Present Simple


 

ZASTOSOWANIE

 

 

Czasu Present Simple używamy:

 • mówiąc o czynnościach rutynowych, które typowo wykonujemy, o takich, które się powtarzają:

I wake up at 7 o’clock every morning. – Budzę się o siódmej każdego ranka.

 • mówiąć o ogólnie przyjętych prawdach, stwierdzając fakty:

Spring comes after winter. — Wiosna przychodzi po zimie.

 • opisując stałe sytuacje, takie które nie zmieniają się szybko w czasie:

She is a doctor. – Ona jest lekarką.

 • mówiąc o planach na przyszłość, które są dość pewne:

I have a flight at 7pm tomorrow. – Mam jutro lot o siódmej wieczorem.

 • opisując przyszłość po słowach “when” i “until”

I will tell you when I am ready.  – Powiem Ci, kiedy będę gotowa/y.

 

* nie używamy jednak Present Simple, gdy mówimy o czynnościach, które wykonywane są w tej chwili (do tego służy nam czas Present Continuous).


 

ZDANIA TWIERDZĄCE

Jak tworzymy zdanie w Present Simple? It’s very simple! To bardzo proste! 🙂 Wystarczy użyć czasownika w formie podstawowej (w takiej też znajdziesz go w słowniku) np. do (robić), go (iść), work (pracować).

Zdanie oznajmujące w Present Simple może wyglądać następująco:

 • You go to school. – Ty chodzisz do szkoły.
 • We work every day. – Codziennie pracujemy.
 • He likes* English. – On lubi angielski.

* WYJĄTEK! Zauważ, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he/she/it) do czasownika dodajemy końcówkę -s.

 • (he/she/it) workspracuje
 • (he/she/it) lives – żyje/ mieszka
 • (he/she/it) runs biegnie

 

* Czasami jednak zamiast końcówki -s dodajemy końcówkę -es. Końcówkę -es dodajemy zazwyczaj do czasowników, które w formie podstawowej kończą się na sh (sz), -s (s) lub ch (cz), -ss, -o, -x, -z. Ich wymowa byłaby dość trudna, gdyby mielibyśmy bezpośrednio dodać do nich -s. Spójrz na poniższe przykłady:

 • wash washes – myje (washs)
 • catch catches łapie (catchs)
 • buzz ➜ buzzes – bzyczy (buzzs)
 • do ➜ doesrobi

 

*Czasowniki kończące się na -y, przed którymi znajduje się spółgłoska, w trzeciej osobie liczby pojedynczej otrzymują końcówkę ies. Na przykład:

 • cry (he/she/it) cries (płacze)
 • study (he/she/it) studies (uczy się, studiuje)
 • fly (he/she/it) flies (lata)

 

*ale buybuys, play plays

(ponieważ przed -y w tych słowach znajduje się samogłoska — a, e, i, o lub u).

 

Znany już pewnie Tobie czasownik to be – być podlega specjalnej odmianie przez osoby w czasie Present Simple.

Forma pełna Forma skrócona Tłumaczenie
I am I’m Ja jestem
You are You’re Ty jesteś
He is He’s On jest
She is She’s Ona jest
It is It’s To jest
We are We’re My jesteśmy
You are You’re Wy jesteście
They are They’re Oni są

 

* Nie zapomnij także o czasowniku have, który w trzeciej osobie liczby pojedynczej zmienia się on na has!

 • I have two dogs. She has only one.

PRZECZENIE

By zaprzeczyć zdanie w Present Simple przed czasownikiem stawiamy formę do + not, w skróconej formie don’t, lub jeśli czasownik występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej zaprzeczamy go z does + not, skrócone na doesn’t.

 

do + not = don'tdoes + not = doesn't

 

Zdanie przeczące tworzy się więc w następujący sposób:

Podmiot Zaprzeczenie Orzeczenie Reszta zdania Tłumaczenie
I don’t like this book. Ja nie lubię tej książki.
You Ty nie lubisz tej książki.
He doesn’t* On nie lubi tej książki.
She Ona nie lubi tej książki.
It Ono nie lubi tej książki.
We don’t My nie lubimy tej książki.
You Wy nie lubicie tej książki.
They Oni nie lubią tej książki.

 

  • You don’t watch TV. – Nie oglądasz telewizji.
  • He doesn’t speak Polish. – On nie mówi po polsku.
  • People don’t want to go there. – Ludzie nie chcą tam iść.
  • Mark doesn’t like* this book. – Mark nie lubi tej książki.

 

* Zauważ, że po użyciu zaprzeczenia z doesn’t w trzeciej osobie liczby pojedynczej, nie dodajemy już -s do czasownika.

To s zawarte jest już w słowie doesn’t, np.

He doesn’t speak English.
(Zdanie: He doesn’t speaks English. – byłoby niepoprawne!)

 


PYTANIA

By zadać pytanie w Present Simple używamy do lub does* (*w zdaniach w trzeciej osobie liczby pojedynczej).

 

Pytanie w Present Simple wygląda następująco:

Do/Does Podmiot Orzeczenie Reszta zdania Tłumaczenie
Do you speak English? Mówisz po angielsku?
Does she like Poland? Czy ona lubi Polskę?
Do they swim every day? Czy pływasz codziennie?

 

Jeśli w zdaniu pytającym chcesz użyć zaimka pytającego, takiego jak na przykład:

 

Konstrukcja takiego zdania będzie wyglądała następująco:

Zaimek
do/does Podmiot Orzeczenie Reszta zdania Tłumaczenie
When do you go to sleep? Kiedy chodzisz spać?
Why does she like him? Dlaczego ona go lubi?
How do you do it? Jak to robisz?

 

 

PYTANIA ZAMKNIĘTE

Pytanie zamknięte to pytanie, na które można odpowiedzieć tak, lub nie. W czasie Present Simple takie pytania tworzone są w następujący sposób:

 

 

 • Do you like mathematics?   –  Yes, I do. / No, I do not = I don’t.

Lubisz matematykę?   –   Tak, lubię. /  Nie, nie lubię.

 • Does John want a piece of cake?  –   Yes, he does. / No, he does not = he doesn’t.

Czy John chce kawałek ciasta?   –   Tak, chce. /  Nie, nie chce.

 

PYTANIA Z CZASOWNIKIEM “TO BE”

Pytania z czasownikiem to be tworzymy przez inwersję, czyli w przeciwieństwie do zdania twierdzącego, gdzie podmiot stoi przed orzeczeniem, w zdaniu pytającym orzeczenie zamienia się miejscem z podmiotem.

She is beautiful. ➜  Is she beautiful?

I am lost. ➜  Am I lost?

They are hungry. ➜  Are they hungry?

Orzeczenie Podmiot Reszta zdania Tłumaczenie
Am I crazy? Czy jestem szalony?
Are you Czy jesteś szalony?
Is he Czy on jest szalony?
she Czy ona jest szalona?
it Czy to jest szalone?
Are we Czy jesteśmy szaleni?
you Czy jesteście szaleni?
they Czy oni są szaleni?

 


OKREŚLENIA CZASOWE

Poniższe słowa oznaczające częstotliwość wykonywania czynności często stosowane są w zdaniach w czasie Present Simple.

określenie częstotliwości angielski frequency in english

 • always – zawsze

I always go to school by bus. (Zawsze jadę do szkoły autobusem).

 • never – nigdy

She never watches TV. (Ona nigdy nie ogląda telewizji).

 • usually – zwykle

We usually go to bed around 11 PM. (Zazwyczaj chodzimy spać o 23.).

 • often – często

He often doesn’t know how to behave. (On często nie wie jak się zachować).

 • frequently – często

They frequently go to London. (Oni często jeżdżą do Londynu).

 • sometimes – czasami

Sometimes I don’t remember my phone number. (Czasami nie pamiętam mojego numeru telefonu).

 • from time to time – od czasu do czasu

I drink wine from time to time. (Od czasu do czasu piję wino).

 • rarely/ seldom – rzadko

I rarely visit my parents. (Rzadko odwiedzam rodziców).

 • every day – codziennie

She’s late every day! (Ona codziennie się spóźnia!).

 • once a week – raz w tygodniu

Once a week we go swimming. (Raz na tydzień idziemy popływać).

 • twice a month – dwa razy w miesiącu

They see each other only twice a month. (Spotykają się tylko dwa razy w miesiącu).

 • three times a day – trzy razy dziennie

People usually eat three times a day. (Ludzie zazwyczaj jedzą trzy razy na dzień).

 • every 3 years – co 3 lata

Julia tries to go to Mexico every 3 years to visit her friends. (Julia usiłuje jeździć do Meksyku co trzy lata, żeby odwiedzić znajomych).

 

Przysłówki: always, often, usually, sometimes, never stawiane są przed czasownikiem głównym. Every day, every week, twice a day, three times a month występują na końcu zdania.


PRZYKŁADY

 • I come from Poland. Where do you come from?

Pochodzę z Polski. Skąd ty jesteś?

 • How do you say it in English?

Jak to się mówi po angielsku?

 • I don’t understand her.

Nie rozumiem jej.

 • Julia usually eats breakfast at 7 o’clock.

Julia zazwyczaj je śniadanie o siódmej.

 • When is your birthday?

Kiedy masz urodziny?

 • I often study English after school.

Często uczę się angielskiego po szkole.

 • I go to school five times a week.

Chodzę do szkoły pięć razy w tygodniu.


ĆWICZENIA

 


%d bloggers like this: