪv]
uprzedzony, nietolerancyjny prejudiced [ˈpredʒʊdɪst]
dumny, pyszny proud [ˈpraʊd]
porywczy quick-tempered [ˌkwɪkˈtempərd]
buntowniczy rebellious [rɪˈbeliəs]
powściągliwy reserved [rɪˈzɜːrvd]
opryskliwy rude [ˈruːd]
skryty secretive [ˈsiːkrɪtɪv]
samolubny selfish [ˈselfɪʃ]
płytki shallow [ˈʃæloʊ]
nieśmiały shy [ˈʃaɪ]
bashful [ˈbæʃfʊl]
przebiegły sly [ˈslaɪ]
podstępny sneaky [ˈsniːki]
skąpy stingy [ˈstɪndʒi]
surowy, srogi strict [ˈstrɪkt]
uparty stubborn  [ˈstʌbərn]
głupi, niemądry stupid [ˈstjuːpɪd]
dumb [ˈdʌm]
silly [ˈsɪli] (w śmieszny sposób)
uległy submissive [səbˈmɪsɪv]
przesądny superstitious [ˌsuːpərˈstɪʃəs]
podejrzliwy suspicious [səˈspɪʃəs]
bojaźliwy, lękliwy timid [ˈtɪmɪd]
nieprzyjazny unfriendly [ˌʌnˈfrendli]
niewdzięczny ungrateful [ʌnˈɡreɪtfəl]
nieprzewidywalny, nieobliczalny unpredictable [ˌʌnprɪˈdɪktəbəl]
próżny vain [ˈveɪn]
dziwny, dziwaczny, ekscentryczny weird [ˈwɪərd]
strange
[ˈstreɪndʒ]

 

 

 

Poniżej znajdziesz częste wyrażenia i pytania dotyczące cech charakteru. Szlifując zadawanie pytań, pamiętaj także o ćwiczeniu podawania na nie odpowiedzi.

 

Jaki on jest?

On jest bardzo miły.

What is he like?

He is very nice.

Jaką on jest osobą?

On jest zarówno przyjacielski jak i gody zaufania.

What kind of person is he?

He’s both friendly and trustworthy.

Wszycy są dla mnie bardzo mili. Everyone was very friendly towards me.
On był pracowitym, szczerym mężczyzną. He was a hard-working, honest man.
On jest bardzo hojny dla dzieci. She’s always very generous to the kids.
On jest najleniwszym chłopcem w klasie. He is the laziest boy in the class.
Byłem wkurzony na siebie, że zrobiłem taki głupi błąd. I was very angry with myself for making such a stupid mistake.

 

%d bloggers like this: