re-, mis- – czyli prefixes, angielskie przedrostki

 

Przedrostek (ang. prefix) to litera albo kilka liter, które można postawić przed jakimś słowem, by zmienić jego znaczenie. W polskim widać je w słowach jak:  przychodzić, odchodzić i wychodzić, gdzie przy-, od- oraz wy- to przedrostki.

Podobnie dzieje się również w angielskim, gdzie używa się wielu różnych przedrostków.

W tym artykule dziele się z tobą najważniejszymi angielskimi przedrostkami. Tutaj znajdziesz ich opis, znaczenie oraz kilka przykładów słów, które je zawierają.

Wyróżniłem także przedrostki, które są odpowiednikami polskiego przedrostka nie- (a jest ich kilka w angielskim) oraz przedrostki wskazujące na ilość.

Zaczynajmy 🙂 

Odpowiedniki polskiego przedrostka nie-

Angielski, w przeciwieństwie do polskiego, nie ogranicza się do ilości przedrostków wyrażających zaprzeczenie (niestety…).

Używamy ich kiedy chcemy zaprzeczyć jakiś przymiotnik/przysłówek/czasownik/rzeczownik bez używania słowa not. Na przykład:

He is not happy. → He is unhappy.

un-

[ʌn]
jest najczęściej używanym przedrostkiem o znaczeniu nie-, może stać przed samogłoskami jak i spółgłoskami.

 • unfriendly — nieprzyjazny
 • uneducated — niewykształcony
 • uncomfortable — niewygodny

non-

[nɑːn]US [nɒn]UK
podobnie jak un-, non- też tłumaczymy na angielski jako nie- albo bez-.

 • nonessential — nieistotny
 • nonexistent — nieistniejący
 • nonsensical — bezsensowny

dis-

[dɪs]

 • disorder — nieporządek
 • disrespectful — nieokazujący szacunku, lekceważący
 • discouraging — zniechęcający
 • disabled — z niepełnosprawnością

in-

[ɪn]

 • insecure — niepewny
 • inconsiderate — nieuprzejmy
 • independent — niezależny

im-

[ɪm]
używamy go przed słowami zaczynającymi się na m, b albo p.

 • immoral — niemoralny
 • imbalanced — niezrównoważony
 • impossible — niemożliwy

il-

[ɪl]
ten przedrostek można postawić tylko przed słowami zaczynającymi się na literę l.

 • illegal — nielegalny
 • illicite — niedozwolony
 • illogical — nielogiczny

ir-

[ɪr]
używamy go przed słowami zaczynającymi się na literę r.

 • irresponsible — nieodpowiedzialny
 • irregular — nieregularny
 • irresistible — nieodpartyPrzedrostki oznaczające ilość

 

1

uni-

[ˈjuːnɪ]
pojedynczy, jedno-

 • unicorn — jednorożec
 • unicellular — jednokomórkowy
 • unilateral — jednostronny

mono-

[ˌmɑːnə]US [ˌmɒnə]BR
jedno-, mono-

 • monolingual — jednojęzyczny
 • monotone — monotonny
 • monochromatic — monochromatyczny

2

bi-

[baɪ]
podwójny, dwa, obu-

 • bilingual — dwujęzyczny
 • bisexual — biseksualny
 • bipolar — dwubiegunowy
 • bipartisan — obupartyjny
 • biennial — mający miejsce co dwa lata

3

tri-

[ˈtraɪ]
potrójny, trzy, trój-

triangle — trójkąt
tricycle — trycykl
trimester — trymestr
triplets — trojaczki
trilingual — trójjęzyczny

4

quad-

[kwɑːd]US [kwɒd]BR
poczwórny, cztero-

 • quadruplets — czworaczki
 • quadruple — czterokrotnie zwiększyćczterokrotnie wzrosnąć
 • quadriplegic — dotknięty porażeniem czterokończynowym

wiele

poly-

[ˈpɑːli]US [ˈpɒli]BR 
poli-, wiele

 • polytheistic — politeistyczny (wierzący w wielu bogów)
 • polyglot — poliglota (człowiek władający wieloma językami)
 • polyphonic — polifoniczny (posiadający wiele linii melodycznych współbrzmiących ze sobą)

multi-

[mʌlti] albo [mʌltaɪ]
wiele, podobnie jak poly-

 • multicultural — wielokulturowy
 • multiple — wielorakiliczny
 • multiply — mnożyć
 • multimedia — multimedia
 • multinational — wielonarodowywielonarodowościowy

 
Inne przedrostki

 

anti-

[ˈænti] albo [ˈæntaɪ]
przeciwko (odpowiednik polskiego anty-)

 • antigovernment — antyrządowy
 • antiracist — antyrasistowski
 • antiwar — antywojenne
 • antisocial — antyspołeczny

pro-

[proʊ]
pro-, za, wspierać

 • pro—European — proeuropejski

auto-

[ˈɔːtoʊ]
auto—, automatycznie, odnoszący się do siebie samego

 • autocorrect — autokorekta
 • autoadjust — automatyczne dopasowanie
 • automobile — samochód (auto + mobile = automatycznie ruszający się)
 • autobiography — autobiografia

co-

[koʊ]
współ-, razem, z

 • colaborate — współpracować
 • coworker — współpracownik
 • coexist — współżyć
 • coauthor — współautor
@lingtip.pl 🇺🇸🇬🇧 Przedrostek CO- #slowkaangielskie #gramatykaangielska #matura ♬ Roxanne – Instrumental – Califa Azul

down-

[ˌdaʊn]
zmniejszyć, zredukować, obniżyć

 • downgrade — zdegradowaćpomniejszyć
 • downhearted — przygnębionysmutny

up-

[ʌp]
wyżej, w górę

 • upgrade — aktualizacjanowa wersja programu
 • uphill — w górę
 • upstairs — na górze, na piętrze

equ-, equi-

[ˈiːkw], [ɪˈkwɪ]
równo-, równy

 • equalize — wyrównaćzrównać
 • equal — równy
 • equitable — sprawiedliwygodziwy
 • equivalent — odpowiednik, równowartość
 • equilibrium — równowaga

extra-

[ˌekstrə]
ekstra-, poza-

 • extraterrestrial — pozaziemski, kosmita
 • extraordinary — niezwykły, zadziwiający
 • extracurricular — pozaszkolny, dodatkowy
 • extracurricular — poza programem szkolnym

homo-

[ˌhoʊmə] – [oʊ] a  nie [o]
homo-, taki sam, ten sam

 • homogenous — homogenicznyjednorodnyjednolity
 • homosexual — homoseksualny, gej

hetero-

[ˌhetərə] – zwróć uwagę na wymowę!
hetero, inny, nie ten sam

 • heterogenous — heterogenicznyróżnorodny
 • heterosexual — heteroseksualny

inter-

[ɪntər]
między-, inter-, pomiędzy

 • international — międzynarodowy
 • interactive — interaktywny
 • interpose — umieścić pomiędzy

mal-

[mæl]
błąd, źle, niepoprawnie

 • malpractice — wykroczeniezaniedbanie
 • malfunction — błąd systemuusterka
 • malady — bolączka, problem społeczny

mid-

[mɪd]
pół, środkowy

 • midday — południeśrodek dnia
 • midnight — północ (pora dnia)
 • mid—October — w połowie października

mis-

[mɪs]
nie udać się, zrobić coś źle

 • misunderstand — źle zrozumieć
 • misbehave — źle się prowadzić, źle się zachowywać
 • misplace— położyć w złym miejscu, zapodziać coś,
 • misfortune — nieszczeście
 • mislead — wprowadzić w błąd
 • misspell — błędnie przeliterować, źle zapisać
 • misinterpret — źle interpretować
 • misjudge — niewłaściwie osądzać, mylnie oceniać
 • mispronounce — błędnie wymawiać
 • mistreat — znęcać się, maltretować
 • misconception — błędne mniemanie

omni-

[ɑːmnɪ]US [ɒmnɪ]BR
wszech-, wszystko-

 • omnipresent — wszechobecny
 • omnipotent — wszechmocny
 • omniscient — wszechwiedzący
 • omnivorous — wszystkożerny

out-

[aʊt]
(wy, poza) 

 • outbreak — wybuch (np. epidemii, wojny)
 • outdo — przewyższaćprześcignąć
 • outlet — ujście (np. emocji), punkt sprzedaży po niższych cenach

pre-

[priː]
pre-, przed-

 • preview — przeglądaćrzucać pierwsze spojrzenie
 • prefix — przedrostek, prefiks
 • prehistoric — prehistoryczny

post-

[poʊst]
post-, po, później

 • post-war — powojenny
 • postpone — odłożyćprzełożyć (na później)
 • posthumously — pośmiertnie

re-

[ˈriː]
zrobić coś znowu, ponownie

 • replay — powtórna rozgrywka
 • redo — przerobić
 • reread – przeczytać ponownie
 • rewrite — przepisać
 • reuse — ponowne użyć
 • reappear — ponownie się pojawić

semi-

[ˌsemi]US/BR [semaɪ]US
pół-, semi-

 • semiconductor — półprzewodnik
 • semicircle — półkole
 • semifinal — półfinał
 • semiautomatic — półautomatyczny

sub-

[sʌb] 
pod-, mniej niż

 • submarine — łódź podwodna
 • subway — metro
 • subliminal — podprogowy
 • subtitles — napisy (do filmu), dosłownie: podtytuły
 • sub-zero — poniżej zero (temperatura)
 • submissive  — podporządkowany
 • subterranean — podziemny
 • subculture — subkultura
 • subconsciousness — podświadomość

tele-

[teli]
tele-, z daleka, daleko

 • television — telewizja
 • telepathic — telepatyczny
 • telecast — transmitować (w telewizji)

trans-

[trænz/træns]
trans-, przez, poprzez

 • transcontinental — transkontynentalny
 • transatlantic — transatlantycki
 • transfer — przelew, transfer

ultra-

[ˈʌltrə]
ultra-, ponad-, ekstremalnie

 • ultrasound — ultradźwiękultradźwięki
 • ultraefficient — superwydajny
 • ultrasonic — ponaddźwiękowy 

under-

[ʌndər]
pod, mniej niż, za mało

underestimate — zbyt nisko oszacować
underprivileged — mający mniejsze prawa
underworld — świat przestępczy

over-

[oʊvər]
prze-, za dużo

 • overestimate — przeszacować
 • overdo — przedobrzyć
 • overthink — za dużo przemyśleć
 • overlook — przeoczyć

 twitterpinterestyoutubeinstagram

Adam

language addict

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: